Användarvillkor

Friskrivningsklausul

Allmän ansvarsfriskrivning avseende användning av webbplatsen

Materialet och informationen på denna webbplats är endast avsedd som allmän information. Du bör inte förlita dig på materialet eller informationen på webbplatsen som grund för att fatta några affärsmässiga, juridiska eller andra beslut. Även om vi strävar efter att hålla informationen uppdaterad och korrekt, gör Makin inga utfästelser eller garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda om fullständighet, noggrannhet, tillförlitlighet, lämplighet eller tillgänglighet med avseende på webbplatsen eller den information, produkter, tjänster eller relaterad grafik som finns på webbplatsen för något ändamål. All tillit till sådant material sker därför helt på egen risk

Friskrivning från upphovsrätt

Makin (eller dess närstående bolag, inklusive holdingbolag, systerbolag och dotterbolag) äger alla rättigheter, titlar och intressen till alla immateriella rättigheter och andra äganderätter till dokument och material, beräkningar, ritningar, modeller, planer, uppsättningar av verktyg, teknik, programvara, design, tekniska detaljer, scheman och liknande data som rör eller ingår i produkterna och programvaran och all medföljande dokumentation eller information som härrör från det föregående. I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag får du inte, eller tillåta någon tredje part att kopiera, dekompilera, demontera eller på annat sätt bakåtutveckla produkterna eller programvaran, eller försöka att göra det. Du får inte, och ska förhindra tredje part från, att ta bort, täcka över eller ändra något av våra meddelanden om patent, upphovsrätt eller varumärken som finns på, är inbäddade i eller visas av produkterna eller programvaran eller deras förpackningar och tillhörande material.

Rev. 2021 Februari

LÄS FÖLJANDE VILLKOR OCH BESTÄMMELSER I DETTA LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA OCH PRODUKT

Detta är ett licensavtal för slutanvändare (detta ”avtal”) mellan dig, slutköparen/uthyrningstagaren (”du” eller ”licenstagaren”) och Makin AS (”Makin”). Definitionen ”Makin” omfattar även Makins koncernbolag (dvs. holdingbolag, systerbolag och/eller dotterbolag). Detta avtal tillåter licenstagaren att använda Makins programvara (”Programvaran”) som medföljer detta avtal, dvs. all programvara, bibliotek, verktyg, verktyg eller annan dator- eller programkod, i objekt- (binär) eller källkodsform, samt tillhörande dokumentation, som tillhandahålls av Makin till dig, inklusive produktprogramvara, programvara lokalt installerad på dina system och programvara som du kommer åt via Internet eller andra fjärrmedel (såsom webbplatser, portaler, software-as-a-service (”SaaS”) och ”molnbaserade” lösningar). Programvaran kan licensieras fristående eller inbäddas i en produkt, laddas ner eller på annat sätt anskaffas. Läs och försäkra dig om att du förstår detta Avtal innan du installerar eller använder Programuppdateringen eller använder Produkten.

Du, som licenstagare, kan vara en juridisk person som har köpt produkten/produkterna direkt från Makin eller från en av Makins distributörer (eller från en av distributörens kunder). Alternativt kan du ha hyrt Produkterna från Makin, eller från en av Makins distributörer (eller från en av distributörens kunder). Alla slutanvändare av produkten/produkterna, inklusive slutanvändarnas anställda, representanter, chefer etc., oavsett om slutanvändarna äger eller hyr produkterna eller inte, har anslutit sig till och därmed godkänt detta avtal och betraktas som ”licenstagare” enligt detta avtal. För att undvika tvivel äger Makin Programvaran, Dokumentationen, Professionella tjänster och all relaterad och underliggande teknik och dokumentation etc., och du som licenstagare bekräftar att du endast erhåller en begränsad licensrätt till Programvaran och att oavsett eventuell användning av orden ”köp”, ”försäljning” eller liknande termer nedan överförs ingen äganderätt till dig enligt detta avtal eller på annat sätt.

I detta avtal skall varje produkt som har programvara inbäddad i sig vid tidpunkten för försäljningen till licenstagaren kallas för en ”produkt”. I detta Avtal ska dessutom användningen av en Produkt anses vara användning av den Programvara som är inbäddad i Produkten.

GENOM ATT INSTALLERA ELLER ANVÄNDA PROGRAMUPPDATERINGEN ELLER PRODUKTEN SAMTYCKER LICENSTAGAREN DÄRMED TILL ATT VARA JURIDISKT BUNDEN AV VILLKOREN I DETTA AVTAL. OM DU INTE GODKÄNNER DESSA VILLKOR SKA DU (1) INTE INSTALLERA ELLER ANVÄNDA PROGRAMVARAN, OCH (2) OM DU INSTALLERAR EN UPPDATERING AV PROGRAMVARAN SKA DU INTE INSTALLERA UPPDATERINGEN UTAN OMEDELBART FÖRSTÖRA DEN.

MAKIN LÄMNAR BEGRÄNSADE GARANTIER I FÖRHÅLLANDE TILL PROGRAMVARAN. SAMT ATT DE SOM ANVÄNDER DEN INBYGGDA PROGRAMVARAN GÖR DET PÅ EGEN RISK. DU BÖR FÖRSTÅ BETYDELSEN AV DESSA OCH ANDRA BEGRÄNSNINGAR SOM ANGES I DETTA AVTAL INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN ELLER PRODUKTEN.

Licens
Makin ger härmed licenstagaren en icke-överförbar, icke-sublicensierbar och icke-exklusiv licens att använda programvaran som är inbäddad i en produkt och alla uppdateringar (tillsammans ”programvaran”), i binär körbar form, men endast: (a) för dina egna interna affärsändamål; (b) i enlighet med detta Avtal och Dokumentationen; och (c) i enlighet med tillämpligt Användningsområde och eventuella Produktspecifika Villkor. Om inte annat anges i tillämpligt beställningsformulär börjar licensperioden på ditt licensinköpsdatum (”Ikraftträdandedatum”).

Allmänt

Makin kan efter eget gottfinnande göra framtida programuppdateringar tillgängliga. Sådana eventuella uppdateringar av Makins programvara innehåller inte nödvändigtvis alla befintliga programvarufunktioner eller nya funktioner som Makin släpper för nyare eller andra modeller av Makins produkter. Villkoren i denna licens gäller för alla uppdateringar av Makin-programvaran som tillhandahålls av Makin, om inte en sådan uppdatering av Makin-programvaran åtföljs av en separat licens, i vilket fall du godkänner att villkoren i den licensen gäller. Din produkt kan regelbundet få programuppdateringar från Makin. Om en uppdatering är tillgänglig kan den automatiskt laddas ner och installeras på din Produkt, om tillämpligt.

