Gebruiksvoorwaarden

Disclaimer

Algemene disclaimer met betrekking tot het gebruik van de website

Het materiaal en de informatie op deze website zijn alleen bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. U moet niet vertrouwen op het materiaal of de informatie op de website als basis voor het nemen van zakelijke, juridische of andere beslissingen. Hoewel we ons inspannen om de informatie up-to-date en correct te houden, maakt Makin geen enkele garantie, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen die op de website worden verstrekt voor welk doel dan ook. Elk vertrouwen dat u stelt in dergelijk materiaal is daarom strikt voor uw eigen risico.

Auteursrechtelijke disclaimer

Makin (of haar dochterondernemingen, inclusief holdingmaatschappijen, zusterondernemingen en dochterondernemingen) bezit alle rechten, titel en belangen met betrekking tot alle intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten op documenten en materialen, berekeningen, tekeningen, modellen, plannen, gereedschapssets, technologie, software, ontwerpen, technische details, schema’s en vergelijkbare gegevens met betrekking tot of opgenomen in de producten en software en alle bijbehorende documentatie of informatie die daaruit voortvloeit. Voor zover toegestaan door de relevante wetgeving, mag u de producten of software niet kopiëren, decompileren, demonteren of anderszins reverse-engineeren, of proberen dit te doen. U bent verboden, en zult voorkomen dat een derde partij dit doet, om eventuele octrooi-, auteursrecht- of handelsmerkaanduidingen die zijn geplaatst op, ingebed in of weergegeven door de producten of software of hun verpakking en gerelateerde materialen, te verwijderen, te bedekken of te wijzigen.

Rev. 2021 februari

GELIEVE DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DEZE EINDGEBRUIKERSLICENTIEOVEREENKOMST ZORGVULDIG TE LEZEN VOORDAT U DEZE SOFTWARE EN PRODUCTEN GEBRUIKT

Dit is een Eindgebruikerslicentieovereenkomst (deze “Overeenkomst”) tussen u, de eindkoper/huurder (“u” of “Licentienemer”) en Makin AS (“Makin”). De definitie “Makin” omvat ook bedrijven van de Makin-groep (dwz houdstermaatschappijen, zustermaatschappijen en/of dochterondernemingen). Deze Overeenkomst staat Licentienemer toe om de Makin-software (de “Software”) te gebruiken die bij deze Overeenkomst wordt geleverd, d.w.z. elke software, bibliotheek, hulpprogramma, tool of andere computer- of programmacode, in object (binaire) of broncodeformulier, evenals de gerelateerde documentatie, verstrekt door Makin aan u, inclusief Productfirmware, lokaal geïnstalleerde software op uw systemen en software die door u wordt geopend via internet of andere externe middelen (zoals websites, portalen, software-als-dienst (“SaaS”) en “cloudgebaseerde” oplossingen). Deze Software kan worden gelicentieerd op zichzelf staande basis of kan worden ingebed in een Product, gedownload of anderszins worden verkregen. Lees en zorg ervoor dat u deze Overeenkomst begrijpt voordat u de Software-update installeert of de Producten gebruikt.

U, als Licentienemer, kunt een rechtspersoon zijn die de Product(en) rechtstreeks bij Makin heeft gekocht of bij een van de distributeurs van Makin (of bij een van de klanten van de distributeur). Als alternatief heeft u de Producten mogelijk geleased van Makin, of van een van de distributeurs van Makin (of van een van de klanten van de distributeur). Alle eindgebruikers van de Product(en), inclusief werknemers, vertegenwoordigers, directeuren, enz., van eindgebruikers, ongeacht of de eindgebruikers de Producten bezitten of leasen, hebben deze Overeenkomst aanvaard en worden beschouwd als een “Licentienemer” onder deze Overeenkomst. Voor alle duidelijkheid, Makin bezit de Software, Documentatie, professionele services leveringen en alle gerelateerde en onderliggende technologie en documentatie, en u als Licentienemer erkent dat u slechts een beperkt licentierecht op de Software verkrijgt en dat ongeacht het gebruik van de woorden “aankoop”, “verkoop” of soortgelijke termen hieronder geen eigendomsrechten aan u worden overgedragen krachtens deze Overeenkomst of anderszins.

In deze Overeenkomst wordt elk product dat Software bevat die op het moment van verkoop aan de Licentienemer is ingebed, aangeduid als een “Product”. Evenzo wordt in deze Overeenkomst het gebruik van een Product geacht het gebruik van de Software in het Product te omvatten.

DOOR DE SOFTWAREUPDATE OF HET PRODUCT TE INSTALLEREN OF TE GEBRUIKEN, GAAT DE LICENTIENEMER HIERBIJ AKKOORD MET HET WETTELIJK BINDEN VAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, (1) INSTALLEER OF GEBRUIK DE SOFTWARE DAN NIET, EN (2) INDIEN U EEN UPDATE VAN DE SOFTWARE INSTALLEERT, INSTALLEER DE UPDATE DAN NIET EN VERNIETIG DEZE ONMIDDELLIJK.

MAKIN BIEDT BEPERKTE GARANTIES MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE. DAARNAAST GEBRUIKEN DIEGENEN DIE DE INGEBEDDE SOFTWARE GEBRUIKEN DEZE OP EIGEN RISICO. U DIENT HET BELANG VAN DEZE EN ANDERE BEPERKINGEN DIE IN DEZE OVEREENKOMST WORDEN UITEENGEZET TE BEGRIJPEN VOORDAT U DE SOFTWARE OF HET PRODUCT INSTALLEERT OF GEBRUIKT.

Licentie
Makin verleent hierbij aan Licentienemer een niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare en niet-exclusieve licentie om de Software te gebruiken zoals ingebed in een Product en alle Updates (gezamenlijk de “Software”), in binaire uitvoerbare vorm, maar uitsluitend: (a) voor uw eigen interne zakelijke doeleinden; (b) in overeenstemming met deze Overeenkomst en de Documentatie; en (c) in overeenstemming met de van toepassing zijnde Gebruiksscope en eventuele productspecifieke voorwaarden. Tenzij anders gespecificeerd in het toepasselijke bestelformulier, begint de Licentieperiode op uw licentie-aankoopdatum (de “Effectieve datum”).

Algemeen

Makin kan naar eigen goeddunken toekomstige software-updates beschikbaar stellen. Dergelijke updates van Makin-software omvatten mogelijk niet noodzakelijk alle bestaande softwarefuncties of nieuwe functies die Makin uitbrengt voor nieuwere of andere modellen van Makin-producten. De voorwaarden van deze licentie zijn van toepassing op eventuele updates van Makin-software die door Makin worden verstrekt, tenzij een dergelijke update van Makin-software wordt vergezeld van een afzonderlijke licentie, in welk geval u ermee instemt dat de voorwaarden van die licentie van toepassing zullen zijn. Uw Product kan periodiek software-updates ontvangen van Makin. Als er een update beschikbaar is, kan de update automatisch worden gedownload en geïnstalleerd op uw Product, indien van toepassing.

