Bruksvilkår

Ansvarsfraskrivelse

Generell ansvarsfraskrivelse angående bruk av nettsiden

Materiale og informasjon som finnes på denne nettsiden er kun for generelle informasjonsformål. Du bør ikke basere deg på materialet eller informasjonen på nettsiden som grunnlag for å ta forretningsmessige, juridiske eller andre beslutninger. Selv om vi streber etter å holde informasjonen oppdatert og korrekt, gir ikke Makin noen representasjoner eller garantier av noen slag, uttrykt eller underforstått, om fullstendigheten, nøyaktigheten, påliteligheten, egnetheten eller tilgjengeligheten med hensyn til nettsiden eller informasjonen, produktene, tjenestene eller relaterte grafikk som finnes på nettsiden, for noen formål. Enhver tillit du plasserer på slikt materiale er derfor strengt på egen risiko.

Opphavsrettsfraskrivelse

Makin (eller dets tilknyttede selskaper, inkludert morselskaper, søsterselskaper og datterselskaper) eier alle rettigheter, tittel og interesse til all immateriell eiendom og andre proprietære rettigheter til dokumenter og materialer, beregninger, tegninger, modeller, planer, verktøysett, teknologi, programvare, design, ingeniørdetaljer, skjemaer og lignende data som er relatert til eller inkorporert i produktene og programvaren, samt all tilhørende dokumentasjon eller informasjon som er avledet fra det foregående. I den grad tillatt av gjeldende lov, skal du ikke, eller tillate noen tredjepart å kopiere, dekompilere, demontere eller på annen måte reversere ingeniør produktene eller programvaren, eller forsøke å gjøre det. Du er forbudt, og skal hindre enhver tredjepart fra, å fjerne, dekke til eller endre noen av våre patent-, opphavsrett- eller varemerkevarsler som er plassert på, innleiret i eller vist av produktene eller programvaren, eller deres emballasje og relaterte materialer.

Rev. 2021 February

VENNLIGST LES FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER I DENNE LISENSAVTALEN FOR SLUTTBRUKERE NØYE FØR DU BRUKER DENNE PROGRAMVAREN OG PRODUKTET.

Dette er en lisensavtale for sluttbrukere (denne «Avtalen») mellom deg, den endelige kjøperen/leietakeren («du» eller «lisensinnehaver») og Makin AS («Makin»). Definisjonen «Makin» dekker også selskaper i Makin-gruppen (dvs. holdingselskaper, søsterselskaper og/eller datterselskaper). Denne avtalen tillater lisenshaveren å bruke Makin-programvaren («Programvaren») som følger med denne avtalen, dvs. enhver programvare, bibliotek, verktøy, eller annen datamaskin- eller programkode, i objekt (binær) eller kildekodeform, samt tilhørende dokumentasjon, levert av Makin til deg, inkludert produktfirmware, programvare installert lokalt på systemene dine, og programvare du får tilgang til via internett eller andre eksterne midler (slik som nettsider, portaler, programvare som en tjeneste («SaaS») og «skybaserte» løsninger). Denne programvaren kan lisensieres som en frittstående løsning eller kan være innebygd i et produkt, lastet ned eller på annen måte skaffet. Vennligst les og forsikre deg om at du forstår denne avtalen før du installerer eller bruker programvareoppdateringen eller bruker produktet.

Du, som lisensinnehaver, kan være en juridisk enhet som har kjøpt produktet/delene direkte fra Makin eller fra en av Makins distributører (eller fra en av distributørens kunder). Alternativt kan du ha leid produktene fra Makin eller fra en av Makins distributører (eller fra en av distributørens kunder). Alle sluttbrukere av produktene, inkludert ansatte, representanter, direktører osv., av sluttbrukere, uavhengig av om sluttbrukerne eier eller leier produktene, har akseptert og dermed godkjent denne avtalen og regnes som en «lisensinnehaver» i henhold til denne avtalen. For å unngå tvil eier Makin programvaren, dokumentasjonen, leveranse av profesjonelle tjenester og all tilknyttet og underliggende teknologi og dokumentasjon osv., og du som lisensinnehaver erkjenner at du kun skaffer deg begrenset lisensrett til programvaren, og at uavhengig av bruken av ordene «kjøp», «salg» eller lignende vilkår herunder, overføres ingen eierrettigheter til deg i henhold til denne avtalen eller på annen måte.

I denne avtalen vil ethvert produkt som har innebygd programvare ved salgstidspunktet til lisensinnehaveren bli referert til som et «Produkt». I tillegg vil bruken av et Produkt i denne avtalen anses å innebære bruk av den innebygde programvaren i Produktet.

VED Å INSTALLERE ELLER BRUKE PROGRAMVAREOPPDATERINGEN ELLER PRODUKTET, SAMTYKKER LISSENSHOVERENDE DERFOR TIL Å BLI JURIDISK BUNDET AV VILKÅRENE I DENNE AVTALEN. HVIS DU IKKE GODTAR DISSE VILKÅRENE, (1) IKKE INSTALLER ELLER BRUK PROGRAMVAREN, OG (2) HVIS DU INSTALLERER EN OPPDATERING TIL PROGRAMVAREN, IKKE INSTALLER OPPDATERINGEN OG DESTRUKTURER DEN UMIDDELBART.

MAKIN GIR BEGRENSEDE GARANTIER I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN. DE SOM BRUKER INNBYGGET PROGRAMVARE GJØR DET PÅ EGEN RISIKO. DU BØR FORSTÅ VIKTIGHETEN AV DISSE OG ANDRE BEGRENSNINGER SOM ER ANGITT I DENNE AVTALEN FØR DU INSTALLERER ELLER BRUKER PROGRAMVAREN ELLER PRODUKTET.

Lisens
Makin gir herved lisenshaveren en ikke-overførbar, ikke-underlisensierbar og ikke-eksklusiv lisens til å bruke programvaren som er innebygd i et produkt og alle oppdateringer (samlet kalt «programvaren»), i binær kjørbar form, men utelukkende: (a) for dine egne interne forretningsformål; (b) i samsvar med denne avtalen og dokumentasjonen; og (c) i samsvar med den gjeldende bruksomfanget og eventuelle produktspesifikke vilkår. Med mindre annet er spesifisert i den gjeldende bestillingsformularen, begynner lisensperioden på din lisenskjøpsdato (den «Effektive datoen»).