Begränsningar av licenser

Som villkor för den licens som beviljas dig, får du inte (och får inte tillåta någon tredje part att): (a) dekompilera, demontera eller på annat sätt bakåtutveckla Programvaran eller försöka rekonstruera eller upptäcka någon källkod, underliggande idéer, algoritmer, filformat eller programmeringsgränssnitt för Programvaran på något sätt, eller försöka kringgå eller inaktivera någon Licensnyckel eller annan mekanism som skyddar Programvaran mot obehörig användning; (b) distribuera, sälja, underlicensiera, hyra eller leasa programvaran (om du inte har fått ett skriftligt förhandstillstånd från Makin att göra det), eller använda programvaran (eller någon del därav) för tidsdelning, hosting, tjänsteleverantör eller liknande ändamål; (c) ta bort eventuella meddelanden om produktidentifiering, äganderätt, upphovsrätt eller annat som finns i Programvaran; (d) modifiera eller översätta någon del av programvaran, skapa ett härlett arbete av någon del av programvaran eller införliva programvaran i någon annan programvara; (e) offentligt sprida information om programvarans prestanda; (f) använda eller försöka använda Programvaran för konkurrensanalys eller benchmarking; eller (g) använda eller vara värd för programvaran i en virtuell servermiljö.

Betaversioner och gratiserbjudanden

Gratis Erbjudanden som betecknas som ”Gratis”, ”pre-” eller ”betaversioner” av Programvaran (”Betaversioner”) kan vara oanvändbara, ofullständiga eller innehålla fler fel och buggar än allmänt tillgänglig Programvara. Makin gör inga utfästelser om att några Betaversioner någonsin kommer att göras allmänt tillgängliga. All information om egenskaper, funktioner eller prestanda hos beta-programvara utgör konfidentiell information från Makin. Du är medveten om att all betaprogramvara tillhandahålls i befintligt skick och kanske inte fungerar på alla maskiner eller i alla miljöer. MAKIN OCH DESS LEVERANTÖRER FRISKRIVER SIG FRÅN ALLA GARANTIER AVSEENDE BETA-PROGRAMVARA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ÄGANDERÄTT OCH ICKE-INTRÅNG. UTAN HINDER AV NÅGOT ANNAT I DETTA AVTAL, I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, HAR MAKIN INGEN GARANTI, SUPPORT ELLER ANDRA SKYLDIGHETER MED AVSEENDE PÅ KOSTNADSFRIA ERBJUDANDEN OM INTE ANNAT ANGES I TILLÄMPLIGT BESTÄLLNINGSFORMULÄR.ALL ANVÄNDNING AV EN BETAVERSION SKER EFTER EGET GOTTFINNANDE OCH PÅ EGEN RISK.

Samtycke till användning av uppgifter

Makin kan, direkt eller via tredje part (inklusive en Återförsäljare), samla in och använda teknisk information, information om dig och/eller data som du tillhandahåller i samband med din användning av Programvaran eller mottagande av support och underhåll för Programvaran. Makin kan använda sådana uppgifter för att tillhandahålla, underhålla, stödja och förbättra programvaran och Makins andra produkter och tjänster (inklusive att begära din feedback, tillhandahålla kritiska uppdateringar till dig och tillhandahålla meddelanden till dig om betaversioner) och för något annat affärssyfte. Makin kommer inte att lämna ut sådan information externt om den inte har (a) avidentifierade så att de inte individuellt identifierar dig eller någon annan person eller enhet och (b) aggregerad med liknande information från andra Makin-kunder. Du bekräftar att Makin, i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, inte tar något ansvar för lagring av sådana data eller sådan information.

Äganderätt

Oavsett vad som sägs häri, med undantag för de begränsade licensrättigheter som uttryckligen anges häri, har och kommer Makin och/eller dess leverantörer, i förekommande fall, att behålla alla rättigheter, titlar och intressen (inklusive, utan begränsning, alla patent, upphovsrätt, varumärken, affärshemligheter och andra immateriella rättigheter) i och till programvaran, dokumentationen, leveranserna av professionella tjänster och alla relaterade och underliggande teknik och dokumentation, och alla kopior, ändringar och härledda verk av dessa, inklusive eventuellt införlivande av återkoppling. Du bekräftar att du endast erhåller en begränsad licensrätt till Programvaran och att oavsett eventuell användning av orden ”köp”, ”försäljning” eller liknande termer nedan överförs ingen äganderätt till dig enligt detta Avtal eller på annat sätt.

Avtalets löptid

Detta Avtal gäller från och med Ikraftträdandedatumet och upphör att gälla när alla Licensvillkor enligt detta Avtal har löpt ut eller sagts upp. Endera parten får säga upp detta avtal (inklusive alla relaterade licensvillkor och beställningsformulär) om den andra parten: (a) underlåter att åtgärda en väsentlig överträdelse av detta Avtal inom trettio (30) dagar efter skriftligt meddelande om sådan överträdelse; (b) upphör med sin verksamhet utan en efterträdare, eller (c) söker skydd genom konkurs, tvångsförvaltning, ackord eller liknande förfarande, eller om ett sådant förfarande inleds mot en sådan part (och inte avvisas inom sextio (60) dagar). Om inte ett exklusivt rättsmedel anges i detta avtal, ska en parts utövande av ett rättsmedel, inklusive uppsägning, inte påverka andra rättsmedel som parten kan ha enligt detta avtal, enligt lag eller på annat sätt.

Begränsad garanti och friskrivningsklausuler

Begränsad garanti. Om inte annat anges i försäljningsvillkoren garanterar Makin att programvaran fungerar i huvudsaklig överensstämmelse med dokumentationen (a) under licensperioden för licensierad programvara, under en period av nittio (90) dagar från ikraftträdandedatumet (i varje fall ”garantiperioden”). Makins enda ansvar (och din enda gottgörelse) för brott mot denna garanti ska vara att, efter Makins eget gottfinnande, göra kommersiellt rimliga ansträngningar för att förse dig med en felkorrigering eller lösning som korrigerar den rapporterade bristande överensstämmelsen, eller om Makin anser att en sådan lösning inte är genomförbar inom en rimlig tidsperiod, kan båda parter avsluta det tillämpliga orderformuläret (och alla tillhörande licensvillkor) och du kommer som din enda gottgörelse att erhålla en återbetalning av (i) alla avgifter som du har förskottsbetalat för Programvaran för den avslutade delen av den tillämpliga Licensperioden för licensierad Programvara, eller (ii) den licensavgift som betalats för Programvaran. Makin ska inte ha någon skyldighet med avseende på ett garantianspråk om inte sådant anspråk anmäls inom (1) trettio (30) dagar efter det datum då du först märkte den bristande överensstämmelsen och (2) garantiperioden.