Licentiebeperkingen

Als voorwaarden voor de aan u verleende licentie mag u (en mag u geen derde partij toestaan om): (a) de Software decompileren, demonteren of anderszins reverse-engineeren of proberen de broncode, onderliggende ideeën, algoritmen, bestandsindelingen of programmeerinterfaces van de Software op welke manier dan ook te reconstrueren of te ontdekken, of proberen enige licentiesleutel of andere mechanisme dat de Software beschermt tegen ongeautoriseerd gebruik te omzeilen of uit te schakelen; (b) de Software distribueren, verkopen, sublicentiëren, verhuren of leasen (tenzij u voorafgaande schriftelijke toestemming van Makin hebt gekregen om dit te doen), of de Software (of een gedeelte daarvan) gebruiken voor tijdgedeelde, hosting-, serviceprovider- of soortgelijke doeleinden; (c) eventuele productidentificatie, eigendomsrecht, auteursrecht of andere kennisgevingen die in de Software zijn opgenomen, verwijderen; (d) een deel van de Software wijzigen of vertalen, een afgeleid werk van een deel van de Software maken of de Software opnemen in andere software; (e) informatie over de prestaties van de Software openbaar verspreiden; (f) de Software gebruiken of proberen te gebruiken voor concurrerende analyse of benchmarking; of (g) de Software gebruiken of hosten in een virtuele serveromgeving.

Beta Releases en gratis aanbiedingen

Gratis aanbiedingen aangeduid als “Gratis”, “pre-” of “bèta”-releases van de Software (“Beta-releases”) kunnen niet functioneel zijn, onvolledig zijn, of meer fouten en bugs bevatten dan algemeen beschikbare Software. Makin doet geen beloftes dat eventuele Beta-releases ooit algemeen beschikbaar zullen worden gesteld. Alle informatie over de kenmerken, functies of prestaties van bètasoftware vormt Vertrouwelijke Informatie van Makin. U erkent dat alle bètasoftware wordt geleverd “ZOALS ZIJN” en mogelijk niet functioneel is op enige machine of in enige omgeving. MAKIN EN HAAR LEVERANCIERS WIJZEN ALLE GARANTIES MET BETREKKING TOT BETA-SOFTWARE AF, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK. ONDANKS ALLES WAT HIERIN STRIJDT, ZAL MAKIN GEEN GARANTIE, ONDERSTEUNING OF ANDERE VERPLICHTINGEN HEBBEN MET BETREKKING TOT GRATIS AANBIEDINGEN, TENZIJ ANDERS GESPECIFICEERD IN HET TOEPASSELIJKE BESTELFORMULIER. HET GEBRUIK VAN EEN BÈTA-RELEASE IS GEHEEL NAAR UW EIGEN OORDEEL EN RISICO.

Toestemming voor Gebruik van Gegevens

Makin kan rechtstreeks of via derden (inclusief een Wederverkoper) technische informatie, informatie over u en/of gegevens die u verstrekt met betrekking tot uw gebruik van de Software of ontvangst van ondersteuning en onderhoud voor de Software verzamelen en gebruiken. Makin kan dergelijke gegevens gebruiken om de Software te leveren, te onderhouden, te ondersteunen en te verbeteren en andere producten en diensten van Makin (waaronder het opvragen van uw Feedback, het verstrekken van kritieke updates aan u en het verstrekken van meldingen aan u met betrekking tot bètareleases) en voor elk ander bedrijfsdoel. Makin zal dergelijke informatie niet extern bekendmaken, tenzij deze is (a) geanonimiseerd zodat deze u of een andere persoon of entiteit niet individueel identificeert en (b) geaggregeerd met vergelijkbare informatie over andere klanten van Makin. U erkent dat, voor zover toegestaan door de wet, Makin geen verantwoordelijkheid aanvaardt voor de opslag van dergelijke gegevens of informatie.

Eigendom

Niettegenstaande hetgeen hierin anders is bepaald, behouden Makin en/of haar leveranciers, voor zover van toepassing, alle rechten, titel en belangen (inclusief, zonder beperking, alle octrooi-, auteursrecht-, handelsmerk-, handelsgeheim- en andere intellectuele eigendomsrechten) in en op de Software, Documentatie, professionele services leveringen en alle gerelateerde en onderliggende technologie en documentatie, en alle kopieën, wijzigingen en afgeleide werken daarvan, inclusief die welke Feedback kunnen bevatten. U erkent dat u slechts een beperkt licentierecht op de Software verkrijgt en dat ongeacht het gebruik van de woorden “aankoop”, “verkoop” of soortgelijke termen hieronder geen eigendomsrechten aan u worden overgedragen krachtens deze Overeenkomst of anderszins.

Duur van de Overeenkomst

Deze Overeenkomst is van kracht vanaf de Effectieve Datum en vervalt wanneer alle Licentievoorwaarden hieronder zijn verlopen of beëindigd. Elk van de partijen kan deze Overeenkomst (inclusief alle gerelateerde Licentievoorwaarden en Bestelformulieren) beëindigen indien de andere partij: (a) nalatig is om een materiële schending van deze Overeenkomst binnen dertig (30) dagen na schriftelijke kennisgeving van een dergelijke schending te herstellen; (b) de activiteiten staakt zonder een opvolger; of (c) bescherming zoekt onder enige faillissement, bewindvoering, trustakte, crediteurenregeling, samenstelling of vergelijkbare procedure, of indien een dergelijke procedure tegen een dergelijke partij wordt ingesteld (en niet binnen zestig (60) dagen wordt afgewezen). Behalve waar een exclusief middel in deze Overeenkomst kan worden gespecificeerd, zal de uitoefening door een van de partijen van een enig middel, met inbegrip van beëindiging, zonder afbreuk te doen aan enig ander recht dat zij op grond van deze Overeenkomst, bij de wet of anderszins heeft, geschieden.

