Terms of UseVilkår for brug

Ansvarsfraskrivelse

Generel ansvarsfraskrivelse vedrørende brug af hjemmesiden

Materialet og oplysningerne på denne hjemmeside er kun til generel information. Du bør ikke stole på materialet eller oplysningerne på hjemmesiden som grundlag for at træffe nogen forretningsmæssige, juridiske eller andre beslutninger. Selvom vi bestræber os på at holde oplysningerne opdaterede og korrekte, giver Makin ingen erklæringer eller garantier af nogen art, udtrykkeligt eller underforstået, om fuldstændigheden, nøjagtigheden, pålideligheden, egnetheden eller tilgængeligheden med hensyn til hjemmesiden eller de oplysninger, produkter, tjenester eller relateret grafik, der findes på hjemmesiden til noget formål. Enhver tiltro til sådant materiale sker derfor udelukkende på egen risiko.

Ansvarsfraskrivelse for ophavsret

Makin (eller dets tilknyttede virksomheder, herunder holdingselskaber, søsterselskaber og datterselskaber) ejer alle rettigheder, titler og interesser til alle intellektuelle ejendomsrettigheder og andre ejendomsrettigheder til dokumenter og materialer, beregninger, tegninger, modeller, planer, værktøjssæt, teknologi, software, design, tekniske detaljer, skemaer og lignende data, der vedrører eller er indarbejdet i produkterne og softwaren og enhver ledsagende dokumentation eller information, der stammer fra ovenstående. I det omfang relevant lovgivning tillader det, må du ikke kopiere, dekompilere, adskille eller på anden måde foretage reverse engineering af produkterne eller softwaren, og du må heller ikke tillade nogen tredjepart at gøre det. Du har forbud mod, og skal forhindre enhver tredjepart i, at fjerne, tildække eller ændre nogen af vores patent-, copyright- eller varemærkemeddelelser, der er placeret på, indlejret i eller vist af produkterne eller softwaren eller deres emballage og relaterede materialer.

Rev. 2021 Februar

LÆS VENLIGST FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER I DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE SOFTWARE OG DETTE PRODUKT

Dette er en slutbrugerlicensaftale (denne “aftale”) mellem dig, slutkøberen/leasingtageren (“dig” eller “licenstager”) og Makin AS (“Makin”). Definitionen “Makin” omfatter også selskaber i Makin-gruppen (dvs. holdingselskaber, søsterselskaber og/eller datterselskaber). Denne aftale tillader licenstageren at bruge Makin-softwaren (“softwaren”), der følger med denne aftale, dvs. enhver software, bibliotek, hjælpeprogram, værktøj eller anden computer- eller programkode, i objekt- (binær) eller kildekodeform, samt den relaterede dokumentation, der leveres af Makin til dig, herunder produktfirmware, software installeret lokalt på dine systemer og software, som du har adgang til via internettet eller andre eksterne midler (såsom websteder, portaler, software-as-a-service (“SaaS”) og “cloud-baserede” løsninger). Denne software kan licenseres på selvstændig basis eller kan indlejres i et produkt, downloades eller anskaffes på anden vis. Læs og sørg for, at du forstår denne aftale, før du installerer eller bruger softwareopdateringen eller bruger produktet.

Du, som licenstager, kan være en juridisk person, der har købt produktet/produkterne direkte fra Makin eller fra en af Makins distributører (eller fra en af distributørens kunder). Alternativt kan du have leaset produkterne fra Makin eller fra en af Makins distributører (eller fra en af distributørens kunder). Alle slutbrugere af produktet/produkterne, herunder slutbrugernes medarbejdere, repræsentanter, direktører osv., uanset om slutbrugerne ejer eller leaser produkterne, har tiltrådt og dermed accepteret denne aftale og betragtes som en “licenstager” i henhold til denne aftale. For at undgå tvivl ejer Makin softwaren, dokumentationen, leverancerne af professionelle tjenester og al relateret og underliggende teknologi og dokumentation osv., og du som licenstager anerkender, at du kun opnår en begrænset licensret til softwaren, og at der uanset enhver brug af ordene “køb”, “salg” eller lignende udtryk herunder ikke overdrages nogen ejendomsrettigheder til dig i henhold til denne aftale eller på anden måde.

I denne aftale benævnes ethvert produkt, der har software indlejret på salgstidspunktet til licenstageren, et “produkt”. I denne aftale skal brugen af et produkt også anses for at gøre brug af den software, der er integreret i produktet.

VED AT INSTALLERE ELLER BRUGE SOFTWAREOPDATERINGEN ELLER PRODUKTET ACCEPTERER LICENSTAGEREN DERVED AT VÆRE JURIDISK BUNDET AF VILKÅRENE I DENNE AFTALE. HVIS DU IKKE ACCEPTERER DISSE VILKÅR, (1) MÅ DU IKKE INSTALLERE ELLER BRUGE SOFTWAREN, OG (2) HVIS DU INSTALLERER EN OPDATERING TIL SOFTWAREN, MÅ DU IKKE INSTALLERE OPDATERINGEN OG STRAKS DESTRUERE DEN.

MAKIN GIVER BEGRÆNSEDE GARANTIER I FORBINDELSE MED SOFTWAREN. OG DEM, DER BRUGER DEN INDLEJREDE SOFTWARE, GØR DET PÅ EGEN RISIKO. DU BØR FORSTÅ BETYDNINGEN AF DISSE OG ANDRE BEGRÆNSNINGER, DER ER BESKREVET I DENNE AFTALE, FØR DU INSTALLERER ELLER BRUGER SOFTWAREN ELLER PRODUKTET.

Licens
Makin giver hermed licenstageren en ikke-overdragelig, ikke-underlicenserbar og ikke-eksklusiv licens til at bruge softwaren som indlejret i et produkt og alle opdateringer (samlet “softwaren”), i binær eksekverbar form, men udelukkende: (a) til dine egne interne forretningsformål; (b) i overensstemmelse med denne aftale og dokumentationen; og (c) i overensstemmelse med det gældende anvendelsesområde og eventuelle produktspecifikke vilkår. Medmindre andet er angivet i den gældende bestillingsformular, begynder licensperioden på datoen for dit licenskøb (“ikrafttrædelsesdatoen”).