Makin skall under inga omständigheter ansvara för följdkostnader som beror på felaktigt arbete av Licenstagarens utrustning (t.ex. schaktmaskiner på byggarbetsplatser) eller anställda, även om felet kan hänföras till fel i Produkterna. Det åligger Licenstagaren att regelbundet kontrollera nivåer, koordinater och lutningar före, under och efter arbetets utförande; sådan kontroll skall utföras av Licenstagaren med lämplig frekvens, vilken beroende på samtliga omständigheter vid användandet av Produkten kan vara på daglig basis. Efter den första installationen skall Licenstagaren på samma sätt ansvara för att regelbundet kontrollera systemets riktighet.

Undantag

Ovanstående garanti gäller inte: (a) om programvaran används med maskinvara eller programvara som inte anges i dokumentationen; (b) om du eller någon tredje part gör några ändringar i programvaran; (c) defekter i Programvaran på grund av olycka, missbruk eller felaktig användning av dig; eller (d) till Gratis Erbjudanden eller Betaversioner.

Friskrivning från garantier

PROGRAMVARAN HAR EN BEGRÄNSAD GARANTI OCH, FÖRUTOM VAD SOM UTTRYCKLIGEN ANGES I DETTA AVTAL, TILLHANDAHÅLLS PROGRAMVARAN OCH ALLA PROFESSIONELLA TJÄNSTER ”I BEFINTLIGT SKICK”. VARKEN MAKIN ELLER DESS LEVERANTÖRER LÄMNAR NÅGRA ANDRA GARANTIER, VILLKOR ELLER ÅTAGANDEN, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE ELLER ANDRA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM ÄGANDERÄTT, SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ICKE-INTRÅNG. MAKIN GARANTERAR INTE ATT DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN KOMMER ATT VARA OAVBRUTEN ELLER FELFRI ELLER ATT NÅGRA SÄKERHETSMEKANISMER SOM IMPLEMENTERAS AV PROGRAMVARAN INTE KOMMER ATT HA INNEBOENDE BEGRÄNSNINGAR.

Friskrivningsklausul för högriskaktiviteter

PROGRAMVARAN ÄR INTE FELTOLERANT OCH ÄR INTE UTFORMAD, TILLVERKAD ELLER AVSEDD FÖR ANVÄNDNING I LIVSUPPEHÅLLANDE, MEDICINSKA, AKUTA, UPPDRAGSKRITISKA, KONTROLL ELLER STYRNING AV FORDON, DRÖNARE ELLER ANDRA OBEMANNADE MASKINER, ELLER ANDRA AKTIVITETER MED STRIKT ANSVAR ELLER FARLIGA AKTIVITETER, ELLER I NÅGOT ANNAT SYSTEM VARS FEL KAN LEDA TILL DÖDSFALL, PERSONSKADA ELLER ALLVARLIG FYSISK ELLER MILJÖMÄSSIG SKADA (TILLSAMMANS ”HÖGRISKAKTIVITETER”). MAKIN FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM LÄMPLIGHET FÖR HÖGRISKAKTIVITETER. DU INTYGAR OCH GARANTERAR ATT DU INTE KOMMER ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN (ELLER TILLÅTA ATT DEN ANVÄNDS) FÖR HÖGRISKAKTIVITETER, OCH SAMTYCKER TILL ATT MAKIN INTE KOMMER ATT HA NÅGOT ANSVAR FÖR ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN I HÖGRISKAKTIVITETER. DU SAMTYCKER TILL ATT ERSÄTTA OCH HÅLLA MAKIN SKADESLÖST FÖR EVENTUELLA SKADOR, SKULDER ELLER ANDRA FÖRLUSTER TILL FÖLJD AV SÅDAN ANVÄNDNING.

Begränsning av ansvar

VARKEN MAKIN ELLER DESS DOTTERBOLAG, HOLDINGBOLAG OCH ANDRA NÄRSTÅENDE BOLAG ELLER DESS LEVERANTÖRER SKA HA NÅGOT ANSVAR SOM HÄRRÖR FRÅN ELLER ÄR RELATERAT TILL DETTA AVTAL ENLIGT NÅGON TEORI OM ANSVAR (VARE SIG KONTRAKT, SKADESTÅND INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET ELLER ANNAT) FÖR NÅGON DIREKT, INDIREKT, TILLFÄLLIG, SPECIELL, FÖLJD-, STRAFF- ELLER EXEMPLARISK SKADA SOM KAN UPPSTÅ FÖR SLUTANVÄNDAREN GENOM SLUTANVÄNDARENS ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN OCH/ELLER PRODUKTEN, INKLUSIVE FÖR EVENTUELL FÖRLUST AV ANVÄNDNING, FÖRLORADE DATA, FÖRLORADE VINSTER, FÖRLORAD GOODWILL, AVBROTT I VERKSAMHETEN ELLER NÅGON INDIREKT, SPECIELL, TILLFÄLLIG, BEROENDE ELLER FÖLJDSKADA AV NÅGOT SLAG, OAVSETT OM MAKIN ELLER DESS REPRESENTANTER HAR INFORMERATS OM ELLER BORDE HA VARIT MEDVETNA OM MÖJLIGHETEN ATT SÅDANA FÖRLUSTER UPPSTÅR.