Beperkte Garantie en Disclaimers

Beperkte Garantie. Tenzij anders gespecificeerd in de verkoopvoorwaarden, garandeert Makin u dat de Software zal werken in overeenstemming met de Documentatie (a) gedurende de Licentieperiode voor de gelicentieerde Software, gedurende een periode van negentig (90) dagen vanaf de Effectieve Datum (in elk geval, de “Garantieperiode”). De enige aansprakelijkheid van Makin (en uw exclusieve remedie) voor enige schending van deze garantie zal, naar goeddunken van Makin, zijn om redelijke inspanningen te leveren om u een foutcorrectie of oplossing te bieden die de gemelde non-conformiteit corrigeert, of indien Makin bepaalt dat een dergelijk herstel binnen een redelijke termijn onpraktisch is, kunnen beide partijen het toepasselijke Bestelformulier (en eventuele bijbehorende Licentievoorwaarden) beëindigen en zult u als enige remedie een terugbetaling ontvangen van (i) eventuele vergoedingen die u hebt vooruitbetaald voor de Software voor het beëindigde gedeelte van de toepasselijke Licentieperiode voor enige gelicentieerde Software, of (ii) de licentievergoeding die is betaald voor de Software. Makin heeft geen verplichtingen met betrekking tot een garantieclaim, tenzij zij binnen (1) dertig (30) dagen na de datum waarop u voor het eerst de non-conformiteit hebt opgemerkt en (2) de Garantieperiode van een dergelijke claim in kennis is gesteld.

In geen geval zal Makin aansprakelijk zijn voor bijkomende kosten die te wijten zijn aan defect werk van de apparatuur van de Licentienemer (bijv. grondverzetmachines op bouwplaatsen) of werknemers, zelfs als de fout gerelateerd is aan fouten in de Producten. Het is de verantwoordelijkheid van de Licentienemer om zijn niveaus, coördinaten en hellingen vaak te controleren voordat, tijdens en na het uitvoeren van het werk; een dergelijke controle moet door de Licentienemer met de juiste frequentie worden uitgevoerd, die afhankelijk van alle omstandigheden van het gebruik van het Product, dagelijks kan zijn. Na de initiële installatie is de Licentienemer evenzo verantwoordelijk voor regelmatige controle van de nauwkeurigheid van het systeem.

Uitsluitingen

De bovenstaande garantie is niet van toepassing: (a) indien de Software wordt gebruikt met hardware of software die niet is gespecificeerd in de Documentatie; (b) indien er wijzigingen worden aangebracht in de Software door u of een derde partij; (c) op defecten in de Software als gevolg van ongeval, misbruik of onjuist gebruik door u; of (d) op Gratis Aanbiedingen of Beta-releases.

Disclaimer van Garanties

DE SOFTWARE HEEFT EEN BEPERKTE GARANTIE EN, BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK UITEENGEZET IN DEZE OVEREENKOMST, WORDT DE SOFTWARE EN ALLE PROFESSIONELE DIENSTEN GELEVERD “ZOALS ZIJN”. NOCH MAKIN NOCH HAAR LEVERANCIERS GEVEN ENIGE ANDERE GARANTIES, VOORWAARDEN OF VERBINTENISSEN, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN TITEL, VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK. MAKIN GARANDEERT NIET DAT UW GEBRUIK VAN DE SOFTWARE ONONDERBROKEN OF FOUTVRIJ ZAL ZIJN OF DAT ENIGE BEVEILIGINGSMECHANISMEN GEÏMPLEMENTEERD DOOR DE SOFTWARE GEEN INHERENTE BEPERKINGEN ZULLEN HEBBEN.

Disclaimer voor Activiteiten met Hoog Risico

DE SOFTWARE IS NIET FOUTTOLERANT EN IS NIET ONTWORPEN, GEMAAKT OF BEDOELD VOOR GEBRUIK IN LEVENSONDERSTEUNING, MEDISCHE, NOOD-, MISSIEKRITISCHE, CONTROLE- OF BEGELEIDINGSVAN VOERTUIGEN, DRONES OF ANDERE ONBEMANDE MACHINES, OF ANDERE STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF GEVAARLIJKE ACTIVITEITEN, OF IN ENIG ANDER SYSTEEM WAARVAN HET FAILLISSEMENT TOT DOOD, PERSOONLIJK LETSEL OF ERNSTIGE FYSIEKE OF MILIEUSCHADE KAN LEIDEN (GEZAMENLIJK “HOGE RISICOACTIVITEITEN”). MAKIN WIJST UITDRUKKELIJK ELKE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE VAN GESCHIKTHEID VOOR HOGE RISICOACTIVITEITEN AF. U VERTEGENWOORDIGT EN GARANDEERT DAT U DE SOFTWARE NIET ZAL GEBRUIKEN (OF ZAL TOESTAAN DAT DE SOFTWARE WORDT GEBRUIKT) VOOR HOGE RISICOACTIVITEITEN, EN GAAT AKKOORD MET HET FEIT DAT MAKIN GEEN AANSPRAKELIJKHEID ZAL HEBBEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE IN HOGE RISICOACTIVITEITEN.

Beperking van Aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZAL MAKIN OF HAAR LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, GEVOLGSCHADE OF STRAFSCHADE, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADEVERGOEDING VOOR VERLIES VAN WINST, VERLIES VAN GEGEVENS, BEDRIJFSONDERBREKING OF ANDERE COMMERCIEEL VERLIES, DIE VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SOFTWARE OF PROFESSIONELE DIENSTEN, ZELFS INDIEN MAKIN OF HAAR LEVERANCIERS OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADEVERGOEDING.

EINDGEBRUIKER GAAT ERMEE AKKOORD DAT MAKIN, HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN, HOUDSTERMAATSCHAPPIJEN EN GELIEERDE BEDRIJVEN, EN HAAR LICENTIEGEVERS NIET AANSPRAKELIJK ZULLEN ZIJN VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE DIE DOOR DE EINDGEBRUIKER KAN WORDEN GELEDEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERLIES OF SCHADE ALS GEVOLG VAN:

(I) ENIG VERTROUWEN DAT DOOR DE EINDGEBRUIKER WORDT GESTELD IN DE VOLLEDIGHEID, JUISTHEID OF BESTAAN VAN ENIGE RECLAME, OF ALS GEVOLG VAN ENIGE RELATIE OF TRANSACTIE TUSSEN DE EINDGEBRUIKER EN MAKIN OF ENIGE ONTWIKKELAAR, ADVERTEERDER OF SPONSOR WIENS RECLAME VERSCHIJNT IN EEN VAN DE SOFTWARE OF PRODUCTEN;

(II) ALLE WIJZIGINGEN DIE MAKIN OF HAAR HOUDSTERMAATSCHAPPIJEN AAN ENIGE SOFTWARE KUNNEN AANBRENGEN, OF VOOR ENIGE PERMANENTE OF TIJDELIJKE STOPZETTING VAN DE LEVERING VAN ENIGE SOFTWARE (OF ENIGE FUNCTIES BINNEN DE SOFTWARE);

(III) HET VERZUIM VAN DE EINDGEBRUIKER OM MAKIN VAN NAUWKEURIGE INFORMATIE TE VOORZIEN;

NIETS IN DEZE OVEREENKOMST SLUIT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN MAKIN, HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN OF GELIEERDE BEDRIJVEN UIT VOOR: (A) DOOD EN PERSOONLIJK LETSEL VEROORZAAKT DOOR NALATIGHEID; (B) BEDRIEGLIJKE VOORSTELLING VAN ZAKEN; OF (C) ELKE ANDERE AANSPRAKELIJKHEID DIE NIET KAN WORDEN BEPERKT DOOR TOEPASSELIJK RECHT.