Generelt

Makin kan efter eget skøn stille fremtidige softwareopdateringer til rådighed. Sådanne eventuelle opdateringer af Makin-softwaren omfatter ikke nødvendigvis alle eksisterende softwarefunktioner eller nye funktioner, som Makin frigiver til nyere eller andre modeller af Makin-produkter. Vilkårene i denne licens gælder for alle Makin-softwareopdateringer, der leveres af Makin, medmindre en sådan Makin-softwareopdatering er ledsaget af en separat licens, i hvilket tilfælde du accepterer, at vilkårene i denne licens gælder. Dit produkt kan med jævne mellemrum modtage softwareopdateringer fra Makin. Hvis en opdatering er tilgængelig, kan opdateringen automatisk downloades og installeres på dit produkt, hvis det er relevant.

Licensbegrænsninger

Som betingelser for den licens, der er givet til dig, må du ikke (og må ikke tillade nogen tredjepart at): (a) dekompilere, adskille eller på anden måde foretage reverse engineering af softwaren eller forsøge at rekonstruere eller finde frem til nogen kildekode, underliggende ideer, algoritmer, filformater eller programmeringsgrænseflader for softwaren på nogen som helst måde eller forsøge at omgå eller deaktivere nogen licensnøgle eller anden mekanisme, der beskytter softwaren mod uautoriseret brug; (b) distribuere, sælge, underlicensere, udleje eller lease softwaren (medmindre du har fået en forudgående skriftlig tilladelse fra Makin til at gøre det) eller bruge softwaren (eller nogen del deraf) til tidsdeling, hosting, tjenesteudbyder eller lignende formål; (c) fjerne enhver produktidentifikation, ejendomsret, ophavsret eller andre meddelelser indeholdt i softwaren; (d) modificere eller oversætte nogen del af softwaren, skabe et afledt værk af nogen del af softwaren eller inkorporere softwaren i nogen anden software; (e) udbrede oplysninger om softwarens ydeevne til offentligheden; (f) bruge eller forsøge at bruge softwaren til konkurrenceanalyse eller benchmarking; eller (g) bruge eller hoste softwaren i et virtuelt servermiljø.

Betaudgivelser og gratis tilbud

Gratis tilbud, der betegnes som “gratis”, “pre-” eller “beta”-udgivelser af softwaren (“betaudgivelser”), kan være ubrugelige, ufuldstændige eller indeholde flere fejl og bugs end almindeligt tilgængelig software. Makin giver ingen løfter om, at nogen betaudgivelser nogensinde vil blive gjort generelt tilgængelige. Alle oplysninger om betasoftwarens egenskaber, funktioner eller ydeevne udgør fortrolig information fra Makin. Du anerkender, at al beta-software leveres “SOM DEN ER” og muligvis ikke er funktionel på nogen maskine eller i noget miljø. MAKIN OG DETS LEVERANDØRER FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER I FORBINDELSE MED BETA-SOFTWARE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, TITEL OG IKKE-KRÆNKELSE. UANSET DET MODSATTE I DENNE AFTALE, I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, HAR MAKIN INGEN GARANTI, SUPPORT ELLER ANDRE FORPLIGTELSER MED HENSYN TIL GRATIS TILBUD, MEDMINDRE ANDET ER ANGIVET I DEN GÆLDENDE ORDREFORMULAR. ENHVER BRUG AF EN BETAUDGIVELSE SKER EFTER EGET SKØN OG PÅ EGEN RISIKO.

Samtykke til brug af data

Makin kan, direkte eller gennem tredjeparter (herunder en forhandler), indsamle og bruge tekniske oplysninger, oplysninger om dig og/eller data, som du giver i forbindelse med din brug af softwaren eller modtagelse af support og vedligeholdelse til softwaren. Makin kan bruge sådanne data til at levere, vedligeholde, supportere og forbedre softwaren og Makins andre produkter og tjenester (herunder anmode om din feedback, levere kritiske opdateringer til dig og give dig meddelelser om betaudgivelser) og til ethvert andet forretningsformål. Makin vil ikke videregive sådanne oplysninger eksternt, medmindre de er blevet (a) afidentificeret, så det ikke individuelt identificerer dig eller nogen anden person eller enhed, og (b) aggregeret med lignende oplysninger på tværs af andre Makin-kunder. Du anerkender, at Makin, i det omfang loven tillader det, ikke påtager sig noget ansvar for opbevaring af sådanne data eller oplysninger.

Ejerskab

Uanset det modsatte i dette dokument, bortset fra de begrænsede licensrettigheder, der udtrykkeligt er angivet heri, har Makin og/eller dets leverandører, alt efter hvad der er relevant, og vil beholde alle rettigheder, ejendomsret og interesser (herunder, uden begrænsning, alle patenter, ophavsret, varemærker, forretningshemmeligheder og andre intellektuelle ejendomsrettigheder) i og til softwaren, dokumentationen, leverancerne af professionelle tjenester og al relateret og underliggende teknologi og dokumentation og alle kopier, ændringer og afledte værker deraf, herunder som kan inkorporere feedback. Du anerkender, at du kun opnår en begrænset licensret til Softwaren, og at der uanset brugen af ordene “køb”, “salg” eller lignende udtryk herunder ikke overdrages nogen ejerskabsrettigheder til dig i henhold til denne Aftale eller på anden måde.

Aftalens løbetid

Denne aftale træder i kraft på ikrafttrædelsesdatoen og udløber, når alle licensbetingelser i henhold hertil er udløbet eller opsagt. Hver af parterne kan opsige denne aftale (herunder alle relaterede licensbetingelser og bestillingsformularer), hvis den anden part: (a) undlader at afhjælpe enhver væsentlig misligholdelse af denne aftale inden for tredive (30) dage efter skriftlig meddelelse om en sådan misligholdelse; (b) ophører med at fungere uden en efterfølger; eller (c) søger beskyttelse under en konkurs, tvangsakkord, akkord eller lignende procedure, eller hvis en sådan procedure er indledt mod en sådan part (og ikke afvist inden for tres (60) dage). Medmindre et eksklusivt retsmiddel er angivet i denne aftale, vil en parts udøvelse af ethvert retsmiddel, herunder opsigelse, ikke berøre andre retsmidler, som den måtte have i henhold til denne aftale, ved lov eller på anden måde.