SLUTANVÄNDAREN SAMTYCKER TILL ATT MAKIN, DESS DOTTERBOLAG, HOLDINGBOLAG OCH NÄRSTÅENDE BOLAG, OCH DESS LICENSGIVARE INTE SKA VARA ANSVARIGA GENTEMOT SLUTANVÄNDAREN FÖR NÅGON FÖRLUST ELLER SKADA SOM KAN UPPSTÅ FÖR SLUTANVÄNDAREN, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FÖRLUST ELLER SKADA SOM ETT RESULTAT AV:

(I) NÅGON TILLIT SOM SLUTANVÄNDAREN HAR TILL FULLSTÄNDIGHETEN, RIKTIGHETEN ELLER EXISTENSEN AV NÅGON REKLAM, ELLER SOM ETT RESULTAT AV NÅGON RELATION ELLER TRANSAKTION MELLAN SLUTANVÄNDAREN OCH MAKIN ELLER NÅGON UTVECKLARE, ANNONSÖR ELLER SPONSOR VARS REKLAM VISAS I NÅGON AV PROGRAMVARORNA ELLER PRODUKTERNA;

(II) EVENTUELLA ÄNDRINGAR SOM MAKIN ELLER DESS HOLDINGBOLAG KAN GÖRA I NÅGON PROGRAMVARA, ELLER FÖR NÅGOT PERMANENT ELLER TILLFÄLLIGT UPPHÖRANDE AV TILLHANDAHÅLLANDET AV NÅGON PROGRAMVARA (ELLER NÅGRA FUNKTIONER I PROGRAMVARAN);

(III) SLUTANVÄNDARENS UNDERLÅTENHET ATT FÖRSE MAKIN MED KORREKT INFORMATION;

INGENTING I DETTA AVTAL UTESLUTER ANSVAR FÖR MAKIN, DESS DOTTERBOLAG ELLER NÄRSTÅENDE BOLAG FÖR: (A) DÖDSFALL OCH PERSONSKADA SOM ORSAKATS AV VÅRDSLÖSHET; (B) BEDRÄGLIGT VILSELEDANDE, ELLER (C) NÅGOT ANNAT ANSVAR SOM INTE KAN BEGRÄNSAS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Ansvarsbegränsning

MAKIN, DESS HOLDINGBOLAGS OCH DESS LEVERANTÖRERS HELA ANSVAR GENTEMOT DIG TILL FÖLJD AV ELLER RELATERAT TILL DETTA AVTAL SKA INTE SAMMANLAGT ÖVERSTIGA DET BELOPP SOM FAKTISKT BETALATS AV DIG TILL MAKIN DISTRIBUTÖR UNDER DE FÖREGÅENDE TOLV (12) MÅNADERNA ENLIGT DETTA AVTAL.

Konfidentiell information
All programvara, dokumentation eller annan kod eller teknisk information som tillhandahålls av Makin (eller dess ombud) skall anses vara ”Makins konfidentiella information” utan någon märkning eller ytterligare beteckning. Förutom vad som uttryckligen tillåts häri, kommer du att hålla konfidentiell och inte använda eller avslöja någon konfidentiell information från Makin. Du bekräftar att utlämnande av Makins konfidentiella information skulle orsaka betydande skada för Makin som inte kan avhjälpas enbart genom betalning av skadestånd och att Makin därför, vid sådant utlämnande från dig, skall ha rätt till lämplig skälig gottgörelse utöver de rättsmedel som kan finnas.

Överensstämmelse med exportkontroll

Du är ansvarig för att följa alla tillämpliga export- och importbestämmelser och att erhålla alla nödvändiga export- och importlicenser eller tillstånd för direkt eller indirekt export eller import av någon programvara. Utan att begränsa det föregående bekräftar och godkänner du härmed att Programvaran och all tillhörande Konfidentiell information omfattas av EU:s och relevanta regionala exportförordningar och i enlighet med dessa förordningar. När du utövar dina rättigheter och fullgör dina skyldigheter enligt detta avtal ska du strikt följa alla lagar och bestämmelser om exportkontroll som gäller för programvaran och du får inte exportera, återexportera, överföra, avleda eller avslöja någon sådan programvara, eller någon direkt produkt därav, till någon destination som begränsas eller förbjuds av exportkontrollagarna. Dina skyldigheter enligt denna punkt gäller även om detta avtal sägs upp av någon anledning. Du ska försvara, gottgöra och hålla Makin skadeslöst från alla ansvar (inklusive advokatkostnader) som uppstår på grund av att du inte följer villkoren i denna punkt. Din underlåtenhet att följa något villkor i denna punkt kommer att utgöra ett väsentligt brott mot detta avtal och ge Makin rätt att omedelbart säga upp detta avtal utöver alla andra åtgärder som är tillgängliga enligt lag eller eget kapital.

Force Majeure

Ingen av parterna ska vara ansvarig gentemot den andra för förseningar eller underlåtenhet att fullgöra någon skyldighet enligt detta avtal (med undantag för underlåtenhet att betala avgifter) om förseningen eller underlåtenheten beror på oförutsedda händelser som inträffar efter ikraftträdandedagen och som ligger utanför parternas rimliga kontroll, såsom strejk, blockad, krig, terrorism, upplopp, naturkatastrofer, epidemier, pandemier, avslag på licensansökan eller ändringar i lagar eller förordningar från regeringen eller andra statliga myndigheter, i den mån en sådan händelse hindrar eller försenar den berörda parten från att fullgöra sina skyldigheter och parten inte kan förhindra eller undanröja force majeure-händelsen till rimlig kostnad

Programvara med öppen källkod

Programvaran kan innehålla eller tillhandahållas med programvara med öppen källkod. Programvara med öppen källkod kan identifieras i dokumentationen, eller så ska Makin tillhandahålla en lista över programvara med öppen källkod för en viss version av programvaran till dig på skriftlig begäran. I den utsträckning som krävs enligt den licens som medföljer programvaran med öppen källkod ska villkoren i licensen gälla i stället för villkoren i detta avtal med avseende på själva programvaran med öppen källkod, inklusive, utan begränsning, eventuella bestämmelser om tillgång till källkod, ändring eller omvänd utveckling.

Komponenter från tredje part

Produkten och Programvaran innehåller komponenter från tredje part, vilka kan omfattas av ytterligare villkor. Sådana villkor återfinns på [insert link]. Licenstagare måste godkänna, och anses ha godkänt, dessa villkor för att få använda produkten.


Tillämplig lag och jurisdiktionsort

Detta avtal ska regleras av norsk lag, exklusive alla lagkonflikter och exklusive Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor. De ordinarie domstolarna vid Makin AS huvudkontor i Ingelsrudvegen 350, 2324 Vang H., Norge, ska ha exklusiv behörighet. Makin skall, efter eget gottfinnande, även ha rätt att väcka talan vid de domstolar som har jurisdiktion över Licenstagarens hemvist eller affärsställe.