Aansprakelijkheidsplafond

DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN MAKIN, HAAR HOUDSTERMAATSCHAPPIJEN EN HAAR LEVERANCIERS TEN OPZICHTE VAN U DIE VOORTVLOEIT UIT OF GERELATEERD IS AAN DEZE OVEREENKOMST ZAL IN TOTAAL NIET MEER BEDRAGEN DAN HET DAADWERKELIJK DOOR U AAN MAKIN DISTRIBUTOR BETAALDE BEDRAG GEDURENDE DE VOORAFGAANDE TWAALF (12) MAANDEN ONDER DEZE OVEREENKOMST.

Vertrouwelijke informatie
Alle software, documentatie of andere code of technische informatie die door Makin (of haar agenten) wordt verstrekt, wordt beschouwd als “Vertrouwelijke informatie van Makin” zonder enige markering of verdere aanduiding. Behalve zoals uitdrukkelijk hierin toegestaan, zult u de Vertrouwelijke informatie van Makin in vertrouwen houden en niet gebruiken of openbaar maken. U erkent dat openbaarmaking van Vertrouwelijke informatie van Makin aanzienlijke schade aan Makin zou veroorzaken die niet alleen door het betalen van schadevergoeding kan worden verholpen en dat Makin bij elke dergelijke openbaarmaking door u gerechtigd zal zijn tot passende rechtvaardiging naast welke andere remedies zij ook zou hebben.

Exportcontrole naleving

U bent verantwoordelijk voor het naleven van alle toepasselijke export- en importvoorschriften en het verkrijgen van alle noodzakelijke export- en importvergunningen of -vergunningen voor de directe of indirecte export of import van enige Software. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, erkent en stemt u hierbij in dat de Software en eventuele bijbehorende Vertrouwelijke informatie onderhevig zijn aan EU en relevante regionale exportadministratievoorschriften en in overeenstemming met die voorschriften. Bij de uitoefening van haar rechten en de nakoming van haar verplichtingen krachtens deze Overeenkomst, zult u strikt voldoen aan alle exportcontrolewetten en -regelgeving die van toepassing zijn op de Software, en zult u geen dergelijke Software, of enig direct product daarvan, exporteren, opnieuw exporteren, overdragen, afleiden of openbaar maken naar een bestemming die beperkt of verboden is door de exportcontrolewetten. Uw verplichtingen krachtens dit artikel zullen het einde van deze Overeenkomst om welke reden dan ook overleven. Uw niet-naleving van enige voorwaarde van dit artikel zal een wezenlijke inbreuk op deze Overeenkomst vormen en Makin het recht geven om deze Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen naast enige andere beschikbare remedie bij wet of in equity. Uw niet-naleving van enige voorwaarde van dit artikel zal een wezenlijke inbreuk op deze Overeenkomst vormen en Makin het recht geven om deze Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen naast enige andere beschikbare remedie bij wet of in equity.

Overmacht

Geen van de partijen zal jegens de andere aansprakelijk zijn voor enige vertraging of het niet nakomen van enige verplichting onder deze Overeenkomst (behalve voor het niet betalen van vergoedingen) indien de vertraging of het niet nakomen te wijten is aan onvoorziene gebeurtenissen, die zich voordoen na de Datum van inwerkingtreding en die buiten de redelijke controle van de partijen liggen, zoals stakingen, blokkades, oorlog, terrorisme, rellen, natuurrampen, epidemieën, pandemieën, weigering van een vergunning of wijzigingen in wet- of regelgeving door de overheid of andere overheidsinstanties, voor zover een dergelijke gebeurtenis de getroffen partij ervan weerhoudt haar verplichtingen na te komen en een dergelijke partij niet in staat is de overmacht redelijkerwijs te voorkomen of te verwijderen tegen redelijke kosten.

Open source software

De Software kan open source software bevatten of worden geleverd. Open source software kan worden geïdentificeerd in de Documentatie, of Makin zal op schriftelijk verzoek een lijst verstrekken van de open source software voor een bepaalde versie van de Software. Voor zover vereist door de licentie die bij de open source software wordt geleverd, zullen de voorwaarden van die licentie van toepassing zijn in plaats van de voorwaarden van deze Overeenkomst met betrekking tot die open source software zelf, inclusief, maar niet beperkt tot, bepalingen betreffende toegang tot broncode, wijziging of reverse engineering.

Componenten van derden

Het Product en de Software bevatten componenten van derden, die onderhevig kunnen zijn aan aanvullende voorwaarden en bepalingen. Dergelijke voorwaarden en bepalingen zijn te vinden op [insert link]. Licentienemers moeten instemmen met, en worden geacht te hebben ingestemd met, die voorwaarden en bepalingen om het Product te kunnen gebruiken.


Toepasselijk recht en plaats van jurisdictie

Deze Overeenkomst wordt beheerst door de wetten van Noorwegen, met uitsluiting van alle beginselen van conflictenrecht en uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. De gewone rechtbanken op het hoofdkantoor van Makin AS in Ingelsrudvegen 350, 2324 Vang H., Noorwegen, zullen exclusieve jurisdictie hebben. Makin zal, naar eigen goeddunken, ook het recht hebben om de bevoegde rechtbanken in te schakelen op de woonplaats of de plaats van vestiging van de Licentienemer.

Rev. Februar 2021

Onder voorbehoud van de bepalingen van enige andere toepasselijke schriftelijke overeenkomst die u (“u”) met Makin heeft, worden de verkoop van producten en de verstrekking van software door Makin beheerst door deze verkoopvoorwaarden (“Voorwaarden”). Deze Voorwaarden omvatten de Basisordervoorwaarden (hieronder gedefinieerd) gespecificeerd in een door ons geaccepteerde bestelling. “Makin”, “we” or “us” means Makin AS or its affiliated companies (i.e. companies in the Makin group, including holding companies, sister companies and/or subsidiaries). Elke bestelling die u bij ons plaatst, is afhankelijk van en bevestigt uw aanvaarding van deze Voorwaarden. Eventuele tegenstrijdige voorwaarden of bepalingen die op uw bestellingen of bijbehorende aankoopdocumentatie verschijnen, zijn zonder effect. Geen enkele wijziging of aanvulling op deze Voorwaarden, of enige overdracht van uw rechten of verplichtingen daarbij, is geldig of bindend voor ons tenzij schriftelijk en ondertekend door onze geautoriseerde vertegenwoordiger. Deze Voorwaarden en de andere van toepassing zijnde overeenkomsten die u met Makin aangaat, vormen de volledige overeenkomst tussen u en Makin voor uw aankoop en gebruik van producten en software. Elke geaccepteerde bestelling zal worden geïnterpreteerd als een enkele set Voorwaarden, onafhankelijk van andere bestellingen.