Begrænset garanti og ansvarsfraskrivelse

Begrænset garanti. Medmindre andet er angivet i salgsbetingelserne, garanterer Makin over for dig, at softwaren fungerer i væsentlig overensstemmelse med dokumentationen (a) i licensperioden for licenseret software i en periode på halvfems (90) dage fra ikrafttrædelsesdatoen (i hvert tilfælde “garantiperioden”). Makins eneste ansvar (og dit eneste retsmiddel) for ethvert brud på denne garanti er, efter Makins eget skøn, at bruge kommercielt rimelige bestræbelser på at give dig en fejlkorrektion eller work-around, der korrigerer den rapporterede manglende overensstemmelse, eller hvis Makin bestemmer, at en sådan afhjælpning er umulig inden for en rimelig periode, kan begge parter opsige den gældende ordreformular (og eventuelle tilknyttede licensbetingelser), og du vil som dit eneste retsmiddel modtage en refusion på (i) alle gebyrer, du har forudbetalt for softwaren for den opsagte del af den gældende licensperiode for enhver licenseret software, eller (ii) det licensgebyr, der er betalt for softwaren. Makin har ingen forpligtelse med hensyn til et garantikrav, medmindre et sådant krav meddeles inden for (1) tredive (30) dage efter den dato, hvor du først bemærkede den manglende overensstemmelse, og (2) garantiperioden.

Makin er under ingen omstændigheder ansvarlig for følgeudgifter, der skyldes fejlbehæftet arbejde udført af Licenstagers udstyr (f.eks. jordflytningsmaskiner på byggepladser) eller medarbejdere, selv om fejlen måtte være relateret til fejl i Produkterne. Det er licenstagerens ansvar hyppigt at kontrollere sine niveauer, koordinater og hældninger før, under og efter arbejdet udføres; en sådan kontrol skal udføres af licenstageren med passende hyppighed, som afhængigt af alle omstændigheder ved brugen af produktet, kan være på daglig basis. Efter den første installation er licenstageren ligeledes ansvarlig for regelmæssigt at kontrollere systemets nøjagtighed.

Undtagelser

Ovenstående garanti gælder ikke: (a) hvis softwaren bruges med hardware eller software, der ikke er specificeret i dokumentationen; (b) hvis der foretages ændringer i softwaren af dig eller en tredjepart; (c) til defekter i softwaren på grund af uheld, misbrug eller forkert brug fra din side; eller (d) til gratis tilbud eller betaudgivelser.

Ansvarsfraskrivelse af garantier

SOFTWAREN HAR EN BEGRÆNSET GARANTI, OG MED UNDTAGELSE AF DET, DER UDTRYKKELIGT ER ANGIVET I DENNE AFTALE, LEVERES SOFTWAREN OG ALLE PROFESSIONELLE TJENESTER “SOM DE ER”. HVERKEN MAKIN ELLER DETS LEVERANDØRER GIVER NOGEN ANDRE GARANTIER, BETINGELSER ELLER FORPLIGTELSER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, LOVBESTEMTE ELLER ANDRE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR EJENDOMSRET, SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRÆNKELSE. MAKIN GARANTERER IKKE, AT DIN BRUG AF SOFTWAREN VIL VÆRE UAFBRUDT ELLER FEJLFRI, ELLER AT NOGEN SIKKERHEDSMEKANISMER, DER ER IMPLEMENTERET AF SOFTWAREN, IKKE VIL HAVE IBOENDE BEGRÆNSNINGER.

Ansvarsfraskrivelse for højrisikoaktiviteter

SOFTWAREN ER IKKE FEJLTOLERANT OG ER IKKE DESIGNET, FREMSTILLET ELLER BEREGNET TIL BRUG I LIVSOPRETHOLDENDE, MEDICINSKE, NØDSTILFÆLDE, MISSIONSKRITISKE, KONTROL ELLER STYRING AF KØRETØJER, DRONER ELLER ANDRE UBEMANDEDE MASKINER, ELLER ANDRE AKTIVITETER MED STRENGT ANSVAR ELLER FARLIGE AKTIVITETER, ELLER I NOGET ANDET SYSTEM, HVIS SVIGT KAN FØRE TIL DØD, PERSONSKADE ELLER ALVORLIG FYSISK ELLER MILJØMÆSSIG SKADE (SAMLET “HØJRISIKOAKTIVITETER”). MAKIN FRASKRIVER SIG SPECIFIKT ENHVER UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI FOR EGNETHED TIL HØJRISIKOAKTIVITETER. DU ERKLÆRER OG GARANTERER, AT DU IKKE VIL BRUGE SOFTWAREN (ELLER TILLADE DEN AT BLIVE BRUGT) TIL HØJRISIKOAKTIVITETER, OG ACCEPTERER, AT MAKIN IKKE HAR NOGET ANSVAR FOR BRUG AF SOFTWAREN I HØJRISIKOAKTIVITETER. DU ACCEPTERER AT HOLDE MAKIN SKADESLØS FOR EVENTUELLE SKADER, FORPLIGTELSER ELLER ANDRE TAB SOM FØLGE AF EN SÅDAN BRUG.

Begrænsning af ansvar

HVERKEN MAKIN OG DETS DATTERSELSKABER, HOLDINGSELSKABER OG ANDRE ASSOCIEREDE SELSKABER ELLER DETS LEVERANDØRER HAR NOGET ANSVAR, DER UDSPRINGER AF ELLER ER RELATERET TIL DENNE AFTALE UNDER NOGEN ANSVARSTEORI (UANSET OM DET ER KONTRAKT, ERSTATNING, HERUNDER UAGTSOMHED ELLER ANDET) FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SÆRLIGE, FØLGESKADER, STRAF ELLER EKSEMPLARISKE SKADER, DER MÅTTE BLIVE PÅFØRT SLUTBRUGEREN GENNEM SLUTBRUGERENS BRUG AF SOFTWAREN OG/ELLER PRODUKTET, HERUNDER FOR ETHVERT TAB AF BRUG, TABTE DATA, TABT FORTJENESTE, TABT GOODWILL, FORRETNINGSAFBRYDELSE ELLER ENHVER INDIREKTE, SPECIEL, TILFÆLDIG, AFHÆNGIGHEDS- ELLER FØLGESKADE AF ENHVER ART, UANSET OM MAKIN ELLER DETS REPRÆSENTANTER ER BLEVET INFORMERET OM ELLER BURDE HAVE VÆRET OPMÆRKSOMME PÅ MULIGHEDEN FOR SÅDANNE TAB, DER OPSTÅR.