Generelt

Makin kan etter eget skjønn gjøre fremtidige programvareoppdateringer tilgjengelige. Slike oppdateringer av Makin-programvaren, hvis noen, inkluderer kanskje ikke nødvendigvis alle eksisterende programvarefunksjoner eller nye funksjoner som Makin lanserer for nyere eller andre modeller av Makin-produkter. Vilkårene i denne lisensen vil regulere eventuelle oppdateringer av Makin-programvaren som tilbys av Makin, med mindre en slik oppdatering av Makin-programvaren følges av en separat lisens, der du samtykker i at vilkårene i den lisensen vil gjelde. Produktet ditt kan periodisk motta programvareoppdateringer fra Makin. Hvis en oppdatering er tilgjengelig, kan oppdateringen lastes ned og installeres automatisk på produktet ditt, hvis det er aktuelt.

Lisensbegrensninger

Som vilkår for lisensen gitt til deg, skal du ikke (og skal ikke tillate tredjeparter å): (a) dekompilere, demontere eller på annen måte reversere ingeniør programvaren eller forsøke å rekonstruere eller oppdage kildekoden, underliggende ideer, algoritmer, filformater eller programmeringsgrensesnitt av programvaren på noen måte, eller forsøke å omgå eller deaktivere eventuelle lisensnøkler eller andre mekanismer som beskytter programvaren mot uautorisert bruk; (b) distribuere, selge, underlisensiere, leie ut eller lease programvaren (med mindre du har fått skriftlig tillatelse på forhånd av Makin til å gjøre det), eller bruke programvaren (eller noen del av den) for timesharing, hosting, tjenesteleverandør eller lignende formål; (c) fjerne eventuell produktidentifikasjon, proprietære, opphavsrett eller andre merknader som finnes i programvaren; (d) endre eller oversette noen del av programvaren, opprette et derivatverk av noen del av programvaren, eller integrere programvaren i annen programvare; (e) offentliggjøre informasjon om ytelsen til programvaren; (f) bruke eller forsøke å bruke programvaren til konkurranseanalyse eller benchmarking; eller (g) bruke eller vert programvaren i et virtuelt servermiljø.

Betautgivelser og gratis tilbud

Gratis tilbud som er betegnet som «Gratis», «pre-» eller «beta» utgivelser av programvaren («Betautgivelser») kan være ubrukelige, ufullstendige eller inneholde flere feil og feil enn generelt tilgjengelig programvare. Makin gir ingen løfter om at noen Betautgivelser noen gang vil bli gjort allment tilgjengelige. All informasjon om egenskapene, funksjonene eller ytelsen til beta-programvare utgjør konfidensiell informasjon fra Makin. Du erkjenner at all beta-programvare leveres «SOM DEN ER» og kanskje ikke fungerer på noen maskin eller i noen miljø. MAKIN OG DENS LEVERANDØRER FRASKRIVER SEG ALLE GARANTIER SOM GJELDER BETA PROGRAMVARE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, SALGBARHET, EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, TITTEL OG IKKE-KRENKELSE. UTEN HENSYN TIL NOE MOTSI HERI I DENNE AVTALEN, I DEN UTSTREKNING LOVEN TILLATER DET, VIL MAKIN IKKE HA NOEN GARANTI, STØTTE ELLER ANDRE FORPLIKTELSER VEDRØRENDE GRATISTILBUD MED MINDRE ANNET ER SPESIFISERT I DEN GJELDENDE BESTILLINGSFORMULAREN. BRUK AV EN BETAUTGIVELSE SKJER PÅ DIN EGEN DISKRESJON OG RISIKO.

Samtykke til bruk av data

Makin kan, direkte eller gjennom tredjeparter (inkludert en distributør), samle inn og bruke teknisk informasjon, informasjon om deg og/eller data som du gir i forbindelse med din bruk av programvaren eller mottak av støtte og vedlikehold for programvaren. Makin kan bruke slike data til å tilby, opprettholde, støtte og forbedre programvaren og Makins andre produkter og tjenester (inkludert å be om din tilbakemelding, gi kritiske oppdateringer til deg og gi deg varsler om Betautgivelser) og for ethvert annet forretningsformål. Makin vil ikke offentliggjøre slik informasjon eksternt med mindre den har blitt (a) de-identifisert slik at den ikke individuelt identifiserer deg eller noen annen person eller enhet og (b) aggregert med lignende informasjon fra andre Makin-kunder. Du erkjenner at, i den grad loven tillater det, antar Makin intet ansvar for lagring av slike data eller informasjon.

Eierskap

Uten hensyn til noe annet i denne avtalen, skal Makin og/eller dets leverandører, etter eget skjønn, beholde alle rettigheter, tittel og interesse (inkludert, men ikke begrenset til, alle patent, opphavsrett, varemerke, forretningshemmelighetsrettigheter og andre immaterielle rettigheter) til programvaren, dokumentasjonen, leveransene av profesjonelle tjenester og all relatert og underliggende teknologi og dokumentasjon, og eventuelle kopier, modifikasjoner og avledede verk av disse, inkludert de som kan inkludere tilbakemeldinger. Du erkjenner at du bare får en begrenset lisensrett til programvaren og at uansett bruk av ordene «kjøp», «salg» eller lignende vilkår herunder, overføres ingen eierskapsrettigheter til deg i henhold til denne avtalen eller på annen måte.

Varighet av avtalen

Denne avtalen trer i kraft fra den effektive datoen og utløper når alle lisensvilkårene herunder har utløpt eller blitt sagt opp. Enhver part kan si opp denne avtalen (inkludert alle relaterte lisensvilkår og bestillingsformularer) hvis den andre parten: (a) unnlater å rette opp eventuelle vesentlige brudd på denne avtalen innen tretti (30) dager etter skriftlig varsel om slikt brudd; (b) opphører virksomheten uten en etterfølger; eller (c) søker beskyttelse under enhver konkurs, overdragelsesavtale, tillit, kreditors avtale, komposisjon eller sammenlignbart prosess, eller hvis noen slik prosess er igangsatt mot en slik part (og ikke avvist innen seksti (60) dager). Med unntak der en eksklusiv rettighet kan spesifiseres i denne avtalen, vil utøvelsen av noen form for reaksjon, inkludert oppsigelse, skje uten fordom til andre rettsmidler den måtte ha under denne avtalen, ved lov eller på annen måte.

Begrenset garanti og fraskrivelser

Begrenset garanti Med mindre annet er spesifisert i salgsvilkårene, garanterer Makin at programvaren skal fungere i vesentlig samsvar med dokumentasjonen (a) i løpet av lisensperioden for programvaren som er lisensiert, for en periode på nitti (90) dager fra den effektive datoen (i hvert tilfelle, «Garantiperioden»). Makins eneste ansvar (og din eksklusive løsning) for eventuelle brudd på denne garantien skal være, etter Makins skjønn, å bruke kommersielt rimelige anstrengelser for å gi deg en feilkorreksjon eller en omgåelse som korrigerer det rapporterte avviket, eller hvis Makin avgjør at en slik løsning er umulig innenfor en rimelig tidsperiode, kan enten part si opp den gjeldende bestillingsformularen (og eventuelle tilknyttede lisensvilkår) og du vil motta som din eneste løsning en refusjon av (i) eventuelle gebyrer du har forhåndsbetalt for programvaren for den opphørte delen av den gjeldende lisensperioden for eventuell lisensiert programvare, eller (ii) lisensavgiften betalt for programvaren. Makin skal ikke ha noen forpliktelse med hensyn til en garantikrav med mindre det er varslet om slike krav innen (1) tretti (30) dager etter datoen da du først oppdaget avviket og (2) garantiperioden.