1. Definities. “Producten” betekent hardwareproducten die hieronder worden verstrekt. “Software” betekent alle software, bibliotheek, hulpprogramma, tool of andere computer- of programma-code, in object (binair) of broncodevorm, evenals de bijbehorende documentatie, verstrekt door Makin aan u. Software omvat productfirmware, software lokaal geïnstalleerd op uw systemen en software die door u wordt geopend via internet of andere externe middelen (zoals websites, portals, software-as-a-service (“SaaS”) en “cloudgebaseerde” oplossingen). “Diensten” betekent alle diensten die worden geleverd door goedgekeurde distributeurs van Makin-producten en -software en beschreven in een of meer afzonderlijke lokale of regionale serviceovereenkomsten. “Serviceovereenkomsten” zijn servicecontracten zoals voor ondersteuning en onderhoud of professionele diensten, deze Voorwaarden zijn niet van toepassing op Serviceovereenkomsten die hun eigen voorwaarden en bepalingen hebben.

2. Algemeen.

2.1 Offertes, Geldigheid van Bestellingen. Onze offertes zijn vrijblijvend tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald. Bestellingen worden als geldig en bindend beschouwd alleen wanneer door ons schriftelijk bevestigd. Bestellingen kunnen om geen enkele reden worden geannuleerd zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

2.2 Basisordervoorwaarden. Alle bestellingen moeten de volgende informatie bevatten: (i) de bestelde producten en software en hoeveelheden, (ii) Makin artikelnummer(s), (iii) prijzen, en (iv) leveringsinstructies, (gezamenlijk “Basisordervoorwaarden”). Alle Basisordervoorwaarden zijn vast en definitief bij onze acceptatie van de bestelling.

2.3 Softwarelicenties. Alle software wordt in licentie gegeven of verstrekt als een service en wordt niet verkocht. Software is onderworpen aan de afzonderlijke overeenkomsten die door Makin worden verstrekt in verband met de software, inclusief maar niet beperkt tot eventuele softwarelicenties, producthandleidingen, bedieningshandleidingen of andere documentatie (inclusief de eindgebruikerslicentieovereenkomst (“EULA”) van Makin, Gebruiksvoorwaarden of Servicevoorwaarden) (elk een “Gebruikersovereenkomst” en gezamenlijk de “Gebruikersovereenkomsten”). U heeft een kopie ontvangen van de EULA of een specifieke verwijzing naar de EULA en, door een bestelling te plaatsen voor een van de producten, software en/of diensten van Makin, heeft u ingestemd met en de EULA geaccepteerd.

U stemt ermee in dat u gebonden bent aan de Gebruikersovereenkomsten. Bij een conflict of inconsistentie tussen deze Voorwaarden en die van een Gebruikersovereenkomst, prevaleren de bepalingen van de Gebruikersovereenkomst. Indien een Gebruikersovereenkomst of andere licentievoorwaarden niet worden meegeleverd met software die bij een product of service wordt geleverd, verleent Makin u hierbij een persoonlijk, niet-exclusief, herroepbaar, niet-overdraagbaar recht om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van dergelijke software uitsluitend zoals nodig voor u om te profiteren van het product of de service. Niets in deze Voorwaarden mag worden uitgelegd als het verlenen van enig recht of licentie om software op enigerlei wijze of voor enig doel te gebruiken dat niet uitdrukkelijk is toegestaan door de toepasselijke Gebruikersovereenkomst.

3. Levering.

3.1 Leveringstijden De levertijden worden vastgesteld wanneer Makin uw bestelling schriftelijk aanvaardt. We zullen commercieel redelijke inspanningen leveren om aan uw gevraagde leveringsdata te voldoen, tenzij u in gebreke bent onder deze Voorwaarden of onze prestaties om andere redenen worden verontschuldigd. We zijn niet aansprakelijk voor late of vertraagde levering. Late levering vormt geen basis voor uw annulering van een bestelling.

3.2 Leveringsvoorwaarden. Eigendom en risico van verlies of schade aan producten gaan over op u wanneer wij de producten aan de vervoerder leveren (“Levering”). Tenzij anders overeengekomen, zullen we het product franco afleveren, op voorwaarde dat u betaalt of ons vergoedt voor alle van toepassing zijnde vervoers-, vracht-, verzekeringskosten (indien van toepassing), belastingen, heffingen en andere gerelateerde verzendkosten. We hebben het recht om gedeeltelijke leveringen te doen. Software kan elektronisch worden geleverd naar keuze van Makin. De eigendom van de software blijft bij Makin of haar licentiegevers.

4. Aanvaarding, Inspectie, Kennisgeving van Niet-conformiteit.

4.1 Uw aanvaarding van bestelde producten wordt geacht te geschieden bij onze Levering van de producten aan de vervoerder. Uw aanvaarding van bestelde software wordt geacht te geschieden wanneer de software wordt geactiveerd of anderszins beschikbaar wordt gesteld voor uw toegang of gebruik, afhankelijk van welke datum eerder is. U bent verantwoordelijk voor het tijdig schriftelijk melden van vastgestelde schade of niet-conformiteit van producten. U moet de staat van de verpakking en de producten bij ontvangst inspecteren en eventuele zichtbare schade aan de vervoerder vermelden op de afleverbon, de agent van de vervoerder het document laten ondertekenen en binnen twee (2) dagen na ontvangst van de beschadigde of niet-conforme producten alle documenten per e-mail of fax naar onze faciliteit van waaruit de verzending plaatsvond sturen, samen met de referenties van de vervoerder. Claims voor verborgen productbeschadigingen moeten rechtstreeks door u aan de vervoerder worden gemaakt en u moet ons ook schriftelijk op de hoogte stellen en een kopie van een dergelijke claim binnen 10 dagen na ontvangst van de betreffende producten verstrekken. Ook moet u ons binnen 10 dagen na ontvangst van onjuiste producten op de hoogte stellen. Als u het product behoudt zonder binnen de aangewezen kennisgevingsperiode van afstand te doen van het product, wordt u geacht uw recht om het product af te wijzen te hebben afgezien.

4.2 Indien u een geaccepteerde productbestelling annuleert binnen 10 dagen voor verzending of conformerende producten die ontvangen zijn onder een geaccepteerde bestelling afwijst, zijn wij gerechtigd redelijke compensatie te vorderen voor het opnieuw opslaan en andere daadwerkelijk gemaakte kosten.