Rev. februari 2021

Med förbehåll för villkoren i något annat tillämpligt skriftligt avtal som du (”du”) har med Makin, regleras Makins försäljning av Produkter och tillhandahållande av Programvara av dessa villkor för försäljning (”Villkor”). Dessa villkor inkluderar de grundläggande ordervillkoren (definieras nedan) som anges i en order som accepterats av oss. ”Makin”, ”vi” eller ”oss” avser Makin AS eller dess närstående bolag (dvs. bolag i Makin-koncernen, inklusive holdingbolag, systerbolag och/eller dotterbolag). Varje beställning som du gör hos oss är villkorad av och bekräftar ditt godkännande av dessa villkor. Eventuella motstridiga villkor som framgår av dina beställningar eller tillhörande inköpsdokumentation kommer inte att ha någon verkan. Ingen ändring av eller tillägg till dessa villkor, eller någon överlåtelse av dina rättigheter eller skyldigheter enligt dem, är giltig eller bindande för oss om den inte är skriftlig och undertecknad av vår auktoriserade representant. Dessa villkor och de andra tillämpliga avtal som du ingår med Makin utgör hela avtalet mellan dig och Makin för ditt köp och din användning av produkter och programvara. Varje accepterad beställning kommer att tolkas som en enda uppsättning Villkor, oberoende av andra beställningar.

1. Definitioner. ”Produkter” avser hårdvaruprodukter som tillhandahålls enligt detta avtal. ”Programvara” betyder all programvara, bibliotek, verktyg, verktyg eller annan dator- eller programkod, i objekt- (binär) eller källkodsform, samt tillhörande dokumentation, som tillhandahålls av Makin till dig. Programvara omfattar produktens fasta programvara, programvara som installeras lokalt på dina system och programvara som du får åtkomst till via Internet eller på annat sätt (t.ex. webbplatser, portaler, SaaS-lösningar (”software-as-a-service”) och ”molnbaserade” lösningar). ”Tjänster” avser alla tjänster som tillhandahålls av godkända distributörer av Makins produkter och programvara och som beskrivs i ett eller flera separata lokala eller regionala serviceavtal. ”Serviceavtal” är serviceavtal såsom för support och underhåll eller professionella tjänster, dessa villkor gäller inte för serviceavtal som har sina egna villkor.

2. Allmänt.

2.1 Offerter, orderns giltighet. Våra offerter är icke-bindande om inte annat uttryckligen anges skriftligen. Beställningen är giltig och bindande först när vi skriftligen har bekräftat den. Beställningar kan inte annulleras av någon anledning utan vårt föregående skriftliga medgivande.

2.2 Grundläggande ordervillkor. Alla beställningar måste innehålla följande information: (i) beställda Produkter och Programvara samt kvantiteter, (ii) Makins artikelnummer, (iii) priser, och (iv) leveransinstruktioner, (gemensamt benämnda ”Grundläggande Ordervillkor”). Alla grundläggande ordervillkor är fasta och slutgiltiga när vi accepterar ordern.

2.3 Programvarulicenser. All programvara är licensierad eller tillhandahålls som en tjänst och säljs inte. Programvaran omfattas av de separata avtal som tillhandahålls av Makin i samband med Programvaran, inklusive men inte begränsat till programvarulicenser, produktguider, bruksanvisningar eller annan dokumentation (inklusive Makins slutanvändarlicensavtal (”EULA”), användarvillkor eller tjänstevillkor) (vart och ett ett ”användaravtal” och kollektivt ”användaravtalen”). Du har fått en kopia av eller en specifik hänvisning till EULA och genom att göra en beställning av en av Makins Produkter, Programvara och/eller Tjänster, har du anslutit dig till och accepterat EULA.

Du godkänner att du kommer att vara bunden av Användaravtalen. Om det finns en konflikt eller inkonsekvens mellan dessa villkor och villkoren i ett användaravtal, ska villkoren i användaravtalet ha företräde. Om ett användaravtal eller andra licensvillkor inte medföljer programvara som ingår i en produkt eller tjänst, ger Makin dig härmed en personlig, icke-exklusiv, återkallelig, icke-överlåtbar rätt att komma åt och använda sådan programvara endast om det är nödvändigt för att du ska kunna dra nytta av produkten eller tjänsten. Inget i dessa Villkor ska tolkas som att det ger några rättigheter eller licenser att använda Programvaran på något sätt eller för något ändamål som inte uttryckligen tillåts i det tillämpliga Användaravtalet.

3. Leverans.

3.1 Leveranstid. Leveranstiden fastställs när Makin skriftligen accepterar din beställning. Vi kommer att göra kommersiellt rimliga ansträngningar för att uppfylla dina begärda leveransdatum, såvida du inte är i dröjsmål enligt dessa villkor eller vår prestation på annat sätt är befriad. Vi ansvarar inte för försenad leverans. Försenad leverans utgör inte grund för annullering av beställning.

3.2 Leveransvillkor. Äganderätten och risken för förlust eller skada på Produkterna övergår till dig när vi levererar Produkterna till fraktföraren (”Leverans”). Om inget annat avtalats levererar vi Produkten fraktfritt, förutsatt att du betalar eller ersätter oss för alla tillämpliga kostnader för transport, frakt, försäkring (om tillämpligt), skatter, tullar och andra relaterade fraktavgifter. Vi har rätt att göra delleveranser. Programvara kan komma att levereras elektroniskt enligt Makins val. Äganderätten till programvaran förblir hos Makin eller dess licensgivare.

4. Godkännande, inspektion, meddelande om avvikelse.

4.1 Din acceptans av beställda Produkter anses ske när vi levererar Produkterna till fraktföraren. Ditt godkännande av beställd programvara anses ske när programvaran aktiveras eller på annat sätt görs tillgänglig för din åtkomst eller användning, beroende på vilket datum som infaller först. Du är ansvarig för att omedelbart skriftligen meddela identifierad skada eller bristande överensstämmelse med Produkterna. Du måste inspektera förpackningens och Produkternas skick vid mottagandet och ange eventuella uppenbara skador för transportören på följesedeln, låta transportörens ombud underteckna dokumentet och, inom två (2) dagar efter mottagandet av de skadade eller icke överensstämmande Produkterna, skicka alla dokument via e-post eller fax till vår anläggning från vilken leveransen ägde rum, tillsammans med transportörens referenser. Krav på ersättning för skador på dolda produkter måste ställas av dig direkt till transportören och du måste också ge oss ett skriftligt meddelande och en kopia av ett sådant krav inom 10 dagar efter mottagandet av de berörda produkterna. På samma sätt måste du meddela oss inom 10 dagar efter mottagandet av felaktiga produkter. Om du behåller Produkten utan att meddela detta inom den angivna uppsägningstiden, anses du ha avstått från din rätt att avvisa Produkten.

4.2 Om du annullerar en accepterad produktorder inom 10 dagar före leverans eller avvisar överensstämmande produkter som mottagits enligt en accepterad order, har vi rätt att kräva rimlig ersättning för lagerhållning och andra kostnader som faktiskt uppkommit.