Under ingen omstendigheter skal Makin være ansvarlig for følgekostnader som skyldes feil på Lisenshavers utstyr (f.eks. graveutstyr på byggeplasser) eller ansatte, selv om feilen kan være relatert til feil i Produktene. Det er Lisenshaverens ansvar å jevnlig sjekke nivåene, koordinatene og hellinger før, under og etter arbeidet utføres; en slik sjekk skal utføres av Lisenshaveren med passende frekvens, som avhenger av alle omstendighetene ved bruk av Produktet, og kan være daglig. Etter den første installasjonen, skal Lisenshaveren tilsvarende være ansvarlig for jevnlig å kontrollere systemets nøyaktighet.

Fraskrivelser.

Den ovennevnte garantien gjelder ikke: (a) hvis programvaren brukes med maskinvare eller programvare som ikke er spesifisert i dokumentasjonen; (b) hvis det gjøres endringer i programvaren av deg eller noen tredjepart; (c) til feil i programvaren på grunn av ulykker, misbruk eller feil bruk fra din side; eller (d) til gratis tilbud eller beta-utgivelser.

Ansvarsfraskrivelse av garantier

PROGRAMVAREN HAR EN BEGRENSET GARANTI, OG BORTSETT FRA DET SOM UTTRYKKELIG ER ANGITT I DENNE AVTALEN, LEVERES PROGRAMVAREN OG ALLE PROFESJONELLE TJENESTER «SOM DE ER». VERKEN MAKIN ELLER DERES LEVERANDØRER GIR NOEN ANDRE GARANTIER, VILKÅR ELLER FORPLIKTELSER, VERKEN UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, LOVMESSIG ELLER PÅ ANNEN MÅTE, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER FOR TITTEL, SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRENKELSE. MAKIN GIR INGEN GARANTI FOR AT BRUKEN AV PROGRAMVAREN VIL VÆRE UFORSTYRRET ELLER FEILFRI, ELLER AT EVENTUELLE SIKKERHETSMEKANISMER IMPLEMENTERT AV PROGRAMVAREN IKKE VIL HA INNEBYGDE BEGRENSNINGER.

Ansvarsfraskrivelse for høyrisikoaktiviteter

PROGRAMVAREN ER IKKE FEILTOLERANT OG ER IKKE DESIGNET, PRODUSERT ELLER MENT FOR BRUK I LIVSSTØTTE, MEDISINSK, NØD, KJERNESYSTEM, KONTROLL ELLER VEILEDNING AV KJØRETØY, DRONER ELLER ANDRE UBEMANNEDE MASKINER, ELLER ANDRE STRENGE ANSVARLIGHETS- ELLER FARLIGE AKTIVITETER, ELLER I NOEN ANNEN SYSTEM HVOR FEIL KAN FØRE TIL DØD, PERSONSKADE ELLER ALVORLIG FYSISK ELLER MILJØMESSIG SKADE (SAMLET, «HØYRISIKOAKTIVITETER»). MAKIN FRASKRIVER SEG SPESIFIKT ETHVERT UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT GARANTI FOR EGNETHET FOR HØYRISIKOAKTIVITETER. DU REPRESENTERER OG GARANTERER AT DU IKKE VIL BRUKE PROGRAMVAREN (ELLER TILLATE AT DEN BLIR BRUKT) TIL HØYRISIKOAKTIVITETER, OG GODTAR AT MAKIN IKKE VIL HA NOEN ANSVAR FOR BRUK AV PROGRAMVAREN I HØYRISIKOAKTIVITETER. DU GODTAR Å INDEMNISERE OG FRASKRIVE MAKIN FOR EVENTUELLE SKADER, ANSVAR ELLER ANDRE TAP SOM FØLGE AV EN SLIK BRUK.

Ansvarsbegrensning

VERKEN MAKIN OG DENS DATTERSELSKAPER, MORSELSKAPER OG ANDRE TILKNYTTEDE SELSKAPER ELLER DERES LEVERANDØRER SKAL HA NOEN ANSVARSBEGRÆNSNING SOM OPPSTÅR UNDER ELLER ER RELATERTE TIL DENNE AVTALEN UNDER NOEN ANSVARSTEORI (ENTEN KONTRAKT, ERSTATNINGSRETT INKLUDERT UAKTSOMHET ELLER ANNET) FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, FØLGESKADER, STRAFFE- ELLER EKSEMPLARISKE SKADER SOM KAN PÅDRAGENDE AV SLUTTBRUKER VED SLUTTBRUKERS BRUK AV PROGRAMVAREN OG/ELLER PRODUKTET, INKLUDERT FOR TAP AV BRUK, TAPT DATA, TAPT FORTJENESTE, TAPT GODTROENDE, AVBRUDD AV VIRKSOMHET ELLER NOEN INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE, TILLIT, ELLER FØLGESKADER AV NOEN SLAG, UANSETT OM MAKIN ELLER DENS REPRESENTANTER HAR BLITT INFORMERT OM ELLER BURDE VÆRT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE TAP SOM OPPSTÅR.

SLUTTBRUKEREN GODTAR AT MAKIN, DENS DATTERSELSKAPER, MORSELSKAPER OG TILKNYTTEDE SELSKAPER, SAMT DERES LICENSER IKKE SKAL VÆRE ANSVARLIG OVERFOR SLUTTBRUKEREN FOR NOEN TAP ELLER SKADE SOM KAN PÅFØRES SLUTTBRUKEREN, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAP ELLER SKADE SOM ET RESULTAT AV:

(I) NOEN PÅLITELIGHET PLASSERT AV SLUTTBRUKEREN PÅ FULLSTENDIGHETEN, NØYAKTIGHETEN ELLER EKSISTENSEN AV NOEN ANNONSERING, ELLER SOM ET RESULTAT AV NOEN RELASJON ELLER TRANSAKSJON MELLOM SLUTTBRUKEREN OG MAKIN ELLER NOEN, UTVIKLER, ANNONSØR ELLER SPONSOR HVEM ANNONSERING VISER SEG I NOEN AV PROGRAMVAREN ELLER PRODUKTENE;

(II) EVENTUELLE ENDRINGER SOM MAKIN ELLER DENS MODERSKAPSKONTOER KAN FORETA I NOEN PROGRAMVARE, ELLER FOR EVENTUELL PERMANENT ELLER MIDLER CESSATION I TILBYDET AV NOEN PROGRAMVARE (ELLER NOEN FUNKSJONER INNEN PROGRAMVAREN);

(III) ENDEBRUKERS SVIKT I Å GI MAKIN NØYAKTIG INFORMASJON;

INGENTING I DENNE AVTALEN UTSLUTTER ANSVARET FOR MAKIN, DERES UNDERSELSKAPER ELLER AFFILIATER FOR: (A) DØD OG PERSONSKADE FORÅRSAKET AV UAKTSOMHET; (B) BEDRAGERISK MISREPRESENTASJON; ELLER (C) ENHVER ANNEN ANSVAR SOM IKKE KAN BEGRENSØRES I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV.