SLUTBRUGEREN ACCEPTERER, AT MAKIN, DETS DATTERSELSKABER, HOLDINGSELSKABER OG TILKNYTTEDE SELSKABER SAMT DETS LICENSGIVERE IKKE ER ANSVARLIGE OVER FOR SLUTBRUGEREN FOR TAB ELLER SKADER, SOM SLUTBRUGEREN MÅTTE PÅDRAGE SIG, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TAB ELLER SKADER SOM FØLGE AF:

(I) ENHVER TILLID, SOM SLUTBRUGEREN HAR TIL FULDSTÆNDIGHEDEN, NØJAGTIGHEDEN ELLER EKSISTENSEN AF ENHVER REKLAME, ELLER SOM ET RESULTAT AF ETHVERT FORHOLD ELLER TRANSAKTION MELLEM SLUTBRUGEREN OG MAKIN ELLER ENHVER UDVIKLER, ANNONCØR ELLER SPONSOR, HVIS REKLAME VISES I NOGEN AF SOFTWAREN ELLER PRODUKTERNE;

(II) EVENTUELLE ÆNDRINGER, SOM MAKIN ELLER DETS HOLDINGSELSKABER MÅTTE FORETAGE I SOFTWAREN, ELLER FOR ETHVERT PERMANENT ELLER MIDLERTIDIGT OPHØR AF LEVERING AF SOFTWARE (ELLER FUNKTIONER I SOFTWAREN);

(III) SLUTBRUGERENS UNDLADELSE AF AT GIVE MAKIN NØJAGTIGE OPLYSNINGER;

INTET I DENNE AFTALE UDELUKKER ANSVAR FOR MAKIN, DETS DATTERSELSKABER ELLER ASSOCIEREDE SELSKABER FOR: (A) DØDSFALD OG PERSONSKADE FORÅRSAGET AF UAGTSOMHED; (B) SVIGAGTIG VILDLEDNING; ELLER (C) ETHVERT ANDET ANSVAR, SOM IKKE KAN BEGRÆNSES I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING.

Ansvarsloft

MAKIN, DETS HOLDINGSELSKABERS OG DETS LEVERANDØRERS SAMLEDE ANSVAR OVER FOR DIG SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE MÅ SAMLET SET IKKE OVERSTIGE DET BELØB, SOM DU FAKTISK HAR BETALT TIL MAKIN DISTRIBUTØR I LØBET AF DE FOREGÅENDE TOLV (12) MÅNEDER I HENHOLD TIL DENNE AFTALE.

Fortrolige oplysninger
Enhver software, dokumentation eller anden kode eller teknisk information leveret af Makin (eller dets agenter) skal betragtes som “Makin Confidential Information” uden nogen mærkning eller yderligere betegnelse. Medmindre det udtrykkeligt er tilladt heri, skal du holde fortrolige oplysninger om Makin fortrolige og ikke bruge eller videregive dem. Du anerkender, at videregivelse af Makins fortrolige oplysninger vil forårsage betydelig skade for Makin, som ikke kan afhjælpes ved betaling af erstatning alene, og at Makin derfor ved en sådan videregivelse fra din side vil være berettiget til passende retfærdig oprejsning ud over de retsmidler, de måtte have.

Overholdelse af eksportkontrol

Du er ansvarlig for at overholde alle gældende eksport- og importbestemmelser og indhente alle nødvendige eksport- og importlicenser eller -tilladelser til direkte eller indirekte eksport eller import af enhver Software. Uden at begrænse generaliteten af det foregående anerkender og accepterer du hermed, at softwaren og alle tilknyttede fortrolige oplysninger er underlagt EU’s og relevante regionale eksportadministrationsbestemmelser og i overensstemmelse med disse bestemmelser. I udøvelsen af sine rettigheder og opfyldelsen af sine forpligtelser i henhold til denne aftale skal du nøje overholde alle eksportkontrollove og -bestemmelser, der gælder for softwaren, og du må ikke eksportere, reeksportere, overføre, omdirigere eller videregive sådan software eller noget direkte produkt deraf til nogen destination, der er begrænset eller forbudt i henhold til eksportkontrollovgivningen. Dine forpligtelser i henhold til dette afsnit vil overleve opsigelsen af denne aftale uanset årsag. Du skal forsvare, skadesløsholde og holde Makin skadesløs for ethvert ansvar (herunder advokatsalærer), der opstår som følge af din manglende overholdelse af betingelserne i dette afsnit. Din manglende overholdelse af et vilkår i dette afsnit vil udgøre et væsentligt brud på denne aftale og give Makin ret til straks at opsige denne aftale i tillæg til ethvert andet retsmiddel, der er tilgængeligt ved lov eller egenkapital.

Force Majeure

Ingen af parterne er ansvarlige over for den anden part for forsinkelser eller manglende opfyldelse af forpligtelser i henhold til denne aftale (bortset fra manglende betaling af gebyrer), hvis forsinkelsen eller den manglende opfyldelse skyldes uforudsete begivenheder, som indtræffer efter ikrafttrædelsesdatoen, og som ligger uden for parternes rimelige kontrol, f.eks. strejker, blokade, krig, terrorisme, optøjer, naturkatastrofer, epidemier, pandemier, afslag på licens eller ændringer i love eller bestemmelser fra regeringen eller andre statslige organer, for så vidt en sådan begivenhed forhindrer eller forsinker den berørte part i at opfylde sine forpligtelser, og en sådan part ikke er i stand til at forhindre eller fjerne force majeure-begivenheden med rimelige omkostninger.

Open Source-software

Softwaren kan indeholde eller være forsynet med open source-software. Open source-software kan være identificeret i dokumentationen, eller Makin skal levere en liste over open source-software til en bestemt version af softwaren til dig efter skriftlig anmodning. I det omfang det kræves af den licens, der følger med open source-softwaren, vil betingelserne i en sådan licens gælde i stedet for betingelserne i denne aftale med hensyn til selve open source-softwaren, herunder, uden begrænsning, eventuelle bestemmelser om adgang til kildekode, ændring eller reverse engineering.

Tredjepartskomponenter

Produktet og softwaren indeholder tredjepartskomponenter, som kan være underlagt yderligere vilkår og betingelser. Sådanne vilkår og betingelser findes på [insert link]. Licenstagerne skal acceptere, og anses for at have accepteret, disse vilkår og betingelser for at kunne bruge produktet.


Gældende lov og jurisdiktion

Denne aftale er underlagt norsk lovgivning med undtagelse af alle lovkonflikter og med undtagelse af De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationalt salg af varer. De almindelige domstole ved Makin AS’ hovedkontor i Ingelsrudvegen 350, 2324 Vang H., Norge, har enekompetence. Makin skal efter eget skøn også have ret til at påberåbe sig de domstole, der har jurisdiktion på licenstagerens bopæl eller forretningssted.