5. Retournering van product. Alle retourzendingen van producten zijn onderworpen aan onze voorafgaande schriftelijke toestemming en moeten voldoen aan onze productretour (RMA) procedures dan van kracht. Voordat u een product retourneert of omruilt, moet u rechtstreeks contact met ons opnemen om een autorisatienummer te verkrijgen om bij uw retourzending te voegen. U moet producten aan ons retourneren in hun originele of gelijkwaardige verpakking, en u bent verantwoordelijk voor het risico van verlies, evenals de verzendkosten terug naar Makin. Producten die ontvangen zijn maar niet in aanmerking komen voor retournering, worden tegen betaling van de vracht naar u teruggestuurd. Voor goedgekeurde retourzendingen ontvangt u een kredietbedrag gelijk aan het lagere van de factuurprijs van het product of de huidige vervangingswaarde ervan, verminderd met eventuele toepasselijke kosten of vergoedingen.

6. Prijzen, Betalingsvoorwaarden, Belastingen.

6.1 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, zijn de betalingsvoorwaarden netto 30 dagen vanaf onze factuurdatum. U maakt betaling in de valuta zoals aangegeven op de factuur. We zijn gerechtigd betalingen te verrekenen met eerdere schulden in uw account.

6.2 We hebben het voortdurende recht om uw krediet te beoordelen en uw betalingsvoorwaarden te wijzigen, en kunnen te allen tijde voorafgaande betaling, bevredigende zekerheid (zoals, maar niet beperkt tot, een bevestigde, onherroepelijke letter of credit die voor ons acceptabel is), of een garantie van tijdige betaling eisen vóór verzending of activering van de service.

6.3 U bent aansprakelijk voor alle kosten die door ons worden gemaakt als u een bestelling wijzigt of annuleert, en voor alle kosten van inning van achterstallige bedragen (inclusief advocatenkosten).

6.4 Onze vermelde prijzen voor producten en software zijn exclusief toepasselijke omzetbelasting, belasting toegevoegde waarde, export- of importkosten, transport- of verzekeringskosten, douane- en invoerrechten, persoonlijke eigendomsbelastingen of soortgelijke heffingen, die allemaal uw verantwoordelijkheid zijn om te betalen. Tenzij u ons voorziet van directe betalingsbevoegdheid waar de producten worden afgeleverd, dient u ons alle belastingen en overheidsheffingen te betalen die wij zijn verschuldigd of moeten innen bij verkoop of levering van het product.

7. Beperkte garantie.

7.1 Producten en software.. De garantieperiode is de periode waarin melding moet worden gemaakt van eventuele claims voor gebreken. Tenzij (i) de beperkte garantie die bij een product is inbegrepen of (ii) de gebruikersovereenkomst die bij eventuele software wordt geleverd, u andere rechten verleent of alle garanties afwijst, garanderen wij u, en alleen u, indien van toepassing, (a) dat onze producten zijn ontworpen en vervaardigd om te voldoen aan onze specificaties en vrij zullen zijn van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 24 maanden (de “Garantieperiode”) vanaf de datum van levering, en (b) dat onze software grotendeels zal voldoen aan de functionele specificaties en de actuele documentatie die door Makin wordt verstrekt gedurende een periode van 90 dagen vanaf de datum van levering. Tijdens de garantieperiode is onze aansprakelijkheid en uw exclusieve remedie beperkt, naar keuze van Makin, tot het vervangen, repareren, corrigeren of uitgeven van een creditnota voor een product of software waarop de garantie in dit artikel 7.1 van toepassing is, die na inspectie door ons niet-conform wordt bevonden. Wanneer de garantieperiode is verstreken, heeft u geen recht meer om claims voor gebreken of iets dergelijks tegen Makin in te dienen.

7.2 Uitsluitingen van garantie. De voorgaande beperkte garantie is alleen van toepassing als en voor zover (a) het product of de software op de juiste en correcte wijze is geïnstalleerd, geconfigureerd, geïntegreerd, onderhouden, opgeslagen, gerepareerd en bediend in overeenstemming met onze toepasselijke documentatie en specificaties, en (b) het product of de software niet is gewijzigd of misbruikt. Verder is de voorgaande beperkte garantie niet van toepassing op, en zijn wij niet verantwoordelijk voor defecten of prestatieproblemen als gevolg van (i) de combinatie of het gebruik van het product of de software met hardware- of softwareproducten, informatie, gegevens, systemen, interfaces of apparaten die niet zijn gemaakt, geleverd of gespecificeerd door ons; (ii) schade veroorzaakt door ongeval, blikseminslag of andere elektrische ontlading, zoet of zout water onderdompeling of spray (buiten productspecificaties) of blootstelling aan milieuomstandigheden waarvoor het product of de software niet is bedoeld; (iii) normale slijtage van verbruiksartikelen (bijv. batterijen) of (iv) cosmetische schade. We garanderen niet of garanderen niet de resultaten die worden verkregen door het gebruik van het product of de software. WIJ GEVEN GEEN GARANTIES ONDER DEZE VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT SERVICES, DIE ALS ZE HIERONDER WORDEN GELEVERD, “ZOALS ZE ZIJN” WORDEN GELEVERD.

KONDIGING BETREFFENDE PRODUCTEN UITGERUST MET SATELLIET- OF DRAADLOZE TECHNOLOGIE. Uw gebruik van bepaalde producten en software is afhankelijk van de beschikbaarheid en dekking van draadloze netwerken, telecommunicatienetwerken, satellietpositioneringssystemen en het internet, die faciliteiten omvatten die eigendom zijn van en worden geëxploiteerd door derden. WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE WERKING, BESCHIKBAARHEID OF HET UITVALLEN VAN DERGELIJKE SYSTEMEN OF FACILITEITEN VAN DERDEN.