Ansvarsgrense

MAKIN, DENS HOLDINGSELSKAPERS OG LEVERANDØRENES SAMLEDE ANSVAR OVERFOR DEG SOM OPPSTÅR I FORBINDELSE MED DENNE AVTALEN SKAL IKKE OVERSTIGE DET SAMLEDE BELØPET SOM FAKTISK ER BETALT AV DEG TIL MAKINS DISTRIBUTØR I LØPET AV DE FOREGÅENDE TOlv (12) MÅNEDENE I HENHOLD TIL DENNE AVTALEN.

Fortrolig informasjon
All programvare, dokumentasjon eller annen kode eller teknisk informasjon som leveres av Makin (eller dens agenter) skal betraktes som «Fortrolig informasjon fra Makin» uten noen merking eller ytterligere betegnelse. Bortsett fra som uttrykkelig autorisert heri, vil du holde fortrolig og ikke bruke eller avsløre noen Fortrolig informasjon fra Makin. Du erkjenner at avsløring av Makins Fortrolig informasjon vil forårsake betydelig skade for Makin som ikke kunne utbedres kun ved betaling av erstatning alene, og derfor skal Makin være berettiget til passende rettslig hjelp i tillegg til hvilke som helst andre rettsmidler den måtte ha, ved enhver slik avsløring fra din side.

Eksportkontroll overholdelse

Du er ansvarlig for å overholde alle gjeldende eksport- og importregler og skaffe alle nødvendige eksport- og importlisenser eller tillatelser for direkte eller indirekte eksport eller import av all programvare. Uten å begrense genereltakten av det foregående, erkjenner og samtykker du herved i at programvaren og all tilknyttet konfidensiell informasjon er underlagt EU og relevante regionale eksportadministrasjonsregler og i samsvar med disse reguleringene. I utøvelsen av dine rettigheter og oppfyllelsen av dine forpliktelser i henhold til denne avtalen, skal du strengt overholde alle eksportkontrolllover og -regler som gjelder for programvaren, og du skal ikke eksportere, gjeneksportere, overføre, avlede eller avsløre noen slik programvare, eller noen direkte produkt av den, til noen destinasjon begrenset eller forbudt av eksportkontrolllovene. Dine forpliktelser i henhold til denne paragrafen vil overleve opphøret av denne avtalen av hvilken som helst grunn. Du vil forsvare, frikjenne og holde Makin skadesløs mot enhver ansvar (inkludert advokatsalærer) som oppstår som følge av din manglende overholdelse av vilkårene i denne paragrafen. Din manglende overholdelse av noen vilkår i denne paragrafen vil utgjøre en vesentlig brudd på denne avtalen og gi Makin rett til umiddelbart å avslutte denne avtalen i tillegg til enhver annen rettslig eller rettslig remedie.

Force Majeure

Hver part skal ikke være ansvarlig overfor den andre for eventuelle forsinkelser eller manglende oppfyllelse av noen forpliktelse i henhold til denne avtalen (bortsett fra manglende betaling av gebyrer) hvis forsinkelsen eller manglende oppfyllelse skyldes uforutsette hendelser som oppstår etter ikrafttredelsesdatoen og som er utenfor partenes rimelige kontroll, slik som streiker, blokade, krig, terrorisme, opptøyer, naturkatastrofer, epidemier, pandemier, avslag på lisens eller endringer i lovverk eller forskrifter fra regjeringen eller andre myndighetsorganer, i den grad en slik hendelse forhindrer eller forsinkere den berørte part fra å oppfylle sine forpliktelser og slik part ikke er i stand til å forhindre eller fjerne force majeure-hendelsen til rimelige kostnader.

Åpen kildekode-programvare

Programvaren kan inneholde eller bli levert med åpen kildekode-programvare. Åpen kildekode-programvare kan identifiseres i dokumentasjonen, eller Makin skal gi deg en liste over åpen kildekode-programvaren for en bestemt versjon av programvaren ved skriftlig forespørsel. I den grad det kreves av lisensen som følger med åpen kildekode-programvaren, vil vilkårene i en slik lisens gjelde i stedet for vilkårene i denne avtalen med hensyn til selve åpen kildekode-programvaren, inkludert, men ikke begrenset til, bestemmelser som regulerer tilgang til kildekode, modifikasjon eller omvendt ingeniørvirksomhet.

Tredjeparts komponenter

Produktet og programvaren inneholder tredjeparts komponenter, som kan være underlagt ytterligere vilkår og betingelser. Slike vilkår og betingelser finnes på [insert link]. Lisenshavere må samtykke til, og anses å ha samtykket til, disse vilkårene og betingelsene for å bruke produktet.


Gjeldende lov og verneting

Denne avtalen skal være underlagt norsk lov, med unntak av alle prinsipper om lovkonflikter og unntatt FNs konvensjon om internasjonale salgsavtaler. De ordinære domstolene ved hovedkontoret til Makin AS i Ingelsrudvegen 350, 2324 Vang H., Norge, skal ha eksklusiv jurisdiksjon. Makin skal, etter eget skjønn, også ha rett til å påberope seg domstolene med jurisdiksjon ved bostedet eller forretningsstedet til lisenshaveren.