Rev. februar 2021

Med forbehold for vilkårene i enhver anden gældende skriftlig aftale, du (“du”) har med Makin, er Makins salg af produkter og levering af software underlagt disse vilkår og betingelser for salg (“Vilkår”). Disse vilkår omfatter de grundlæggende ordrevilkår (defineret nedenfor), der er angivet på en ordre, som vi har accepteret. “Makin”, “vi” eller “os” betyder Makin AS eller dets tilknyttede virksomheder (dvs. virksomheder i Makin-koncernen, herunder holdingselskaber, søsterselskaber og/eller datterselskaber). Enhver ordre, du afgiver hos os, er betinget af og bekræfter din accept af disse vilkår. Eventuelle modstridende vilkår eller betingelser, der fremgår af dine ordrer eller tilhørende købsdokumentation, vil ikke have nogen virkning. Ingen ændring eller tilføjelse til disse vilkår eller nogen overdragelse af dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til dem er gyldig eller bindende for os, medmindre den er skriftlig og underskrevet af vores autoriserede repræsentant. Disse vilkår og de andre gældende aftaler, du indgår med Makin, udgør hele aftalen mellem dig og Makin for dit køb og din brug af produkter og software. Hver accepteret ordre vil blive fortolket som et enkelt sæt vilkår, uafhængigt af andre ordrer.

1. Definitioner. “Produkter” betyder hardwareprodukter, der leveres i henhold til denne aftale. “Software” betyder enhver software, bibliotek, hjælpeprogram, værktøj eller anden computer- eller programkode, i objekt- (binær) eller kildekodeform, såvel som den relaterede dokumentation, der leveres af Makin til dig. Software omfatter produktfirmware, software, der er installeret lokalt på dine systemer, og software, som du har adgang til via internettet eller andre eksterne midler (såsom websteder, portaler, software-as-a-service (“SaaS”) og “cloud-baserede” løsninger). “Tjenester” betyder alle tjenester, der leveres af godkendte distributører af Makin-produkter og -software, og som er beskrevet i en eller flere separate lokale eller regionale serviceaftaler. “Serviceaftaler” er servicekontrakter såsom support og vedligeholdelse eller professionelle tjenester. Disse vilkår gælder ikke for serviceaftaler, som har deres egne vilkår og betingelser.

2. Generelt.

2.1 Tilbud, gyldighed af ordrer. Vores tilbud er uforpligtende, medmindre andet udtrykkeligt er angivet skriftligt. Ordrer accepteres først som gyldige og bindende, når de er bekræftet skriftligt af os. Ordrer kan ikke annulleres af nogen grund uden vores forudgående skriftlige samtykke.

2.2 Grundlæggende ordrebetingelser. Alle ordrer skal indeholde følgende oplysninger: (i) de bestilte produkter og software og mængder, (ii) Makin-varenummer(er), (iii) priser, og (iv) leveringsinstruktioner (samlet benævnt “Grundlæggende ordrevilkår”). Alle grundlæggende ordrebetingelser er faste og endelige, når vi accepterer ordren.

2.3 Softwarelicenser. Al software er licenseret eller leveres som en service og sælges ikke. Softwaren er underlagt de separate aftaler, der leveres af Makin i forbindelse med softwaren, herunder, men ikke begrænset til, softwarelicenser, produktvejledninger, betjeningsvejledninger eller anden dokumentation (herunder Makins slutbrugerlicensaftale (“EULA”), brugsvilkår eller servicevilkår) (hver en “brugeraftale” og samlet “brugeraftalerne”). Du har modtaget en kopi af eller en specifik henvisning til EULA’en, og ved at afgive en ordre på et af Makins produkter, software og/eller tjenester, har du tiltrådt og accepteret EULA’en.

Du accepterer, at du vil være bundet af brugeraftalerne. Hvis der er en konflikt eller uoverensstemmelse mellem disse vilkår og vilkårene i en brugeraftale, vil vilkårene i brugeraftalen have forrang. Hvis en brugeraftale eller andre licensvilkår ikke ledsager software, der er inkluderet i et produkt eller en tjeneste, giver Makin dig hermed en personlig, ikke-eksklusiv, tilbagekaldelig, ikke-overdragelig ret til at få adgang til og bruge sådan software udelukkende som nødvendigt for, at du kan nyde fordelen ved produktet eller tjenesten. Intet i disse vilkår skal fortolkes som tildeling af rettigheder eller licens til at bruge software på nogen måde eller til noget formål, der ikke udtrykkeligt er tilladt i den gældende brugeraftale.

3. Levering.

3.1 Leveringstid. Leveringstiden fastsættes, når Makin accepterer din ordre skriftligt. Vi vil gøre en kommercielt rimelig indsats for at overholde dine ønskede leveringsdatoer, medmindre du er i misligholdelse i henhold til disse vilkår, eller vores ydelse på anden måde er undskyldt. Vi er ikke ansvarlige for sen eller forsinket levering. Forsinket levering er ikke et grundlag for din annullering af nogen ordre.

3.2 Leveringsbetingelser. Ejendomsretten og risikoen for tab eller beskadigelse af produkterne overgår til dig, når vi leverer produkterne til transportøren (“levering”). Medmindre andet er aftalt, leverer vi produktet med forudbetalt fragt, forudsat at du betaler eller refunderer os for alle gældende omkostninger til transport, fragt, forsikring (hvis relevant), skatter, told og andre relaterede forsendelsesgebyrer. Vi har ret til at foretage delleverancer. Software kan leveres elektronisk efter Makins valg. Ejendomsretten til softwaren forbliver hos Makin eller dennes licensgivere.

4. Accept, inspektion, meddelelse om afvigelser.

4.1 Din accept af de bestilte produkter anses for at finde sted, når vi leverer produkterne til transportøren. Din accept af bestilt software anses for at finde sted, når softwaren aktiveres eller på anden måde gøres tilgængelig for din adgang eller brug, alt efter hvilken dato der er tidligst. Du er ansvarlig for straks at give skriftlig meddelelse om identificerede skader eller manglende overensstemmelse med produkterne. Du skal inspicere emballagens og produkternes tilstand ved modtagelsen og angive eventuelle åbenlyse skader til transportøren på følgesedlen, få transportørens agent til at underskrive dokumentet og inden for to (2) dage efter modtagelsen af de beskadigede eller ikke-overensstemmende produkter sende alle dokumenter via e-mail eller fax til vores anlæg, hvorfra forsendelsen fandt sted, sammen med transportørens referencer. Krav om skader på skjulte produkter skal fremsættes af dig direkte til transportøren, og du skal også give os skriftlig besked og en kopi af et sådant krav inden for 10 dage efter modtagelsen af de berørte produkter. Ligeledes skal du underrette os inden for 10 dage efter modtagelse af forkerte produkter. Hvis du beholder produktet uden at give besked inden for den angivne opsigelsesperiode, anses du for at have givet afkald på din ret til at afvise produktet.

