Integritetspolicy

Syftet med denna integritetspolicy är att informera dig om hur MAKIN AS (”vi”,

”oss”) behandlar personuppgifter. Vi vill att du ska vara medveten om vilken information

som samlas in och behandlas och – om möjligt – hur länge den lagras. Denna integritetspolicy

reglerar behandlingen av personuppgifter hos MAKIN AS i samband med handel, interaktion eller andra utbyten av personuppgifter med oss.

Kontaktinformation

Företaget som är ansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter är:

MAKIN AS
Org no: 920 323 650
Ingelsrudvegen 350
NO-2324 Vang H

Och dess dotterbolag

MAKIN ApS
Org. no. 41475137
Cortex Park Vest 4, 1.3
DK-5230 Odense M

Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta vår dataskyddsansvarige på gdpr@makin3d.com.

Vår behandling av dina data

Vi behandlar din information för ett eller flera specifika ändamål enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). I tabellen nedan får du en översikt över de olika typerna av behandling vi utför. Under tabellen kan du läsa mer om den specifika behandlingen.

I samband med Syfte Informationskategorier Berättigat intresse Lagringstid
Försäljning Hantering av kundförfrågningar och beställningar, inklusive försäljning och service Kontaktinformation, namn, e-post och företag Art. 6(1)(b) 5 år efter avslutat kundförhållande
Användning av produkter – Makin’ Cloud Användning av digital tjänst relaterad till användningen av MAKINs produkter Namn, e-post, företag Art. 6(1)(b) 5 år efter senaste aktivitet
Webbplats Statistics (Google Analytics) Cookiepolicy Art. 6(1)(b) 26 månader
Jobbsökande Ansökan om tjänst Kontaktinformation, CV och ansökan, eventuellt referensdata Art. 6(1)(b) Raderas omedelbart och senast 2 månader efter avslag. Kan lagras upp till 6 månader med sökandes samtycke
Nyhetsbrev Skicka nyheter, servicemeddelanden och marknadsföringsmaterial Namn och e-postadress Art. 6(1)(b) Raderas omedelbart men senast 2 månader efter avregistrering.

Försäljning

I samband med försäljning av varor och tjänster behöver vi behandla personuppgifter för att kunna genomföra och fullfölja ett leveransavtal. Denna information inkluderar kontaktinformation, namn, e-post och företag.

Informationen vi behandlar kommer direkt från våra kunder och erhålls inte från någon annan än den registrerade individen. Vi lämnar inte ut denna information till tredje part.

Vi behåller kundinformation i upp till 5 år efter slutet av kundförhållandet i enlighet med bokföringslagen.

Makin’ Cloud-lösning

När du använder våra produkter behöver du skapa en inloggning. Vid skapandet av en inloggning ombeds du ange ditt namn, din e-postadress och kopplas till ett företag. Vi samlar inte in någon annan information om dig och dina personuppgifter lämnas inte ut till tredje part. Vi behandlar din information baserat på ditt samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att skriva till gdpr@makin3d.com.

Vi behåller dina personuppgifter så länge du har en inloggning och senast 5 år efter den senaste aktiviteten på kontot.

Webbplats

I samband med den allmänna driften av vår webbplats samlar vi in personuppgifter om dig i form av cookies för att förbättra utseendet och användarupplevelsen på webbplatsen samt för att sammanställa statistik. Vi samlar endast in dina personuppgifter om du har gett ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Läs mer om detta i vår cookiepolicy.

Om du kontaktar oss via e-postlänken på vår webbplats registrerar vi ditt namn, e-post och eventuellt företag. Vi använder denna information för att kontakta dig enligt det ändamål du har angett i ditt e-postmeddelande. Dessutom delar vi din förfrågan med våra återförsäljare för att ge det bästa svaret på din förfrågan om det är nödvändigt. Informationen lagras i högst 2 år från förfrågan.

Jobbsökande

När du söker en tjänst hos MAKIN AS behandlar vi din information för rekryteringsändamål, inklusive för att bedöma om du är kvalificerad för aktuella eller framtida tjänster hos MAKIN AS.