Rev. 2021 Februar

Underlagt vilkårene i enhver annen gjeldende skriftlig avtale du («du») har med Makin, styres Makins salg av produkter og levering av programvare av disse salgs- og leveringsvilkårene («Vilkår»). Disse vilkårene inkluderer de grunnleggende bestillingsvilkårene (definert nedenfor) angitt på en ordre akseptert av oss. «Makin», «vi» eller «oss» refererer til Makin AS eller tilknyttede selskaper (dvs. selskaper i Makin-gruppen, inkludert holdingselskaper, søsterselskaper og/eller datterselskaper). Hver bestilling du plasserer hos oss er betinget av og bekrefter din aksept av disse vilkårene. Eventuelle motstridende vilkår eller betingelser som vises på bestillingene dine eller tilhørende kjøpsdokumentasjon, vil ikke ha noen virkning. Ingen endring eller tillegg til disse vilkårene, eller noen overføring av dine rettigheter eller plikter under dem, er gyldig eller bindende for oss med mindre det er skriftlig og signert av vår autoriserte representant. Disse vilkårene og de andre gjeldende avtalene du inngår med Makin utgjør hele avtalen mellom deg og Makin for kjøpet og bruken av produkter og programvare. Hver akseptert ordre vil bli tolket som et enkelt sett med vilkår, uavhengig av andre ordre.

1. Definisjoner. «Produkter» betyr maskinvareprodukter som leveres herunder. «Programvare» betyr all programvare, biblioteker, verktøy, eller annen datamaskin- eller programkode, i objekt (binær) eller kildekodeform, samt tilhørende dokumentasjon, som leveres av Makin til deg. Programvare inkluderer produktfastvare, programvare installert lokalt på systemene dine og programvare du får tilgang til via Internett eller andre fjerntliggende midler (slik som nettsider, portaler, programvare som en tjeneste («SaaS») og «skybaserte» løsninger). «Tjenester» refererer til tjenester som tilbys av godkjente distributører av Makins produkter og programvare, og beskrevet i ett eller flere separate lokale eller regionale tjenesteavtaler. «Tjenesteavtaler» er tjenesteavtaler som for eksempel for støtte og vedlikehold eller profesjonelle tjenester. Disse vilkårene gjelder ikke for tjenesteavtaler som har sine egne vilkår og betingelser.

2. Generelt.

2.1 Tilbud, gyldighet av bestillinger. Våre tilbud er ikke bindende med mindre annet uttrykkelig er fastsatt skriftlig. Ordrer aksepteres som gyldige og bindende bare når de bekreftes skriftlig av oss. Ordrer kan ikke kanselleres av noen grunn uten vår forhåndsskrevne samtykke.

2.2 Grunnleggende bestillingsvilkår. Alle bestillinger må inkludere følgende informasjon: (i) de bestilte produktene og programvaren og mengdene, (ii) Makins delenummer(e), (iii) priser, og (iv) leveringsinstruksjoner, (samlet kalt «Grunnleggende bestillingsvilkår»). Alle grunnleggende bestillingsvilkår er faste og endelige ved vår aksept av bestillingen.

2.3 Programvarelisenser. All programvare er lisensiert eller gitt som en tjeneste og selges ikke. Programvaren er underlagt de separate avtalene som Makin gir i forbindelse med programvaren, inkludert, men ikke begrenset til, eventuelle programvarelisenser, produktguider, brukerhåndbøker eller annen dokumentasjon (inkludert Makin Sluttbrukerlisensavtale («EULA»), bruksvilkår eller tjenestevilkår) (hver en «Brukeravtale» og samlet «Brukeravtalene»). Du har mottatt en kopi av eller en spesifikk referanse til EULA og, ved å plassere en bestilling for en av Makins produkter, programvare og/eller tjenester, har du tiltrådt og akseptert EULA.

Du samtykker i at du vil være bundet av brukeravtalene. Hvis det er konflikt eller inkonsekvens mellom disse vilkårene og de i en brukeravtale, vil vilkårene i brukeravtalen ha forrang. Hvis en brukeravtale eller andre lisensvilkår ikke følger med programvaren som følger med et produkt eller en tjeneste, gir Makin deg hermed en personlig, ikke-eksklusiv, tilbakekallelig, ikke-overførbar rett til å få tilgang til og bruke slik programvare utelukkende som nødvendig for deg å nyte godt av produktet eller tjenesten. Ingenting i disse vilkårene skal tolkes til å gi noen rettigheter eller lisens til å bruke noen programvare på noen måte eller til noen formål som ikke uttrykkelig er tillatt av den gjeldende brukeravtalen.

3. Levering.

3.1 Leveringstid. Leveringstider fastsettes når Makin aksepterer din bestilling skriftlig. Vi vil bruke kommersielt rimelige tiltak for å møte de forespurte leveringsdatoene dine, med mindre du er i mislighold under disse vilkårene eller vår ytelse er på annen måte unnskyldt. Vi er ikke ansvarlige for forsinket levering. Forsinket levering er ikke grunnlag for kansellering av noen ordre fra din side.

3.2 Leveringsbetingelser. Tittel og risiko for tap eller skade på produktene går over til deg når vi leverer produktene til fraktføreren («Levering»). Med mindre annet er avtalt, vil vi levere produktet fraktfritt, forutsatt at du betaler eller refunderer oss for alle gjeldende transport-, frakt-, forsikringskostnader (hvis aktuelt), skatter, avgifter og andre relaterte fraktkostnader. Vi har rett til å gjøre delvis leveranser. Programvare kan leveres elektronisk etter Makins valg. Tittel til programvaren vil forbli hos Makin eller dets lisensgivere.

4. Aksept, inspeksjon, varsel om avvik fra spesifikasjonene.

4.1 Din aksept av bestilte produkter anses å finne sted ved vår levering av produktene til fraktføreren. Din aksept av bestilt programvare anses å finne sted når programvaren aktiveres eller på annen måte gjøres tilgjengelig for din tilgang eller bruk, avhengig av hva som skjer først. Du er ansvarlig for å gi umiddelbar skriftlig varsel om identifiserte skader eller avvik fra spesifikasjonene til produkter. Du må inspisere tilstanden til emballasjen og produktene ved mottak og indikere eventuelle åpenbare skader på fraktseddelen, få fraktførerens agent til å signere dokumentet og, innen to (2) dager etter mottak av skadede eller ikke-konforme produkter, sende alle dokumenter via e-post eller faks til vårt anlegg fra hvor forsendelsen ble sendt, sammen med fraktførerens referanser. Skjulte skader på produkter må meldes av deg direkte til fraktføreren, og du må også gi oss skriftlig varsel og en kopi av eventuelle slike krav innen 10 dager etter mottak av de berørte produktene. På samme måte må du varsle oss innen 10 dager etter mottak av feilaktige produkter. Hvis du beholder produktet uten å gi varsel innen den angitte varslingsperioden, anses du å ha frafalt retten til å avvise produktet.

4.2 Hvis du kansellerer en akseptert produktbestilling innen 10 dager før forsendelse eller avviser konforme produkter som mottas under en akseptert bestilling, har vi rett til å kreve rimelig kompensasjon for omlasting og andre faktiske utgifter.