4.2 Hvis du annullerer en accepteret produktordre inden for 10 dage før afsendelse eller afviser overensstemmende produkter modtaget under en accepteret ordre, er vi berettiget til at kræve rimelig kompensation for genopfyldning og andre faktisk afholdte udgifter.

5. Returnering af produkt. Alle produktreturneringer er underlagt vores forudgående skriftlige samtykke og skal overholde vores gældende procedurer for produktreturnering (RMA). Før du returnerer eller ombytter et produkt, skal du kontakte os direkte for at få et autorisationsnummer, som du kan vedlægge din returnering. Du skal returnere produkter til os i deres originale eller tilsvarende emballage, og du er ansvarlig for risikoen for tab samt forsendelsesomkostninger tilbage til Makin. Modtagne produkter, der ikke kan returneres, vil blive sendt tilbage til dig med afhentet fragt. For godkendte returneringer vil du modtage kredit svarende til det laveste af produktets fakturapris eller dets aktuelle genanskaffelsesværdi, minus eventuelle gældende gebyrer eller afgifter.

6. Priser, betalingsbetingelser, skatter og afgifter.

6.1 Medmindre vi skriftligt angiver andet, er betalingsbetingelserne netto 30 dage fra vores fakturadato. Du skal betale i den valuta, der er angivet på fakturaen. Vi har ret til at modregne betalinger i tidligere gældssaldi på din konto.

6.2 Vi har fortsat ret til at gennemgå din kredit og ændre dine betalingsbetingelser og kan til enhver tid kræve forudbetaling, tilfredsstillende sikkerhed (såsom, men ikke begrænset til, et bekræftet, uigenkaldeligt kreditbrev, der er acceptabelt for os) eller en garanti for hurtig betaling før forsendelse eller aktivering af service.

6.3 Du er ansvarlig for alle omkostninger, som vi pådrager os, hvis du ændrer eller annullerer en ordre, og for alle omkostninger ved inddrivelse af forfaldne beløb (herunder advokatsalærer).

6.4 Vores angivne priser for produkter og software inkluderer ikke gældende salgsafgifter, moms, eksport- eller importafgifter, transport- eller forsikringsafgifter, told- og toldgebyrer, personlige ejendomsskatter eller lignende afgifter, som alle er dit ansvar at betale. Medmindre du giver os en direkte betalingsautoritet, som produktet vil blive leveret til, skal du betale os alle skatter og offentlige afgifter, som vi er forpligtet til at opkræve eller betale ved salg eller levering af produktet.

7. Begrænset garanti.

7.1 Produkter og software. Garantiperioden er den periode, inden for hvilken der skal gives meddelelse om eventuelle krav vedrørende mangler. Medmindre (i) den begrænsede garanti, der følger med et produkt, eller (ii) brugeraftalen, der følger med enhver software, giver dig andre rettigheder eller fraskriver sig alle garantier, garanterer vi dig, og kun dig, alt efter hvad der er relevant, (a) at vores produkter er designet og fremstillet i overensstemmelse med vores specifikationer og vil være fri for materiale- og fabrikationsfejl i en periode på 24 måneder (“Garantiperioden”) fra leveringsdatoen, og (b) at vores software i det væsentlige vil være i overensstemmelse med de funktionelle specifikationer og den aktuelle dokumentation, der er leveret af Makin i en periode på 90 dage fra leveringsdatoen. I garantiperioden er vores ansvar og dit eneste retsmiddel begrænset til, efter Makins valg, at udskifte, reparere, korrigere eller udstede kredit for ethvert produkt eller software, der er underlagt garantien i dette afsnit 7.1, som vi ved inspektion fastslår ikke er i overensstemmelse med kravene. Når garantiperioden er udløbet, er du ikke længere berettiget til at rette krav om mangler eller lignende mod Makin.

7.2 Undtagelser fra garantien. Ovenstående begrænsede garanti gælder kun, hvis og i det omfang at (a) produktet eller softwaren er korrekt installeret, konfigureret, tilsluttet, vedligeholdt, opbevaret, repareret og betjent i overensstemmelse med vores gældende dokumentation og specifikationer, og (b) produktet eller softwaren ikke ændres eller misbruges. Endvidere gælder ovenstående begrænsede garanti ikke for, og vi er ikke ansvarlige for, defekter eller ydeevneproblemer, der skyldes (i) kombinationen eller brugen af produktet eller softwaren med hardware- eller softwareprodukter, information, data, systemer, grænseflader eller enheder, der ikke er fremstillet, leveret eller specificeret af os; (ii) skader forårsaget af uheld, lynnedslag eller anden elektrisk udladning, nedsænkning i fersk- eller saltvand eller sprøjt (uden for produktets specifikationer) eller udsættelse for miljøforhold, som produktet eller softwaren ikke er beregnet til; (iii) normal slitage på forbrugsdele (f.eks. batterier) eller (iv) kosmetiske skader. Vi indestår ikke for eller garanterer de resultater, der opnås ved brug af produktet eller softwaren. VI GIVER INGEN GARANTIER I HENHOLD TIL DISSE VILKÅR MED HENSYN TIL TJENESTER, SOM, HVIS DE LEVERES I HENHOLD HERTIL, LEVERES “SOM DE ER”.

MEDDELELSE OM PRODUKTER, DER ER UDSTYRET MED SATELLIT- ELLER TRÅDLØS TEKNOLOGI. Din brug af visse produkter og software er afhængig af tilgængeligheden og dækningen af trådløse netværk, telekommunikationsnetværk, satellitpositioneringssystemer og internettet, som involverer faciliteter, der ejes og drives af tredjeparter. VI ER IKKE ANSVARLIGE FOR DRIFT, TILGÆNGELIGHED ELLER SVIGT AF SÅDANNE TREDJEPARTSSYSTEMER ELLER -FACILITETER.