5. Retur av produkt. Alla produktreturer måste godkännas skriftligen av oss i förväg och måste följa våra gällande rutiner för produktreturer (RMA). Innan du returnerar eller byter ut en produkt måste du kontakta oss direkt för att få ett godkännandenummer som du kan bifoga din retur. Du måste returnera Produkterna till oss i originalförpackning eller motsvarande, och du är ansvarig för risken för förlust samt fraktkostnader tillbaka till Makin. Mottagna produkter som inte kan returneras kommer att skickas tillbaka till dig fraktfritt. För godkända returer får du en kredit som motsvarar det lägsta av Produktens fakturapris eller dess aktuella återanskaffningsvärde, minus eventuella tillämpliga avgifter.

6. Prissättning, betalningsvillkor, skatter.

6.1 Om vi inte skriftligen anger annat är betalningsvillkoren netto 30 dagar från vårt fakturadatum. Du betalar i den valuta som anges på fakturan. Vi har rätt att kvitta betalningar mot tidigare skuldsaldon på ditt konto.

6.2 Vi har fortsatt rätt att granska din kredit och ändra dina betalningsvillkor, och kan när som helst kräva förskottsbetalning, tillfredsställande säkerhet (såsom, men inte begränsat till, ett bekräftat, oåterkalleligt kreditbrev som vi kan godta) eller en garanti för snabb betalning före leverans eller aktivering av tjänsten.

6.3 Du är ansvarig för alla kostnader som uppstår för oss om du ändrar eller annullerar en beställning, och för alla kostnader för indrivning av förfallna belopp (inklusive advokatarvoden).

6.4 Våra angivna priser för Produkter och Programvara inkluderar inte tillämpliga försäljningsskatter, mervärdesskatt, export- eller importavgifter, transport- eller försäkringsavgifter, tull- och tullavgifter, skatter på personlig egendom eller liknande avgifter, vilka alla är ditt ansvar att betala. Om du inte ger oss direkt betalningsbehörighet till vilken produkten kommer att levereras, ska du betala oss alla skatter och statliga avgifter som vi är skyldiga att samla in eller betala vid försäljning eller leverans av produkten.

7. Begränsad garanti.

7.1 Produkter och programvara. Garantiperioden är den period inom vilken reklamation av eventuella fel måste göras. Om inte (i) den begränsade garanti som ingår i en produkt eller (ii) användaravtalet som medföljer någon programvara ger dig andra rättigheter eller friskriver dig från alla garantier, garanterar vi dig, och endast dig, enligt vad som är tillämpligt, (a) att våra Produkter är konstruerade och tillverkade för att överensstämma med våra specifikationer och kommer att vara fria från defekter i material och utförande under en period av 24 månader (”Garantiperioden”) från leveransdatumet, och (b) att vår Programvara i allt väsentligt överensstämmer med de funktionella specifikationerna och den aktuella dokumentation som tillhandahålls av Makin under en period av 90 dagar från leveransdatumet. Under garantiperioden är vårt ansvar och din exklusiva gottgörelse begränsad, efter Makins val, till att ersätta, reparera, korrigera eller utfärda kredit för varje produkt eller programvara som omfattas av garantin i detta avsnitt 7.1, som vi vid inspektion fastställer är icke överensstämmande. När garantiperioden har löpt ut har du inte längre rätt att rikta några krav på fel eller liknande mot Makin.

7.2 Undantag från garantin. Ovanstående begränsade garanti gäller endast om och i den utsträckning som (a) Produkten eller Programvaran är korrekt installerad, konfigurerad, gränssatt, underhållen, lagrad, reparerad och använd i enlighet med vår tillämpliga dokumentation och våra specifikationer, och (b) Produkten eller Programvaran inte har modifierats eller missbrukats. Vidare gäller ovanstående begränsade garanti inte för, och vi är inte ansvariga för, defekter eller prestandaproblem som beror på (i) kombination eller användning av produkten eller programvaran med hård- eller mjukvaruprodukter, information, data, system, gränssnitt eller enheter som inte tillverkats, levererats eller specificerats av oss; (ii) skador som orsakats av olycka, blixtnedslag eller annan elektrisk urladdning, nedsänkning i eller besprutning med söt- eller saltvatten (utanför Produktens specifikationer) eller exponering för miljöförhållanden som Produkten eller Programvaran inte är avsedd för; (iii) normalt slitage på förbrukningsdelar (t.ex. batterier) eller (iv) kosmetiska skador. Vi garanterar inte de resultat som uppnås genom användning av produkten eller programvaran. VI LÄMNAR INGA GARANTIER ENLIGT DESSA VILLKOR MED AVSEENDE PÅ TJÄNSTER, SOM OM DE TILLHANDAHÅLLS ENLIGT DETTA AVTAL TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK”.

MEDDELANDE OM PRODUKTER SOM ÄR UTRUSTADE MED SATELLIT- ELLER TRÅDLÖS TEKNIK. Din användning av vissa Produkter och Programvaror är beroende av tillgängligheten och täckningen av trådlösa nätverk, telekommunikationsnätverk, satellitpositioneringssystem och Internet, som omfattar anläggningar som ägs och drivs av tredje part. VI ÄR INTE ANSVARIGA FÖR DRIFT, TILLGÄNGLIGHET ELLER FEL I SÅDANA TREDJE PARTS SYSTEM ELLER ANLÄGGNINGAR.