7.3 GARANTIE DISCLAIMER. DE VOORGAANDE BEPERKTE GARANTIEVOORWAARDEN KOMEN IN DE PLAATS VAN ALLE VERPLICHTINGEN OF AANSPRAKELIJKHEDEN ONZERZIJDS VOORTVLOEIEND UIT, OF IN VERBAND MET, ONZE PRODUCTEN EN SOFTWARE EN VORMEN ONZE GEHELE AANSPRAKELIJKHEID EN UW EXCLUSIEVE REMEDIES MET BETREKKING TOT HEN. BEHALVE ZOALS ANDERS UITDRUKKELIJK BEPAALD IN DEZE VOORWAARDEN, WORDEN DE PRODUCTEN EN SOFTWARE EN EVENTUELE BIJBEHORENDE DOCUMENTATIE GELEVERD “ZOALS ZE ZIJN” EN ZONDER UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE OF VOORWAARDE VAN WELKE AARD DAN OOK, DOOR ONS OF IEMAND DIE ERBIJ BETROKKEN IS GEWEEST BIJ HUN CREËREN, PRODUCTIE, INSTALLATIE OF DISTRIBUTIE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GEÏMPLICEERDE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, DEUGDELIJKE KWALITEIT, TITEL, EN NIET-INBREUK. BOVENDIEN GEVEN WIJ GEEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE DAT DE AAN U GELEVERDE SOFTWARE IN VERBAND MET DEZE VOORWAARDEN, VEILIG, NAUWKEURIG, VOLLEDIG, ONONDERBROKEN, FOUTVRIJ, OF VRIJ VAN VIRUSSEN, OF ANDERE MALWARE OF PROGRAMMALIMITATIES IS OF ZAL ZIJN. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN GEEN BEPERKINGEN OP DE DUUR TOE OF DE UITSLUITING VAN EEN IMPLICIETE GARANTIE, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING IS OF VOLLEDIG VAN TOEPASSING IS OP U. INDIEN U EEN HERVERKOPER VAN DE PRODUCTEN OF SOFTWARE BENT, MAG U GEEN GARANTIE, VOORWAARDE OF VERTEGENWOORDIGING NAMENS ONS MAKEN OF DOORGEVEN AAN UW EIGEN KLANTEN ANDERS DAN, OF IN STRIJD MET, DE TOEPASSELIJKE BEPERKTE GARANTIE IN DE PRODUCTEN EN SOFTWARE DIE AAN U WORDEN GELEVERD.

LET OP. DE BOVENSTAANDE BEPERKTE GARANTIEBEPALINGEN ZULLEN NIET VAN TOEPASSING ZIJN OP PRODUCTEN DIE U KOOPT IN DIE REGIO’S WAARIN PRODUCTGARANTIES DE VERANTWOORDELIJKHEID ZIJN VAN DE LOKALE VERDELER VAN WIE DE PRODUCTEN WORDEN GEKOCHT. IN DAT GEVAL, NEEM CONTACT OP MET UW MAKIN-PRODUCTDEALER VOOR TOEPASSELIJKE GARANTIE-INFORMATIE.

8. Garantieprocedures.

8.1 Garantiereparatieprocedure. Als een product tijdens de garantieperiode om redenen die worden gedekt door onze beperkte garantie, faalt en u ons tijdens de garantieperiode op de hoogte stelt van een dergelijk defect, zullen wij naar eigen goeddunken het niet-conforme product repareren of vervangen door nieuwe, gelijkwaardig aan nieuwe of gereviseerde onderdelen of producten, of, indien een van beide commercieel onpraktisch is naar de beoordeling van Makin, de aankoopprijs van het product terugbetalen (exclusief afzonderlijke installatiekosten, indien van toepassing) na retournering van het product volgens onze productretourprocedures zoals vermeld in Sectie 5 hierboven. Jedes reparierte oder ersetzte Produkt wird für einen Zeitraum von 30 Tagen oder den verbleibenden Teil der ursprünglichen Garantiezeit gewährleistet, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist. Wir können nach eigenem Ermessen die Erfüllung unserer Garantieverpflichtungen über einen verbundenen Partner von Makin, einen autorisierten Händler oder ein autorisiertes Garantie-Servicecenter arrangieren.

8.2 Bepaling van de toepasbaarheid van de garantie. We behouden ons het recht voor om garantiediensten te weigeren als de aankoopdatum van het product of de software niet kan worden aangetoond, als er een claim wordt ingediend buiten de garantieperiode, of als een claim wordt uitgesloten onder paragraaf 7.2 hierboven. Na het onderzoeken van uw claim, zullen wij u op de hoogte stellen van de garantiestatus en de reparatiekosten van eventuele producten die niet onder de garantie vallen. Op dat moment moet u een geldige inkooporder uitgeven om de kosten van de niet-onder-garantie vallende productreparatie en retourvracht te dekken, of de retourzending van het product op eigen kosten in zijn huidige staat autoriseren.

8.3 Niet verantwoordelijk voor verloren gegevens. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige wijziging of schade aan, of verlies van programma’s, gegevens of andere informatie opgeslagen op enig medium of enig deel van een Product dat door ons wordt onderhouden, of opgeslagen of gehost door ons in verband met een Software service die wij leveren, of voor de gevolgen van dergelijke schade of verlies, (zoals bedrijfsverlies in geval van systeem-, programma- of gegevensfouten.) U bent als enige verantwoordelijk voor het maken van een back-up van gegevens en het verwijderen van alle functies, onderdelen, wijzigingen en bijlagen die niet onder de garantie vallen voordat u het Product vrijgeeft aan Makin voor service of Software-ondersteuning. Jedes Produkt oder jede Software, die an Makin zur Unterstützung gesendet wird, kann so konfiguriert zurückgegeben werden, wie sie Ihnen ursprünglich von Makin bereitgestellt wurde.

9. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING ONZE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ALLE EISEN VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE VOORWAARDEN IS BEPERKT TOT DE BEDRAGEN DIE U DAADWERKELIJK AAN ONS HEBT BETAALD ONDER DE VOORWAARDEN. VERDER ZIJN WIJ NOCH ONZE LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INCIDENTELE, GEVOLG-, STRAF- OF ANDERE SCHADE, OF WINSTDERVING, INKOMSTENVERLIES, GEGEVENSVERLIES, GEBRUIKSVERLIES VAN DE PRODUCTEN OF SOFTWARE OF ENIGE GERELATEERDE APPARATUUR, DEKKINGSKOSTEN, DOWNTIME EN GEBRUIKERSDUUR, OF VOOR SCHENDING VAN ENIGE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE OF VOORWAARDEN, SCHENDING VAN CONTRACT, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE GERELATEERD AAN DE PRODUCTEN OF SOFTWARE. BEHALVE VOOR ZOVER HET DOOR TOEPASSELIJK RECHT WORDT VERBODEN, IS ELKE IMPLICIETE GARANTIE VAN DEUGDELIJKE KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL DIE VAN TOEPASSING IS OP DE PRODUCTEN OF SOFTWARE BEPERKT IN DUUR TOT DE DUUR VAN DE GARANTIE ZOALS VASTGESTELD IN SECTIE 7, HIERBOVEN. U EN WIJ GAAN ERMEE AKKOORD DAT DEZE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN OVEREENGEKOMEN RISICOVERDELINGEN VORMEN DIE DEEL UITMAKEN VAN DE OVERWEGING VOOR DE VERKOOP VAN PRODUCTEN DOOR MAKIN AAN U, EN DAT DERGELIJKE BEPERKINGEN VAN TOEPASSING ZULLEN ZIJN ONGEACHT HET GEBREK AAN WEZENLIJK DOEL VAN ENIGE BEPERKTE REMEDIE.