5. Returnering av produkt. Alle produktreturer er underlagt vår skriftlige forhåndssamtykke og må overholde våre produktretursprosedyrer (RMA) som da er gjeldende. Før du returnerer eller bytter ut et produkt, må du kontakte oss direkte for å få et autorisasjonsnummer som skal inkluderes med returen din. Du må returnere produktene til oss i deres originale eller tilsvarende emballasje, og du er ansvarlig for risikoen for tap, samt fraktkostnadene tilbake til Makin. Produkter som mottas, men som ikke er berettiget til retur, vil bli sendt tilbake til deg fraktfritt. For godkjente returer vil du motta kreditt tilsvarende det laveste av produktets fakturapris eller dets nåværende erstatningsverdi, minus eventuelle gjeldende avgifter eller gebyrer.

6. Prising, betalingsvilkår, skatter.

6.1 Med mindre vi angir noe annet skriftlig, er betalingsvilkårene netto 30 dager fra fakturadatoen vår. Du skal foreta betalingen i den valutaen som er angitt på fakturaen. Vi har rett til å motregne betalinger mot tidligere gjeldsbalanser på kontoen din.

6.2 Vi har rett til kontinuerlig å vurdere din kreditt og endre dine betalingsvilkår, og kan når som helst kreve forhåndsbetaling, tilfredsstillende sikkerhet (slik som, men ikke begrenset til, en bekreftet, ugjenkallelig kredittvurdering akseptabel for oss), eller en garanti for rettidig betaling før forsendelse eller tjenesteaktivering.

6.3 Du er ansvarlig for alle kostnader pådratt av oss hvis du endrer eller kansellerer noen ordre, og for alle kostnader ved inndriving av forfalte beløp (inkludert advokatgebyrer).

6.4 Våre oppgitte priser for produkter og programvare inkluderer ikke gjeldende salgsavgifter, merverdiavgift, eksport- eller importavgifter, transport- eller forsikringskostnader, toll- og avgiftsgebyrer, personlige eiendomsskatter eller lignende avgifter, som alle er ditt ansvar å betale. Med mindre du gir oss direkte betalingsfullmakt til hvilken produktet vil bli levert, skal du betale oss alle skatter og offentlige avgifter vi er pålagt å innkreve eller betale ved salg eller levering av produktet.

7. Begrenset garanti.

7.1 Produkter og programvare. Garantiperioden er perioden innen hvilken varsel må gis om eventuelle feil. Med mindre (i) den begrensede garantien som følger med et produkt eller (ii) brukeravtalen som følger med en hvilken som helst programvare, gir deg andre rettigheter eller fraskriver alle garantier, garanterer vi til deg, og bare til deg, som gjelder, (a) at våre produkter er designet og produsert for å være i samsvar med våre spesifikasjoner og vil være fri for feil i materiale og utførelse i en periode på 24 måneder («Garantiperioden») fra leveringsdatoen, og (b) at vår programvare i vesentlig grad vil være i samsvar med de funksjonelle spesifikasjonene og nåværende dokumentasjonen som Makin har levert for en periode på 90 dager fra leveringsdatoen. I løpet av garantiperioden er vårt ansvar og din eksklusive rettsmiddel begrenset, etter Makins valg, til å erstatte, reparere, rette opp eller utstede kreditt for ethvert produkt eller programvare som er omfattet av garantien i denne seksjonen 7.1, som etter inspeksjon vi bestemmer ikke er i samsvar. Når garantiperioden har utløpt, har du ikke lenger rett til å fremme krav mot Makin for feil eller lignende.

7.2 Unntak fra garantien. Den foregående begrensede garantien gjelder bare hvis og i den grad (a) produktet eller programvaren er riktig og korrekt installert, konfigurert, grensesnittet, vedlikeholdt, lagret, reparert og brukt i samsvar med vår gjeldende dokumentasjon og spesifikasjoner, og (b) produktet eller programvaren ikke er endret eller misbrukt. Videre gjelder den foregående begrensede garantien ikke for, og vi er ikke ansvarlige for feil eller ytelsesproblemer som skyldes (i) kombinasjonen eller bruken av produktet eller programvaren med maskinvare- eller programvareprodukter, informasjon, data, systemer, grensesnitt eller enheter som ikke er laget, levert eller spesifisert av oss; (ii) skade forårsaket av ulykke, lyn eller annen elektrisk utladning, fersk- eller saltvannsdykk (utenfor produktspesifikasjoner) eller eksponering for miljøforhold som produktet eller programvaren ikke er ment for; (iii) normal slitasje på forbruksdeler (f.eks. batterier) eller (iv) kosmetisk skade. Vi gir ingen garanti eller garanti for resultatene som oppnås gjennom bruk av produktet eller programvaren. VI GIR INGEN GARANTIER UNDER DISSE VILKÅRENE MED HENSYN TIL TJENESTER, SOM HVIS DE BLIR LEVERT HERUNDER, BLIR LEVERT «SOM DET ER»..

MERKNAD VEDRØRENDE PRODUKTER UTSTYRT MED SATELLITT- ELLER TRÅDLØS TEKNOLOGI. Din bruk av visse produkter og programvare er avhengig av tilgjengeligheten og dekningen av trådløse nettverk, telekommunikasjonsnettverk, satellittposisjoneringssystemer og Internett, som involverer fasiliteter eid og drevet av tredjeparter. VI ER IKKE ANSVARLIGE FOR DRIFTEN, TILGJENGELIGHETEN ELLER SVIKTEN AV SÅDANNE TREDJEPARTSSYSTEMER ELLER -FASILITETER.