7.3 ANSVARSFRASKRIVELSE FOR GARANTI. DE FOREGÅENDE BEGRÆNSEDE GARANTIBETINGELSER TRÆDER I STEDET FOR ALLE FORPLIGTELSER ELLER ANSVAR FRA VORES SIDE, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED VORES PRODUKTER OG SOFTWARE, OG ANGIVER VORES FULDE ANSVAR OG DINE EKSKLUSIVE RETSMIDLER I FORBINDELSE MED DEM. MEDMINDRE ANDET UDTRYKKELIGT ER ANGIVET I DISSE VILKÅR, LEVERES PRODUKTERNE OG SOFTWAREN OG ENHVER MEDFØLGENDE DOKUMENTATION “SOM DEN ER” OG UDEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI ELLER BETINGELSE AF NOGEN ART, HVERKEN AF OS ELLER NOGEN, DER HAR VÆRET INVOLVERET I DETS OPRETTELSE, PRODUKTION, INSTALLATION ELLER DISTRIBUTION, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, TITEL OG IKKE-KRÆNKELSE. DERUDOVER GIVER VI INGEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI FOR, AT SOFTWARE, DER LEVERES TIL DIG I FORBINDELSE MED DISSE VILKÅR, ER ELLER VIL VÆRE SIKKER, NØJAGTIG, KOMPLET, UAFBRUDT, FEJLFRI ELLER FRI FOR VIRUS ELLER ANDEN MALWARE ELLER PROGRAMBEGRÆNSNINGER. NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE BEGRÆNSNINGER I VARIGHED ELLER UDELUKKELSE AF EN UNDERFORSTÅET GARANTI, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING GÆLDER MULIGVIS IKKE ELLER GÆLDER IKKE FULDT UD FOR DIG. HVIS DU ER FORHANDLER AF PRODUKTERNE ELLER SOFTWAREN, MÅ DU IKKE GIVE ELLER VIDEREGIVE NOGEN GARANTI, BETINGELSE ELLER REPRÆSENTATION PÅ VEGNE AF OS TIL DINE EGNE KUNDER UD OVER ELLER I UOVERENSSTEMMELSE MED DEN GÆLDENDE BEGRÆNSEDE GARANTI I DE PRODUKTER OG DEN SOFTWARE, DU HAR FÅET LEVERET.

BEMÆRK VENLIGST. OVENSTÅENDE BEGRÆNSEDE GARANTIBESTEMMELSER GÆLDER IKKE FOR PRODUKTER, DU KØBER I DE REGIONER, HVOR PRODUKTGARANTIER ER ANSVARET FOR DEN LOKALE DISTRIBUTØR, SOM PRODUKTERNE ER ERHVERVET FRA. I SÅDANNE TILFÆLDE BEDES DU KONTAKTE DIN MAKIN-PRODUKTFORHANDLER FOR AT FÅ OPLYSNINGER OM GARANTIEN.

8. Garantiprocedurer.

8.1 Garantireparationsprocedure. Hvis et produkt fejler i garantiperioden af årsager, der er dækket af vores begrænsede garanti, og du giver os besked om en sådan fejl i garantiperioden, vil vi efter eget valg reparere eller udskifte et produkt, der ikke er i overensstemmelse med garantien, med nye, tilsvarende nye eller renoverede dele eller produkter eller, hvis en af de foregående er kommercielt upraktisk efter Makins vurdering, refundere den købspris, du har betalt for produktet (eksklusive eventuelle separate installationsomkostninger), når du returnerer produktet i overensstemmelse med vores procedurer for returnering af produkter, som der henvises til i afsnit 5 ovenfor. Ethvert repareret eller udskiftet produkt vil blive garanteret i en periode på 30 dage eller resten af den oprindelige garantiperiode, alt efter hvad der er længst. Vi kan, efter eget skøn, sørge for opfyldelse af vores garantiforpligtelser gennem et Makin-tilknyttet selskab, en autoriseret distributør eller et autoriseret garantiservicecenter.

8.2 Bestemmelse af garantiens gyldighed. Vi forbeholder os ret til at afvise garantiservice, hvis produktets eller softwarens købsdato ikke kan dokumenteres, hvis et krav fremsættes uden for garantiperioden, eller hvis et krav er udelukket i henhold til afsnit 7.2 ovenfor. Når vi har undersøgt dit krav, vil vi underrette dig om garantistatus og reparationsomkostningerne for ethvert produkt, der ikke er omfattet af garantien. På et sådant tidspunkt skal du udstede en gyldig købsordre til dækning af omkostningerne ved den ikke-berettigede produktreparation og returfragt, eller godkende returforsendelse af produktet på din regning, som det er.

8.3 Ikke ansvarlig for mistede data. Vi er ikke ansvarlige for ændringer eller skader på eller tab af programmer, data eller andre oplysninger, der er gemt på et medie eller en del af et produkt, der serviceres af os, eller gemt eller hostet af os i forbindelse med en softwaretjeneste, vi leverer, eller for konsekvenserne af sådanne skader eller tab (såsom forretningstab i tilfælde af system-, program- eller datasvigt.) Du er eneansvarlig for at sikkerhedskopiere data og fjerne alle funktioner, dele, ændringer og vedhæftede filer, der ikke er dækket af garantien, før du frigiver produktet til Makin til service eller søger softwaresupport. Ethvert produkt eller software, der sendes til Makin for support, kan returneres til dig konfigureret som oprindeligt leveret til dig af Makin.

9. BEGRÆNSNING AF ANSVAR OG SKADESLØSHOLDELSE. VORES FULDE ANSVAR FOR ALLE KRAV, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DISSE VILKÅR, ER BEGRÆNSET TIL DE BELØB, DU FAKTISK HAR BETALT TIL OS I HENHOLD TIL VILKÅRENE. YDERLIGERE ER HVERKEN VI ELLER VORES LEVERANDØRER ANSVARLIGE FOR TILFÆLDIGE SKADER, FØLGESKADER, STRAFSKADER ELLER ANDRE SKADER ELLER TAB AF FORTJENESTE, TAB AF INDTÆGTER, TAB AF DATA, TAB AF BRUG AF PRODUKTERNE ELLER SOFTWAREN ELLER TILKNYTTET UDSTYR, OMKOSTNINGER TIL DÆKNING, NEDETID OG BRUGERTID ELLER FOR BRUD PÅ NOGEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI ELLER BETINGELSER, KONTRAKTBRUD, UAGTSOMHED, STRENGT ANSVAR ELLER ENHVER ANDEN JURIDISK TEORI RELATERET TIL PRODUKTERNE ELLER SOFTWAREN. UNDTAGEN I DET OMFANG, DET ER FORBUDT VED GÆLDENDE LOV, ER ENHVER UNDERFORSTÅET GARANTI FOR TILFREDSSTILLENDE KVALITET ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, DER GÆLDER FOR PRODUKTERNE ELLER SOFTWAREN, BEGRÆNSET I VARIGHED TIL VARIGHEDEN AF DEN GARANTI, DER ER ANGIVET I AFSNIT 7 OVENFOR. DU OG VI ER ENIGE OM, AT DISSE ANSVARSBEGRÆNSNINGER ER AFTALTE RISIKOFORDELINGER, DER DELVIST UDGØR MODYDELSEN FOR MAKINS SALG AF PRODUKTER TIL DIG, OG SÅDANNE BEGRÆNSNINGER VIL GÆLDE, UANSET OM DET VÆSENTLIGE FORMÅL MED ET BEGRÆNSET RETSMIDDEL MISLYKKES.