7.3 FRISKRIVNING FRÅN ANSVAR. OVANSTÅENDE BEGRÄNSADE GARANTIVILLKOR ERSÄTTER ALLA SKYLDIGHETER ELLER ANSVAR FRÅN VÅR SIDA SOM UPPSTÅR UR, ELLER I SAMBAND MED, VÅRA PRODUKTER OCH VÅR PROGRAMVARA OCH ANGER HELA VÅRT ANSVAR OCH DINA EXKLUSIVA RÄTTSMEDEL AVSEENDE DEM. OM INTE ANNAT UTTRYCKLIGEN ANGES I DESSA VILLKOR, TILLHANDAHÅLLS PRODUKTERNA OCH PROGRAMVARAN OCH ALL MEDFÖLJANDE DOKUMENTATION ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH UTAN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR AV NÅGOT SLAG, VARKEN AV OSS ELLER NÅGON SOM HAR VARIT INBLANDAD I DESS SKAPANDE, PRODUKTION, INSTALLATION ELLER DISTRIBUTION, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, ÄGANDERÄTT OCH ICKE-INTRÅNG. DESSUTOM LÄMNAR VI INGEN UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTI FÖR ATT PROGRAMVARA SOM TILLHANDAHÅLLS DIG I SAMBAND MED DESSA VILLKOR ÄR ELLER KOMMER ATT VARA SÄKER, KORREKT, FULLSTÄNDIG, OAVBRUTEN, FELFRI ELLER FRI FRÅN VIRUS ELLER ANNAN SKADLIG KOD ELLER PROGRAMBEGRÄNSNINGAR. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR AV VARAKTIGHET ELLER UTESLUTNING AV EN UNDERFÖRSTÅDD GARANTI, SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING KANSKE INTE GÄLLER ELLER GÄLLER FULLT UT FÖR DIG. OM DU ÄR ÅTERFÖRSÄLJARE AV PRODUKTERNA ELLER PROGRAMVARAN SKA DU INTE LÄMNA ELLER TILL DINA EGNA KUNDER VIDAREBEFORDRA NÅGON GARANTI, NÅGOT VILLKOR ELLER NÅGON REPRESENTATION PÅ UPPDRAG AV OSS ANNAT ÄN, ELLER OFÖRENLIGT MED, DEN TILLÄMPLIGA BEGRÄNSADE GARANTIN I DE PRODUKTER OCH DEN PROGRAMVARA SOM TILLHANDAHÅLLS TILL DIG.

VÄNLIGEN OBSERVERA. OVANSTÅENDE BESTÄMMELSER OM BEGRÄNSAD GARANTI GÄLLER INTE FÖR PRODUKTER SOM DU KÖPER I DE REGIONER DÄR PRODUKTGARANTIERNA ÄR ETT ANSVAR FÖR DEN LOKALA DISTRIBUTÖREN FRÅN VILKEN PRODUKTERNA KÖPS. I SÅDANT FALL, KONTAKTA DIN ÅTERFÖRSÄLJARE AV MAKIN-PRODUKTER FÖR TILLÄMPLIG GARANTIINFORMATION.

8. Garantiförfaranden.

8.1 Reparationsprocedur för garanti. Om någon Produkt fallerar under Garantiperioden av skäl som täcks av vår begränsade garanti och du meddelar oss om sådant fel under Garantiperioden, kommer vi efter eget val att reparera eller ersätta en icke överensstämmande Produkt med nya, motsvarande nya eller rekonditionerade delar eller Produkter eller, om något av ovanstående är kommersiellt opraktiskt enligt Makins bedömning, återbetala det inköpspris du betalat för Produkten (exklusive separata kostnader för installation, om någon) när du returnerar Produkten i enlighet med våra procedurer för produktretur som hänvisas till i avsnitt 5 ovan. För reparerade eller utbytta produkter gäller en garantiperiod på 30 dagar eller återstoden av den ursprungliga garantiperioden, beroende på vilken period som är längst. Vi kan, efter eget gottfinnande, se till att våra garantiåtaganden uppfylls genom ett Makin-dotterbolag, en auktoriserad distributör eller ett auktoriserat garantiservicecenter.

8.2 Fastställande av garantins tillämplighet. Vi förbehåller oss rätten att neka garantiservice om produktens eller programvarans inköpsdatum inte kan styrkas, om ett anspråk görs utanför garantiperioden eller om ett anspråk är uteslutet enligt avsnitt 7.2 ovan. När vi har granskat ditt anspråk kommer vi att meddela dig om garantistatus och reparationskostnaden för eventuella produkter som inte omfattas av garantin. Vid sådan tidpunkt måste du utfärda en giltig inköpsorder för att täcka kostnaden för den icke berättigade produktreparationen och returfrakten, eller godkänna returförsändelse av produkten på din bekostnad i befintligt skick.

8.3 Ansvarar inte för förlorade data. Vi ansvarar inte för ändringar eller skador på, eller förlust av program, data eller annan information som lagras på något media eller någon del av någon produkt som vi utför service på, eller som lagras eller hostas av oss i samband med en programvarutjänst som vi tillhandahåller, eller för följderna av sådan skada eller förlust (t.ex. affärsförlust i händelse av fel i system, program eller data.) Du är ensam ansvarig för att säkerhetskopiera data och ta bort alla funktioner, delar, ändringar och tillbehör som inte omfattas av garanti innan produkten överlämnas till Makin för service eller för att söka programvaruunderstöd. Produkter eller programvara som skickas till Makin för support kan returneras till dig i den konfiguration som Makin ursprungligen levererade till dig.

9. ANSVARSBEGRÄNSNING OCH SKADESLÖSHET. VÅRT HELA ANSVAR FÖR ALLA ANSPRÅK SOM UPPSTÅR UR ELLER I SAMBAND MED DESSA VILLKOR ÄR BEGRÄNSAT TILL DE BELOPP SOM DU FAKTISKT BETALAT TILL OSS ENLIGT VILLKOREN. VIDARE ÄR VARKEN VI ELLER VÅRA LEVERANTÖRER ANSVARIGA FÖR NÅGRA TILLFÄLLIGA SKADOR, FÖLJDSKADOR, STRAFFSKADOR ELLER ANDRA SKADOR, ELLER FÖRLUST AV VINST, FÖRLUST AV INTÄKTER, FÖRLUST AV DATA, FÖRLUST AV ANVÄNDNING AV PRODUKTER ELLER PROGRAMVARA ELLER TILLHÖRANDE UTRUSTNING, KOSTNADER FÖR TÄCKNING, DRIFTSTOPP OCH ANVÄNDARTID ELLER FÖR BROTT MOT NÅGON UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTI ELLER VILLKOR, BROTT MOT KONTRAKT, FÖRSUMLIGHET, STRIKT ANSVAR ELLER NÅGON ANNAN JURIDISK TEORI RELATERAD TILL PRODUKTERNA ELLER PROGRAMVARAN. FÖRUTOM I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR FÖRBJUDET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG, ÄR ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL SOM GÄLLER FÖR PRODUKTERNA ELLER PROGRAMVARAN BEGRÄNSADE TILL DEN GARANTITID SOM ANGES I AVSNITT 7 OVAN. DU OCH VI ÄR ÖVERENS OM ATT DESSA ANSVARSBEGRÄNSNINGAR ÄR ÖVERENSKOMNA RISKFÖRDELNINGAR SOM DELVIS UTGÖR ERSÄTTNING FÖR MAKINS FÖRSÄLJNING AV PRODUKTER TILL DIG, OCH SÅDANA BEGRÄNSNINGAR SKA GÄLLA OAVSETT OM DET VÄSENTLIGA SYFTET MED NÅGON BEGRÄNSAD GOTTGÖRELSE HAR MISSLYCKATS.