7.3 GARANTIFRASKRIVELSE. DE FOREGÅENDE BEGRENSEDE GARANTIVILKÅRENE ER I STEDET FOR ALLE PLIKTER ELLER ANSVAR PÅ VÅR DEL SOM OPPSTÅR, ELLER I FORBINDELSE MED, VÅRE PRODUKTER OG PROGRAMVARE OG ANGIR VÅRT SAMLEDE ANSVAR OG DINE EKSKLUSIVE MIDLER SOM RELATERER SEG TIL DEM. BORTSETT FRA ANNENSTEDS UTTRYKKELIG BESTEMT I DISSE VILKÅRENE, LEVERES PRODUKTENE OG PROGRAMVAREN OG ALL TILHØRENDE DOKUMENTASJON «SOM DET ER» OG UTEN UTTRYKKELIG ELLER IMPLISITT GARANTI ELLER TILSTAND AV NOEN ART, ENTEN AV OSS ELLER NOEN SOM HAR VÆRT INVOLVERT I DENS OPPRETTING, PRODUKSJON, INSTALLASJON ELLER DISTRIBUSJON, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE IMPLISITTE GARANTIENE ELLER VILKÅRENE OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, TITTEL OG IKKE-KRENKELSE. I TILLEGG GIR VI INGEN UTTRYKKELIG ELLER IMPLISITT GARANTI FOR AT PROGRAMVARE SOM LEVERES TIL DEG I FORBINDELSE MED DISSE VILKÅRENE, ER ELLER VIL VÆRE SIKKER, NØYAKTIG, FULLSTENDIG, UFORSTYRRET, FEILFRI ELLER FRI FOR VIRUS, ELLER ANNET SKADELIG PROGRAMVARE ELLER PROGRAMBEGRENSNINGER. NOEN JURISDIKSJONER TILLATER IKKE BEGRENSNINGER AV VARIGHETEN ELLER UNNLATELSEN AV EN IMPLISITT GARANTI, SÅ DENNE BEGRENSNINGEN KAN IKKE GJELDE ELLER FULLT UT GJELDE FOR DEG. HVIS DU ER EN FORHANDLER AV PRODUKTENE ELLER PROGRAMVAREN, SKAL DU IKKE GI ELLER OVERFØRE TIL DINE EGNE KUNDER NOEN GARANTI, TILSTAND ELLER REPRESENTASJON PÅ VEGNE AV OSS UNNTATT, ELLER UOVERENSSTEMMENDE MED, DEN AKTUELLE BEGRENSEDE GARANTIEN I PRODUKTENE OG PROGRAMVAREN LEVERT TIL DEG.

MERK. DE FOREGÅENDE BEGRENSEDE GARANTIVILKÅRENE VIL IKKE GJELDE FOR PRODUKTER DU KJØPER I DE OMRÅDENE HVOR PRODUKTGARANTIER ER ANSVARET TIL DEN LOKALE DISTRIBUTØREN HVOR FRA PRODUKTENE ER KJØPT. I SÅ FALL, TA KONTAKT MED DIN MAKIN PRODUKTFORHANDLER FOR GJELDENDE GARANTIINFORMASJON.

8. Garantiprocedurer.

8.1 Prosedyre for garantireparasjon. Hvis noen Produkt svikter i løpet av garantiperioden av grunner som dekkes av vår begrensede garanti, og du gir oss beskjed om en slik feil i løpet av garantiperioden, vil vi etter eget skjønn reparere eller erstatte et ikke-konformerende Produkt med nye, tilsvarende nye eller renovert deler eller Produkt, eller hvis noen av de foregående er kommersielt uhåndterbart i Makins vurdering, refundere Produktets kjøpesum du betalte (ekskludert separate kostnader for installasjon, hvis noen) ved retur av Produktet i samsvar med våre prosedyrer for produktreturnering som referert til i avsnitt 5 ovenfor. Ethvert reparert eller erstattet Produkt vil bli garantert i en periode på 30 dager eller resten av den opprinnelige garantiperioden, avhengig av hva som er lengst. Vi kan, etter vårt eget skjønn, ordne oppfyllelse av våre garantiforpliktelser gjennom en Makin tilknyttet selskap, autorisert distributør eller et autorisert garantiservice-senter.

8.2 Vurdering av garantiansvarelse. Vi forbeholder oss retten til å nekte garantitjenester hvis kjøpsdatoen for produktet eller programvaren ikke kan bevises, hvis en reklamasjon blir gjort utenfor garantiperioden, eller hvis en reklamasjon er utelukket i henhold til seksjon 7.2 ovenfor. Etter vår gjennomgang av din reklamasjon, vil vi varsle deg om garantistatusen og reparasjonskostnadene for eventuelle produkter utenfor garantien. På det tidspunktet må du utstede en gyldig bestillingsordre for å dekke kostnadene ved reparasjon av produktet uten garanti og returfrakt, eller autorisere returfrakt av produktet på dine egne bekostning som det er.

8.3 Ikke ansvarlig for tap av data. Vi er ikke ansvarlige for noen endringer eller skade på, eller tap av programmer, data eller annen informasjon lagret på noen medier eller del av noe produkt som vi har vedlikeholdt, eller lagret eller vert for oss i forbindelse med en programvaretjeneste vi leverer, eller for konsekvensene av slik skade eller tap, (for eksempel forretningsmessig tap i tilfelle system-, program- eller dataskade.) Du er alene ansvarlig for å sikkerhetskopiere data og fjerne alle funksjoner, deler, endringer og vedlegg som ikke er dekket av garanti før du overleverer produktet til Makin for service eller søker programvarestøtte. Ethvert produkt eller programvare sendt til Makin for støtte kan returneres til deg konfigurert slik det opprinnelig ble levert til deg av Makin.

9. ANSVARSBEGRENSNING OG INDEMNIFISERING. VÅRT SAMLEDE ANSVAR FOR EVENTUELLE KRAV SOM OPPSTÅR UT AV ELLER I FORBINDELSE MED DISSE VILKÅRENE, ER BEGRENSET TIL BELØPENE DU FAKTISK HAR BETALT OSS I HENHOLD TIL VILKÅRENE. VIDERE ER VERKEN VI ELLER VÅRE LEVERANDØRER ANSVARLIGE FOR NOEN TILFELDIGE, FØLGESKADER, STRAFFERETTSLIGE SKADER ELLER ANDRE SKADER, ELLER TAP AV FORTJENESTE, TAP AV INNTEKT, TAP AV DATA, TAP AV BRUK AV PRODUKTER ELLER PROGRAMVARE ELLER NOE TILKNYTTET UTSTYR, DEKNINGSKOSTNADER, NEDETID OG BRUKERTID, ELLER FOR BRUDD PÅ NOEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT GARANTI ELLER BETINGELSER, KONTRAKTSBRUDD, UAKTSOMHET, STRENGT ANSVAR ELLER NOEN ANNEN JURIDISK TEORI RELATERT TIL PRODUKTENE ELLER PROGRAMVAREN. UNNTATT I DEN UTSTREKNING DERSOM DET ER FORBUDT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, ER ENHVER UNDERFORSTÅTT GARANTI FOR TILFREDSSTILLENDE KVALITET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL SOM GJELDER FOR PRODUKTER ELLER PROGRAMVARE BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV GARANTIEN SPESIFISERT I AVSNITT 7 OVENFOR. DU OG VI ER ENIGE OM AT DISSE ANSVARSBEGRENSNINGENE ER AVTALT RISIKOALLOKERINGER SOM DELVIS UTGJØR VEDERLAGET FOR MAKIN’S SALG AV PRODUKTER TIL DEG, OG SLIKE BEGRENSNINGER VIL GJELDE UANSETT FEILEN AV VESSENTLIGE FORMÅL MED NOEN BEGRENSETT MIDDEL.