IN GEVAL EEN DERDE PARTIJ (GEDEFINIEERD ALS ELKE FYSIEKE OF JURIDISCHE PERSOON/ENTITEIT DIE GEEN PARTIJ IS BIJ DEZE VOORWAARDEN) ENIGE CLAIM (BIJVOORBEELD VOOR VERLIES, AANSPRAKELIJKHEID, KOSTEN, ENZ.) RECHTSTREEKS TEGEN MAKIN RICHT, ALS GEVOLG VAN OMSTANDIGHEDEN DIE GEHEEL OF GEDEELTELIJK DOOR UW SCHULD OF NALATIGHEID ZIJN VEROORZAAKT, DIENT U, ZONDER BEPERKING EN ONGEACHT DE OORZAAK EN EVENTUELE GRAAD VAN NALATIGHEID, MAKIN TE VERGOEDEN EN TE VRIJWAREN VOOR DERGELIJKE EEN CLAIM EN ALLE DAARAAN VERBONDEN KOSTEN IN DAT OPZICHT.

10. Eigendom van intellectueel eigendom. U gaat ermee akkoord dat Makin (of de bijbehorende bedrijven, inclusief houdstermaatschappijen, zustermaatschappijen en dochterondernemingen) alle rechten, titels en belangen bezit met betrekking tot alle intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten op documenten en materialen, berekeningen, tekeningen, modellen, plannen, gereedschapssets, technologie, software, ontwerpen, technische details, schema’s en vergelijkbare gegevens met betrekking tot of opgenomen in de Producten en Software en alle bijbehorende documentatie of informatie die daaruit voortvloeit. U dient redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om ongeoorloofde toegang en gebruik van de Software en documentatie door derden te voorkomen. Voor zover toegestaan door de relevante wetgeving, mag u de producten of software niet kopiëren, decompileren, demonteren of anderszins reverse-engineeren, of proberen dit te doen. U bent verboden, en zult voorkomen dat een derde partij dit doet, om eventuele octrooi-, auteursrecht- of handelsmerkaanduidingen die zijn geplaatst op, ingebed in of weergegeven door de producten of software of hun verpakking en gerelateerde materialen, te verwijderen, te bedekken of te wijzigen. Wij behouden alle rechten op de Producten en Software die niet specifiek aan u zijn verleend onder deze Voorwaarden.

11. Exportcontrole. U mag de Producten of Software niet gebruiken, exporteren of opnieuw exporteren, tenzij zoals toegestaan door de wetten van de rechtsgebieden waarin ze zijn verkregen. In het bijzonder, maar niet beperkt tot, mogen de Producten en Software niet worden geëxporteerd of opnieuw worden geëxporteerd in strijd met exportwetten, inclusief, indien van toepassing, export of herexport naar enig door de EU of regionaal geëmbargoede landen. U verklaart dat u zich niet bevindt in een land of op een lijst waar de levering van Producten of Software aan u in strijd zou zijn met de geldende wetgeving. U gaat er ook mee akkoord om ze niet te gebruiken of toe te staan dat ze worden gebruikt voor doeleinden die verboden zijn door de toepasselijke wetgeving, of om een Product of Software opnieuw te exporteren of door te voeren met de wetenschap dat het zal worden gebruikt bij het ontwerp, de ontwikkeling, de productie of het gebruik van chemische, biologische, nucleaire of ballistische wapens. Wetten en regelgeving veranderen regelmatig. Het is uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn van de wetgeving met betrekking tot export- en importprocedures in het land van bestemming van het product en de software. U zult ons verdedigen, vrijwaren en ons schadeloos stellen tegen elke aansprakelijkheid (inclusief advocatenkosten) die voortvloeit uit uw niet-naleving van de bepalingen van dit artikel.

12. Standaard. We behouden ons het recht voor bij schriftelijke kennisgeving van wanprestatie een geaccepteerde bestelling te annuleren of voor onbepaalde tijd op te schorten en extra bestellingen te weigeren als: (i) u in gebreke blijft bij het nakomen van uw verplichtingen onder deze voorwaarden, (ii) u stopt met uw bedrijfsactiviteiten of een faillissement, insolventie, bewindvoering of vergelijkbare procedure ingaat die niet binnen 30 dagen wordt ingetrokken, of uw activa toewijst ten behoeve van crediteuren, of (iii) bij het verkrijgen van financiering van derden in verband met uw aankoop van Product(en) slaagt u er niet in dit tijdig te doen onder voorwaarden die voor ons acceptabel zijn.

13. Toepasselijk recht – Afwikkeling van geschillen. Deze Voorwaarden en elk geschil, elke claim of controverse die daaruit voortvloeit, worden beheerst door de wetten van Noorwegen, met uitsluiting van alle conflicten van rechtsbeginselen en met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. De gewone rechtbanken op het hoofdkantoor van Makin in Ingelsrudvegen 350, 2324 Vang H., Noorwegen, zullen exclusieve bevoegdheid hebben. Makin zal, naar eigen goeddunken, ook het recht hebben om de rechtbanken in te roepen die bevoegd zijn op uw woonplaats of plaats van vestiging.

Geen geschil of juridische actie die voortvloeit uit deze Voorwaarden, kan door een van beide partijen worden ingesteld meer dan één (1) jaar nadat een dergelijke oorzaak van de actie is ontstaan, met uitzondering van een vordering voor niet-betaling die binnen twee (2) jaar na de datum van de laatste betaling kan worden ingesteld.

14. Scheidbaarheid. Deze Voorwaarden zijn scheidbaar en de ongeldigheid, onwettigheid of niet-afdwingbaarheid van een bepaling, geheel of gedeeltelijk, heeft geen invloed op de geldigheid van andere bepalingen.

15. Overmacht. Geen van beide partijen is aansprakelijk voor het niet nakomen van verplichtingen (behalve betalingsverplichtingen) als gevolg van oorzaken buiten haar redelijke controle, op voorwaarde dat een dergelijke partij de andere partij onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stelt van een dergelijke gebeurtenis en haar uiterste best doet om de gevolgen daarvan snel te elimineren.

16. Afval van elektrische en elektronische apparatuur (WEEE). Indien de Producten aan u worden geleverd als componentproducten op OEM-basis, of voor import, wederverkoop of distributie aan derden, stemt u ermee in dat u kwalificeert als, en wordt beschouwd als de “producent” van al dergelijke Producten onder alle wetten, regelgevingen of andere wettelijke regelingen die voorzien in de markering, inzameling, recycling, terugname en/of verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur (“WEEE-regelgeving”) in welke rechtsgebied dan ook (bijv. nationale wetten ter implementatie van EU-richtlijn 2012/19 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, herzien), en u bent uitsluitend verantwoordelijk voor het naleven van al dergelijke toepasselijke WEEE-regelgeving met betrekking tot die Producten en voor alle daarmee verband houdende kosten.

17. Officiële taal. De officiële taal van deze voorwaarden is Engels. Als er een conflict is tussen versies van deze voorwaarden in een andere taal, heeft de Engelse versie voorrang.