Vi behandlar de personuppgifter som finns i din ansökan, CV och eventuella bilagor, inklusive utbildningsdokument. Detta kan inkludera namn, kontaktinformation, födelsedatum, utbildning, referenser och annan vanlig personinformation. Om du har genomfört ett personlighetstest under rekryteringsprocessen kommer vi att behålla resultaten av detta.

Vi uppmanar dig att inte ange ditt fullständiga personnummer eller känslig information, inklusive information om ras eller etniskt ursprung, politiska, religiösa eller filosofiska övertygelser, fackföreningsmedlemskap eller information om hälsa och sexuella frågor. Vi behöver inte denna information i rekryteringsprocessen.

Din information kommer att behandlas av relevanta medarbetare på MAKIN AS. Behandlingen

utförs i syfte att ingå ett avtal med dig eller på grundval av en intresseavvägning.

Resultatet av personlighetstestet baseras på ditt samtycke, vilket du har rätt att återkalla när som helst genom att skriva till gdpr@makin3d.com.

Din information raderas kontinuerligt i takt med att de ändamål för vilka de samlades in är slutförda, vilket innebär att om du inte erbjuds en tjänst kommer din information att raderas när den specifika tjänsten är tillsatt och rekryteringsprocessen är avslutad. Om du erbjuds en tjänst kommer din ansökan, CV och eventuella bilagor att lagras av HR-avdelningen. Om vi önskar behålla din information under en längre period kommer vi att inhämta ditt uttryckliga samtycke för detta.

Nyhetsbrev och servicemeddelanden

När vi skickar ut nyhetsbrev, servicemeddelanden och andra marknadsföringsinitiativ behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi behandlar endast information om ditt namn och din e-post för detta ändamål. Vi erhåller endast informationen från dig och lämnar inte ut den till tredje part.

Vi behandlar din information baserat på ditt samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att skriva till gdpr@makin3d.comeller genom att avregistrera dig via länken som finns i varje nyhetsbrev.

Vi behåller dokumentation av ditt samtycke i 2 år efter att du har avregistrerat dig från vårt nyhetsbrev,

eftersom eventuellt straffansvar upphör efter denna period.

Mottagare av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och som regel lämnar vi inte ut information till tredje part om det inte krävs enligt lag.

Vi kan lämna ut personuppgifter till våra systemleverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning och enligt våra specifika instruktioner.

Vi överför inte dina personuppgifter till länder eller organisationer utanför EU/EES. Om vi behöver överföra information utanför EU/EES, till exempel för att fullfölja ett avtal med dig, säkerställer vi detta med en rättslig grund för överföringen.

Dina rättigheter

När vi samlar in information om dig har du flera grundläggande rättigheter enligt dataskyddsreglerna som du kan utöva. Dina rättigheter inkluderar rätten att begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter, begränsning av och invändning mot vår behandling samt rätten att få din information i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (dataportabilitet).

De ovannämnda rättigheterna kan vara föremål för villkor och begränsningar. Om du, som registrerad person, kan begära exempelvis radering av dina personuppgifter kommer alltid att bero på en specifik bedömning.

Om du inte är nöjd med vår behandling av dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till

Datainspektionen via deras webbplats www.datainspektionen.se eller genom att ringa 08-657 61 00.

Changes to privacy policy

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra dessa riktlinjer för behandlingen av personuppgifter vid behov. Vid betydande förändringar kommer vi att kontakta dig med ett synligt meddelande på våra webbplatser eller via e-post.

Denna policy finns tillgänglig i flera språkversioner. Vid tveksamheter om innehållet gäller den engelska språkversionen.

GDPR: Förordning (EU) 2016/679

”Art 6

  1. Behandling är laglig endast om och i den mån åtminstone ett av följande villkor är uppfyllt:
  2. a) Den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandlingen av sina personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål.
  3. b) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på den registrerades begäran innan ett sådant avtal ingås.”