HVIS EN TREDJEPART (DEFINERET SOM ENHVER FYSISK ELLER JURIDISK PERSON/ENHED, DER IKKE ER PART I DISSE VILKÅR) RETTER ET KRAV (F.EKS. FOR TAB, ANSVAR, OMKOSTNINGER OSV.) DIREKTE MOD MAKIN SOM FØLGE AF OMSTÆNDIGHEDER, DER HELT ELLER DELVIST ER FORÅRSAGET AF DIN FEJL ELLER UAGTSOMHED, SKAL DU UDEN BEGRÆNSNING OG UANSET ÅRSAGEN OG ENHVER POTENTIEL GRAD AF UAGTSOMHED HOLDE MAKIN SKADESLØS FOR ET SÅDANT KRAV OG ALLE RELATEREDE OMKOSTNINGER I DEN HENSEENDE.

10. Ejerskab af intellektuel ejendom. Du accepterer, at Makin (eller dets tilknyttede selskaber, herunder holdingselskaber, søsterselskaber og datterselskaber) ejer alle rettigheder, titler og interesser til al intellektuel ejendomsret og andre ejendomsrettigheder til dokumenter og materialer, beregninger, tegninger, modeller, planer, sæt af værktøjer, teknologi, software, design, tekniske detaljer, skemaer og lignende data, der vedrører eller er indarbejdet i produkterne og softwaren og enhver ledsagende dokumentation eller information, der stammer fra ovenstående. Du skal tage rimelige forholdsregler for at forhindre uautoriseret adgang til og brug af softwaren og dokumentationen af tredjeparter. I det omfang relevant lovgivning tillader det, må du ikke kopiere, dekompilere, adskille eller på anden måde foretage reverse engineering af produkterne eller softwaren, og du må heller ikke tillade nogen tredjepart at gøre det. Du har forbud mod, og skal forhindre enhver tredjepart i, at fjerne, tildække eller ændre nogen af vores patent-, copyright- eller varemærkemeddelelser, der er placeret på, indlejret i eller vist af produkterne eller softwaren eller deres emballage og relaterede materialer. Vi forbeholder os alle rettigheder til produkterne og softwaren, som ikke specifikt er tildelt dig i henhold til disse vilkår.

11. Eksportkontrol. Du må ikke bruge eller på anden måde eksportere eller reeksportere produkterne eller softwaren, medmindre det er tilladt i henhold til lovgivningen i den jurisdiktion, hvor de blev erhvervet. I særdeleshed, men uden begrænsning, må produkterne og softwaren ikke eksporteres eller reeksporteres i strid med eksportlovgivningen, herunder, hvis relevant, eksport eller reeksport til et EU-land eller et regionalt embargoland. Du erklærer, at du ikke befinder dig i noget land eller på nogen liste, hvor levering af produkter eller software til dig ville være i strid med gældende lovgivning. Du accepterer også ikke at bruge eller muliggøre brug af dem til formål, der er forbudt i henhold til gældende lov, eller eksportere eller reeksportere noget produkt eller software med viden om, at det vil blive brugt til design, udvikling, produktion eller brug af kemiske, biologiske, nukleare eller ballistiske våben. Love og regler ændres ofte. Det er dit ansvar at kende lovgivningen vedrørende eksport-/importprocedurer i bestemmelseslandet for produktet og softwaren. Du skal forsvare, skadesløsholde og holde os skadesløse mod ethvert ansvar (herunder advokatsalærer), der opstår som følge af din manglende overholdelse af betingelserne i dette afsnit.

12. Standard. Vi forbeholder os ret til ved skriftlig meddelelse om misligholdelse at annullere eller suspendere en accepteret ordre på ubestemt tid og til at afvise yderligere ordrer, hvis: (i) du misligholder dine forpligtelser i henhold til disse vilkår, (ii) du ophører med at drive virksomhed eller indleder en konkurs-, insolvens-, tvangsakkord- eller lignende procedure, der ikke afvises inden for 30 dage, eller overdrager dine aktiver til fordel for kreditorer, eller (iii) når du opnår tredjepartsfinansiering i forbindelse med dit/dine produktkøb, undlader du at gøre det rettidigt på vilkår, der er tilfredsstillende for os.

13. Gældende lov – bilæggelse af tvister. Disse vilkår og enhver tvist, krav eller kontrovers, der opstår som følge heraf, er underlagt norsk lovgivning, med undtagelse af alle lovkonflikter og med undtagelse af FN’s konvention om kontrakter om internationalt salg af varer. De almindelige domstole ved Makins hovedkontor i Ingelsrudvegen 350, 2324 Vang H., Norge, skal have eksklusiv jurisdiktion. Makin skal efter eget skøn også have ret til at påberåbe sig de domstole, der har jurisdiktion på dit hjemsted eller forretningssted.

Ingen tvist eller retssag, der opstår i henhold til disse vilkår, kan anlægges af nogen af parterne mere end et (1) år efter, at en sådan årsag til handling er opstået, bortset fra at en sag om manglende betaling kan anlægges inden for to (2) år efter datoen for den sidste betaling.

14. Adskillelighed. Disse vilkår kan adskilles, og hvis en bestemmelse helt eller delvist er ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndhæves, påvirker det ikke gyldigheden af de øvrige bestemmelser.

15. Force Majeure. Ingen af parterne er ansvarlige for manglende opfyldelse (med undtagelse af betalingsforpligtelser), der skyldes årsager uden for deres rimelige kontrol, forudsat at den pågældende part straks underretter den anden skriftligt om en sådan begivenhed og gør sit bedste for straks at eliminere virkningen heraf.

16. Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Hvis produkterne leveres til dig som komponentprodukter på OEM-basis eller til import, videresalg eller distribution til tredjeparter, accepterer du, at du kvalificerer dig som og anses for at være “producent” af alle sådanne produkter i henhold til love, bestemmelser eller andre lovbestemte ordninger vedrørende mærkning, indsamling, genbrug, tilbagetagning og/eller bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr (“WEEE-bestemmelser”) i enhver jurisdiktion (f.eks, nationale love, der implementerer EU-direktiv 2012/19 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr, omarbejdet), og er eneansvarlig for at overholde alle sådanne gældende WEEE-forordninger i forbindelse med disse produkter og for alle tilknyttede omkostninger.

17. Officielt sprog. Det officielle sprog i disse vilkår er engelsk. Hvis der er en konflikt mellem versioner af disse vilkår på et andet sprog, gælder den engelske version.