I TILFELLE EN TREDJEPART (DEFINERT SOM ENHVER FYSISK ELLER JURIDISK PERSON/ENHET SOM IKKE ER EN PART I DISSE VILKÅRENE) RETTER NOEN SOM HELST KRATK (F. EKS. FOR TAP, ANSVAR, KOSTNADER, OSV.) DIREKTE MOT MAKIN, SOM ET RESULTAT AV OMSTENDIGHETER FORÅRSAKET, HELT ELLER DELVIS, AV DIN FEIL ELLER UAKTSOMHET, SKAL DU, UTEN BEGRENSNING OG UANSETT ÅRSAK OG EVENTUELL GRAD AV UAKTSOMHET, INDEMNIFISERE OG FRASKRIVE MAKIN FOR SLIK KRATK OG ALLE RELATERTE KOSTNADER I DENNE FORBINDELSE.

10. Eierskap til immaterielle rettigheter. Du samtykker i at Makin (eller dets tilknyttede selskaper, inkludert holdingselskaper, søsterselskaper og datterselskaper) eier all rett, tittel og interesse til alle immaterielle rettigheter og andre eiendomsrettigheter til dokumenter og materialer, beregninger, tegninger, modeller, planer, verktøysett, teknologi, programvare, design, ingeniørdetaljer, skjematikk og lignende data som er knyttet til eller inkorporert i Produktene og Programvaren, samt all tilhørende dokumentasjon eller informasjon som er avledet fra det foregående. Du skal ta rimelige forholdsregler for å forhindre uautorisert tilgang og bruk av programvaren og dokumentasjonen av tredjeparter. I den grad tillatt av gjeldende lov, skal du ikke, eller tillate noen tredjepart å kopiere, dekompilere, demontere eller på annen måte reversere ingeniør produktene eller programvaren, eller forsøke å gjøre det. Du er forbudt, og skal hindre enhver tredjepart fra, å fjerne, dekke til eller endre noen av våre patent-, opphavsrett- eller varemerkevarsler som er plassert på, innleiret i eller vist av produktene eller programvaren, eller deres emballasje og relaterte materialer. Vi reserverer alle rettigheter til Produktene og Programvaren som ikke spesifikt er gitt til deg i henhold til disse vilkårene.

11. Eksportkontroll. Du kan ikke bruke eller på annen måte eksportere eller reeksportere Produktene eller Programvaren utenom det som er autorisert av lovene i den jurisdiksjonen der de ble innhentet. Spesielt, men uten begrensning, kan ikke Produktene og Programvaren eksporteres eller reeksporteres i strid med eksportlover, inkludert eventuell eksport eller reeksport til noen av EU eller regionale land under embargolovgivning. Du bekrefter at du ikke befinner deg i noe land eller på noen liste der levering av Produkter eller Programvare til deg ville være i strid med gjeldende lov. Du samtykker også i å ikke bruke dem eller muliggjøre bruken av dem til formål som er forbudt etter gjeldende lov, eller eksportere eller re-eksportere noen Produkt eller Programvare med viten om at det vil bli brukt i design, utvikling, produksjon eller bruk av kjemiske, biologiske, nukleære eller ballistiske våpen. Lover og forskrifter endres hyppig. Det er ditt ansvar å kjenne til loven angående eksport-/importprosedyrer i destinasjonslandet for produktet og programvaren. Du skal forsvare, frikjennes og holde oss skadesløse mot enhver ansvar (inkludert advokathonorarer) som oppstår som følge av din manglende overholdelse av vilkårene i denne paragrafen.

12. Standard. Vi forbeholder oss retten til skriftlig varsel om mislighold for å kansellere eller suspendere en akseptert bestilling på ubestemt tid og for å nekte ytterligere bestillinger hvis: (i) du misligholder dine forpliktelser i henhold til disse vilkårene, (ii) du opphører med virksomhetsdrift eller går inn i konkurs, insolvens, bobehandling eller lignende prosess som ikke avvises innen 30 dager, eller overdrar eiendelene dine til fordel for kreditorer, eller (iii) når du skaffer tredjepartsfinansiering i forbindelse med kjøp av Produkt(er), og ikke gjør dette tilstrekkelig raskt eller på vilkår som er tilfredsstillende for oss.

13. Gjeldende lov – Løsning av tvister. Disse vilkårene og enhver tvist, krav eller kontrovers som oppstår derfra, skal styres av lovene i Norge, med unntak av alle prinsipper om lovkonflikter og unntatt FNs konvensjon om kontrakter for internasjonalt varekjøp. De ordinære domstolene ved hovedkontoret til Makin i Ingelsrudvegen 350, 2324 Vang H., Norge, skal ha eksklusiv jurisdiksjon. Makin skal også, etter eget skjønn, ha rett til å påberope seg domstolene med jurisdiksjon ved din bosted eller forretningssted.

Ingen tvist eller rettslig handling som oppstår i henhold til disse vilkårene, kan bringes av noen av partene mer enn ett (1) år etter at slike krav oppsto, unntatt at en handling for manglende betaling kan bringes innen to (2) år etter datoen for siste betaling.

14. Delbarhet. Disse vilkårene kan være delbare, og ugyldigheten, ulovligheten eller umuligheten med å håndheve enkelte bestemmelser helt eller delvis påvirker ikke gyldigheten av andre bestemmelser.

15. Force Majeure. Ingen av partene vil være ansvarlig for manglende utførelse (bortsett fra betalingsforpliktelser) på grunn av årsaker utenfor sin kontroll, forutsatt at den berørte parten umiddelbart gir den andre parten skriftlig varsel om hendelsen og gjør sitt beste for å umiddelbart eliminere effekten av det.

16. Elektrisk og elektronisk avfall (WEEE). Dersom produktene leveres til deg som komponentprodukter på OEM-basis, eller for import, videre salg eller distribusjon til tredjeparter, samtykker du i at du kvalifiserer som, og anses å være «produsenten» av alle slike produkter i henhold til alle lover, forskrifter eller andre lovmessige ordninger som gir bestemmelser om merking, innsamling, resirkulering, tilbakelevering og/eller avhending av elektrisk og elektronisk utstyr («WEEE-forskrifter») i alle jurisdiksjoner (for eksempel nasjonale lover som gjennomfører EU-direktiv 2012/19 om avfall av elektrisk og elektronisk utstyr), og er utelukkende ansvarlig for å overholde alle slike gjeldende WEEE-forskrifter i forbindelse med disse produktene og for alle tilknyttede kostnader.

17. Offisielt språk. Det offisielle språket i disse vilkårene er engelsk. Hvis det oppstår en konflikt mellom versjonene av disse vilkårene på et annet språk, er det den engelskspråklige versjonen som gjelder.