FÖR DET FALL TREDJE MAN (DEFINIERAD SOM FYSISK ELLER JURIDISK PERSON SOM INTE ÄR PART I DESSA VILLKOR) RIKTAR KRAV (T.EX. FÖRLUST, ANSVAR, KOSTNAD ETC.) DIREKT MOT MAKIN, TILL FÖLJD AV OMSTÄNDIGHETER SOM HELT ELLER DELVIS ORSAKATS AV FEL ELLER FÖRSUMMELSE FRÅN ER SIDA, SKA NI, UTAN BEGRÄNSNING OCH OAVSETT ORSAK OCH EVENTUELL GRAD AV FÖRSUMMELSE, HÅLLA MAKIN SKADESLÖST FÖR SÅDANT KRAV OCH ALLA DÄRMED SAMMANHÄNGANDE KOSTNADER.

10. Äganderätt till immateriella rättigheter. Du godkänner att Makin (eller dess dotterbolag, inklusive holdingbolag, systerbolag och dotterbolag) äger all rätt, titel och intresse till all immateriell egendom och andra äganderätter till dokument och material, beräkningar, ritningar, modeller, planer, uppsättningar av verktyg, teknik, programvara, mönster, tekniska detaljer, scheman och liknande data som avser eller ingår i produkterna och programvaran och all medföljande dokumentation eller information som härrör från det föregående. Du skall vidta rimliga försiktighetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst och användning av programvaran och dokumentationen från tredje part. I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag får du inte kopiera, dekompilera, demontera eller på annat sätt bakåtutveckla produkterna eller programvaran, eller tillåta någon tredje part att göra det, eller försöka göra det. Du får inte, och ska förhindra tredje part från, att ta bort, täcka över eller ändra något av våra meddelanden om patent, upphovsrätt eller varumärken som finns på, är inbäddade i eller visas av produkterna eller programvaran eller deras förpackningar och tillhörande material. Vi förbehåller oss alla rättigheter till Produkterna och Programvaran som inte uttryckligen beviljas dig enligt dessa Villkor.

11. Exportkontroll. Du får inte använda eller på annat sätt exportera eller återexportera produkterna eller programvaran annat än vad som är tillåtet enligt lagarna i den jurisdiktion där de erhölls. I synnerhet, men utan begränsning, får produkterna och programvaran inte exporteras eller återexporteras i strid med exportlagar, inklusive i tillämpliga fall export eller återexport till något av EU eller regionala embargoländer. Du intygar att du inte befinner dig i något land eller på någon lista där tillhandahållandet av Produkter eller Programvara till dig skulle strida mot tillämplig lag. Du samtycker också till att inte använda eller möjliggöra användning av dem för något ändamål som är förbjudet enligt tillämplig lag eller exportera eller återexportera någon produkt eller programvara med vetskap om att den kommer att användas i design, utveckling, produktion eller användning av kemiska, biologiska, nukleära eller ballistiska vapen. Lagar och förordningar ändras ofta. Det är ditt ansvar att känna till de lagar som gäller för export-/importförfaranden i det land där produkten och programvaran ska levereras. Du ska försvara, gottgöra och hålla oss skadeslösa från allt ansvar (inklusive advokatarvoden) som uppstår till följd av att du inte uppfyller villkoren i denna punkt.

12. Standardinställning. Vi förbehåller oss rätten att genom skriftligt meddelande om betalningsinställelse annullera eller på obestämd tid upphäva en accepterad order och att vägra ytterligare order om: (i) du underlåter att fullgöra dina skyldigheter enligt dessa villkor, (ii) du upphör med affärsverksamheten eller går i konkurs, insolvens, tvångsförvaltning eller liknande förfarande som inte avskrivs inom 30 dagar, eller överlåter dina tillgångar till förmån för fordringsägare, eller (iii) när du erhåller finansiering från tredje part i samband med ditt/dina produktköp misslyckas du med att göra det i tid och på villkor som är tillfredsställande för oss.

13. Tillämplig lag – Avgörande av tvister. Dessa villkor och alla tvister, anspråk eller kontroverser som uppstår till följd av dem ska regleras av norsk lag, med undantag för alla lagkonflikter och med undantag för FN:s konvention om avtal för internationella köp av varor. De ordinarie domstolarna vid Makins huvudkontor i Ingelsrudvegen 350, 2324 Vang H., Norge, ska ha exklusiv behörighet. Makin skall, efter eget gottfinnande, också ha rätt att åberopa de domstolar som har jurisdiktion på din hemvist eller plats för affärsverksamhet.

Ingen tvist eller rättslig åtgärd som uppstår enligt dessa villkor får väckas av någon av parterna senare än ett (1) år efter det att orsaken till åtgärden uppstod, med undantag för att en talan om utebliven betalning får väckas inom två (2) år från datumet för den sista betalningen.

14. Avskiljbarhet. Dessa Villkor kan vara avskiljbara och om någon bestämmelse helt eller delvis är ogiltig, olaglig eller ogenomförbar påverkar det inte giltigheten av andra bestämmelser.

15. Force Majeure. Ingen av parterna ska vara ansvarig för bristande uppfyllelse (med undantag för betalningsskyldigheter) som beror på orsaker utanför dess rimliga kontroll, förutsatt att parten omedelbart skriftligen underrättar den andra parten om detta och gör sitt bästa för att omedelbart undanröja effekterna av det inträffade.

16. Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Om Produkterna levereras till dig som komponentprodukter på OEM-basis, eller för import, återförsäljning eller distribution till tredje part, samtycker du till att du kvalificerar dig som och anses vara ”producent” av alla sådana Produkter enligt lagar, förordningar eller andra lagstadgade system som föreskriver märkning, insamling, återvinning, återtagande och/eller bortskaffande av elektrisk och elektronisk utrustning (”WEEE-förordningar”) i någon jurisdiktion överhuvudtaget, (t.ex, nationella lagar som implementerar EU-direktiv 2012/19 om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning, omarbetning), och är ensamt ansvariga för att följa alla sådana tillämpliga WEEE-förordningar i samband med dessa produkter och för alla tillhörande kostnader.

17. Officiellt språk. Det officiella språket i dessa Villkor är engelska. Om det finns en konflikt mellan versioner av dessa Villkor på något annat språk, gäller den engelska versionen.